Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Nationaal Park Oosterschelde wil zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water. Een overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het park. De jaarlijkse subsidies die het park ontvangt van de Provincie en het Rijk vormen de basis voor een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen.

Duikers Oosterschelde

Genieten van de Oosterschelde

Nederland heeft 21 Nationale Parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. De Oosterschelde is een wereld van getij, wind en water. Door het getij is het landschap altijd anders. Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water is een prachtige wereld te zien.

De Oosterschelde als Nationaal Park

Nationaal Park Oosterschelde is een platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt over de Oosterschelde, maar ook met andere natuurgebieden in Zeeland en Nederland. Daarnaast heeft Nationaal Park Oosterschelde een belangrijke signaleringsfunctie voor de bescherming van de bijzondere deltanatuur. Met de natuur als basis en randvoorwaarde vormen communicatie en educatie en natuurgerichte recreatie de belangrijkste pijlers voor Nationaal Park Oosterschelde. Binnen het platform wordt zoveel mogelijk samengewerkt met overheden, educatieve centra, terreinbeherende organisaties en ondernemers.

Organisatie

Sinds 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een nationaal park. Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van Nationaal Park Oosterschelde. Ook is het overlegorgaan een adviescommissie voor Gedeputeerde Staten. Leden van het overlegorgaan zijn de provincie, Waterschap Scheldestromen, de zeven Oosterscheldegemeenten, Rijkswaterstaat, landschaps- en natuurorganisaties en organisaties uit de recreatie- en visserijsector.

Een onafhankelijk voorzitter leidt de dagelijkse werkzaamheden en de Provincie Zeeland verzorgt het secretariaat. De communicatie en educatie van de Nederlandse nationale parken is landelijk ondergebracht bij het IVN.

Subsidie

Via de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde kan jaarlijks subsidie worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van het park

Contact

Ineke Zuijderhoudt
+31 6 257 265 98
npo@zeeland.nl