Verkeersveiligheid in Boerenhol

De Provincialeweg N675, van Breskens richting Cadzand, loopt door het buurtschap Boerenhol. De afgelopen jaren is het verkeer door het buurtschap toegenomen. Dit leidt steeds vaker tot verkeersonveilige situaties. Daarom heeft de Provincie Zeeland samen met gemeente Sluis een eerste maatregelenpakket samengesteld om de verkeersveiligheid in Boerenhol te verbeteren. Medio 2021 worden deze maatregelen uitgevoerd.

Verkeerskundig onderzoek

Door de afsluiting van de Langeweg in 2017 en de groei van het aantal vakantieparken langs de kust is het verkeer de afgelopen jaren op de N675 toegenomen. Ook blijkt dat het verkeer op deze weg harder rijdt dan maximaal toegestaan. Dit zorgt voor hinder en verkeersonveilige situaties in Boerenhol. De Provincie Zeeland heeft in samenwerking met de gemeente Sluis een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar hoe de situatie veiliger gemaakt kan worden en de leefbaarheid voor de bewoners kan worden verbeterd. Uit het onderzoek is gebleken dat de inrichting van de weg binnen de bebouwde kom onvoldoende overeenstemt met de geldende richtlijnen voor wegontwerp.

Maatregelen

De te nemen maatregelen zijn er op gericht de snelheid van het verkeer in het buurtschap omlaag te brengen. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid, wat bijdraagt aan de leefbaarheid. Zo worden de entrees herkenbaar gemaakt als bebouwde kom en er worden wegversmallingen aangebracht binnen de bebouwde kom. Op 8 juli 2020 zijn door de Provincie en gemeente Sluis de eerste schetsontwerpen van het maatregelenpakket tijdens een bewonersbijeenkomst aan de bewoners van Boerenhol gepresenteerd. Met de bewoners is gesproken over de zorgen over de huidige situatie en hoe men de toekomst voor zich ziet. Bewoners konden daarnaast op- en aanmerkingen maken op de schetsontwerpen. Deze inbreng wordt zoveel als mogelijk verwerkt in het maatregelenpakket. De komende tijd werkt de Provincie de schetsontwerpen verder uit, zodat deze gereed zijn voor de realisatie. De verwachting is dat medio 2021 de werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd.

Vervolg

Het aanbrengen van de snelheidsremmende maatregelen is een eerste stap voor de korte termijn. In een tweede fase wordt voorzien om samen met de gemeente Sluis en de bewoners een plan te maken om de inrichting van de N675 binnen de bebouwde kom van Boerenhol zodanig aan te passen dat dit tot een dorpsere uitstraling moet leiden. Daarnaast zal de Provincie de verkeerssituatie op de N675 blijven monitoren.

Bewoners die niet in de gelegenheid waren 8 juli aan te sluiten bij de bijeenkomst worden in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het ontwerp via boerenhol@zeeland.nl.