De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Nationaal Park Oosterschelde wil zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water. Een overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het park. De jaarlijkse subsidies die het park ontvangt van de Provincie en het Rijk  vormen de basis voor een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen.

Genieten van de Oosterschelde

Nederland heeft 21 Nationale Parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. De Oosterschelde is een wereld van getij, wind en water. Door het getij is het landschap altijd anders. Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water is er een prachtige kleurige wereld.

De Oosterschelde als Nationaal Park

Nationaal Park Oosterschelde is de ‘spin in het web’ en zorgt voor verbinding tussen de partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving. Nationaal Park Oosterschelde is een samenbindend platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt binnen de Oosterschelde, maar ook met andere natuurgebieden in Zeeland en Nederland.

Nationaal Park Oosterschelde is een platform met een belangrijke signaleringsfunctie in de bescherming van de bijzondere deltanatuur. Met de natuur als basis en randvoorwaarde zijn communicatie & educatie en natuurgerichte recreatie de belangrijkste pijlers voor Nationaal Park Oosterschelde. Het park wil zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water. In de afgelopen jaren heeft Nationaal Park Oosterschelde een grote hoeveelheid kennis en ervaring opgedaan en beslaat het gebied van communicatie en educatie een breed werkveld. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met overheden, educatieve centra, terreinbeherende organisaties en ondernemers.

Organisatie

Sinds 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een nationaal park. Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van Nationaal Park Oosterschelde. Ook is het overlegorgaan een adviescommissie voor Gedeputeerde Staten. Leden van het overlegorgaan zijn de provincie, Waterschap Scheldestromen, de zeven Oosterscheldegemeenten, Rijkswaterstaat, landschaps- en natuurorganisaties en organisaties uit de recreatie- en visserijsector.

De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door Provincie Zeeland. De communicatie en educatie van de Nederlandse nationale parken is landelijk ondergebracht bij IVN.

Subsidie

Via de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde kan jaarlijks subsidie aangevraagd worden voor projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van het park.

Contact

Ineke Zuijderhoudt
+31 6 257 265 98
npo@zeeland.nl