De Oosterschelde is het grootste en natste Nationaal Park van Nederland. In een Nationaal Park wordt de natuur beschermd en mogen mensen er ook van genieten. Een overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het Nationaal Park. De Provincie financiert de Stichting die het overlegorgaan ondersteunt. Via de Stichting kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op voorlichting, educatie en natuurbeleving.

Natuur, recreatie, visserij

Nederland heeft twintig Nationale Parken, elk park is anders en vertegenwoordigt een uniek ecosysteem. De Oosterschelde is een wereld van getij, wind en water. Door het getij is het landschap altijd anders. Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water is er een prachtig kleurige wereld.

In een Nationaal Park wordt de natuur beschermd. Mensen kunnen er genieten van de natuur. Je mag er wandelen, fietsen, zwemmen, varen, duiken, vissen, enzovoort. Ook voor de economie is de Oosterschelde van belang. Denk aan de visserij, schelpdier- en kreeftencultures, beroepsscheepvaart en recreatieondernemingen. Daarnaast is het een onderzoeksgebied voor wetenschappers.

Waarom een Nationaal Park?

Al vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn er afspraken gemaakt over het beschermen van de natuur en de visserij in de Oosterschelde. Om de afspraken meer kracht te geven, hebben natuur- en visserijorganisaties het Rijk gevraagd om van de Oosterschelde een Nationaal Park te maken. Sinds 2002 is de Oosterschelde officieel een Nationaal Park.

Overlegorgaan

Het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde zorgt ervoor dat de Oosterschelde een gebied blijft waar planten en dieren goed gedijen en mensen kunnen genieten. Het geeft advies aan Gedeputeerde Staten. Leden van het overlegorgaan zijn de Provincie, het Waterschap Scheldestromen, de zeven gemeenten aan de Oosterschelde, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, landschaps- en natuurorganisaties en organisaties uit de recreatie- en visserijsector.

Taken van het overlegorgaan zijn onder meer: het bewaken van het beheer- en inrichtingsplan, vaststellen financiën (begroting) van het Nationaal Park Oosterschelde, vaststellen jaarrekening van het Nationaal Park Oosterschelde, kennisnemen van voornemens, taken of bevoegdheden uitoefenen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied (zoals onderhouds- of beheersplannen) en vaststellen van het jaarverslag.

Subsidie natuureducatie en -beleving

Via de Stichting kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die bijdragen aan de natuurontwikkeling of natuureducatie van het Nationaal Park Oosterschelde.

Contact

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl