Op 18 april 2015 is de eindrapportage van de Task Force Sloeweg opgeleverd. Het rapport geeft de stand van zaken weer van het project Sloeweg tot begin april 2015. De Task Force meldt dat de financiële consequenties van het ongewijzigd uitvoeren van het besteksontwerp fors zijn: het projectbudget zou met € 30 (+/- 5,5) miljoen verhoogd moeten worden en de uitvoering van de werkzaamheden zou naar verwachting een jaar langer duren.

De Task Force ziet een groot aantal oorzaken die bijdragen aan de overschrijding: fouten in het ontwerp van viaducten, toepassing van alternatieve materialen in hoeveelheden die niet passen binnen (gewijzigde) regelgeving en andere zaken, die leiden tot vertraging en dus tot claims.

Met technische aanpassingen kan de schade worden beperkt. Daarom wil het College fors ingrijpen in het ontwerp van een aantal aansluitingen. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: ervoor zorgen dat automobilisten vlot en veilig door Zeeland kunnen rijden. Dat gebeurt op een verantwoorde manier; met oplossingen die afgestemd zijn op het toekomstige gebruik en tientallen jaren mee kunnen.

Voorgestelde aanpassingen

De belangrijkste besparingen kunnen, zonder al te veel afbreuk te doen aan de doelstellingen, worden gerealiseerd op het knooppunt Bernardweg-Sloeweg-Westerscheldetunnelweg, op de Bernhardweg en bij de kruising van de Drieweg met de A58. Tegelijkertijd worden enkele elementen aangepast die in het verleden tot discussie geleid hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inrichting van de aansluiting Molendijk.

De Task Force Sloeweg stelt voor om de volgende optimalisaties door te voeren:

  • Verdubbeling Bernardweg schrappen (gedeelte vanaf de aansluiting met de Frankrijkweg tot de aansluiting op de Sloeweg)
  • Een grote rotonde met bypasses aanleggen op het knooppunt Bernardweg-Sloeweg-Westerscheldetunnelweg in plaats van een ongelijkvloerse aansluiting
  • Geen centrale rotonde bij aansluiting Molendijk, maar een "Haarlemmermeer-oplossing", waarbij twee rotondes worden aangelegd ter plaatse van de op- en afritten
  • Architectuur bij Molendijk aanpassen; de berm wordt smaller en damwanden blijven achterwege
  • Bestaande viaducten Drieweg benutten, waardoor de aanleg van twee nieuwe viaducten niet nodig is.
  • Een tijdelijke by-pass Sloeweg-Postweg aanleggen, zodat de werkzaamheden sneller uitgevoerd kunnen worden.

Het TFT Sloeweg heeft berekend dat met het uitvoeren van deze optimalisaties ten opzichte van het besteksontwerp een besparing van omstreeks € 11 miljoen gerealiseerd zou kunnen worden. Dat wil zeggen dat het projectbudget Sloeweg van € 58 mln. in dat geval met ongeveer € 19 (+/- 4) miljoen zou worden overschreden.

In tabelvorm (status april 2015):

Variant

Verwachte overschrijding projectbudget Maximale overschrijding projectbudget

Besteksontwerp (ongewijzigd ontwerp)

€ 30 miljoen € 35,5 miljoen

Geoptimaliseerd ontwerp (voorstel TFT Sloeweg)

€ 19 miljoen € 23 miljoen

Hoe gaan we verder?

Om het project voort te zetten, moeten nog veel zaken worden geregeld, zoals (aanpassingen van) vergunningen en ontwerpen. Het College hoopt nog steeds om de verdubbeling van de Sloeweg medio 2016 op te kunnen leveren – zij het met flinke aanpassingen. Dat is mogelijk, maar het is daarvoor wel noodzakelijk dat Provinciale Staten op 3 juli een besluit nemen over de benodigde aanpassingen. Provinciale Staten ontvangen eind juni een voorstel over het vervolgtraject en dekking van de geraamde meerkosten. In de tussentijd overleg plaats met diverse stakeholders.