Vragen en antwoorden over studie naar verkeersproblematiek Yerseke

Waarom deze studie?

Provincie en gemeente willen de onveilige verkeerssituatie op de Zanddijk en Molendijk aanpakken  en daarnaast zorgen voor een goede ontsluiting van Yerseke en bedrijventerreinen in Reimerswaal vanaf de A58. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen.

Waarom deze studie?

Provincie en gemeente willen de onveilige verkeerssituatie op de Zanddijk en Molendijk aanpakken  en daarnaast zorgen voor een goede ontsluiting van Yerseke en bedrijventerreinen in Reimerswaal vanaf de A58. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen.

Welke tracés onderzoekt u?

In 2014 is een effectstudie uitgevoerd naar vijf wegtracés, waarvan inmiddels één trace (het blauwe) is komen te vervallen. In 2017 is een aanvullende studie uitgevoerd naar een mogelijke eerste fase, via een verbindingsweg tussen de Molendijk en de Olzendepolder. De vier tracés uit de studie van 2014 en de verbindingsweg worden nu opnieuw onderzocht.

Wanneer is de studie klaar?

We verwachten dat in maart 2019 de verdiepingsstudie afgerond is en dat we dan een besluit kunnen nemen over de tracékeuze en de voortzetting van het plan.

Wanneer kan de spa de grond in?

De aanpak van de Zanddijk is voorzien op de middellange termijn. We  besluiten eerst hoe we dit willen aanpakken; daarna volgt de voorbereiding. Het technische plan moet gedetailleerd uitgewerkt worden, gronden moeten verworven worden, er zal een planologische procedure doorlopen moeten worden, vergunningen worden aangevraagd en het werk moet worden aanbesteed. Voordat de spa in de grond kan, ben je snel zeven of acht jaar verder.

Op welke manier betrekt u omwonenden bij planstudie?

Dorpsraden, ondernemers en andere belangengroepen nemen deel aan de klankbordgroep. De klankbordgroep is op 12 november 2018 voor de eerste maal bijeen geweest. Begin februari 2019 zullen de eerste resultaten en te maken afwegingen met de klankbordgroep besproken worden. 

Bent u al bezig met grondverwerving?

We weten nog niet precies welk tracé de beste oplossing biedt voor de problemen die er zijn. Zolang hier geen duidelijkheid over is, doen we geen gerichte grondaankopen.

Doet u ook onderzoek naar verkeersproblemen bij de afslag Kruiningen/Yerseke vanaf de A58?

In 2017 hebben we opnames gemaakt van de verkeersstromen op deze afslag. Uit analyse van de camerabeelden blijkt dat het voorrangskruispunt van de zuidelijke aansluiting van Yerseke / Nishoek (afrit 33) op de A58 een knelpunt is als het gaat om verkeersveiligheid. Zowel tijdens de ochtend als avondspits ontstaat hier filevorming. Vooral in de avondspits leidt dit tot lange wachtrijen en onveilige situaties op de A58. Maatregelen aan dit kruispunt zijn gewenst om de verkeersveiligheid en afwikkeling van het kruispunt met de N289 te verhogen. De betrokken wegbeheerders (Rijkswaterstaat en Provincie) bekijken samen welke oplossing het beste is.