Watervergunning

Om ervoor te zorgen dat grondwater en oppervlaktewater schoon blijven en de dijken veilig blijven, gelden er regels. Daarmee krijgt u als particulier of als ondernemer te maken wanneer u activiteiten in of rond het oppervlaktewater (kreken, kanalen, waterlopen, meer of zee) of grondwater wilt uitvoeren.

visser

Voor activiteiten zoals onderstaande heeft u een watervergunning nodig:

  • lozing van stoffen in oppervlaktewater
  • grondwater onttrekken of infiltreren
  • oppervlaktewater onttrekken
  • werkzaamheden in of bij oppervlaktewater, zoals kreken, kanalen en waterlopen (bijvoorbeeld: een dam met duiker aanleggen, een waterloop dempen of graven of een onderhoudsstrook van een waterloop beplanten)
  • activiteiten bij waterkeringen

Bevoegd gezag

In de meeste situaties waarin u een watervergunning moet aanvragen is het Waterschap (regionale wateren) of het Rijk (rijkswateren) het bevoegd gezag.

De Provincie is bevoegd gezag als het gaat om onttrekkingen van grondwater voor openbare drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen en grote industriele onttrekkingen.

Per 1 januari 2014 zijn verschillende taken op milieugebied door de Provincie overgedragen aan de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). Hieronder valt ook het in behandeling nemen van de aanvraag om vergunning voor het onttrekken van grondwater. Dat betekent dat de aanvraag voor deze vergunning bij RUD Zeeland moet worden ingediend. De RUD Zeeland verricht deze werkzaamheden namens het bevoegde gezag de provincie Zeeland.

Soort onttrekking van grondwater Bevoegd gezag
 
Onttrekking voor beregening, bevloeiing of veedrenking Waterschap
Bronnering (verlagen grondwaterstand voor bouwactiviteiten) Waterschap
Sleufbemaling (verlagen grondwaterstand voor aanleg kabels en leidingen) Waterschap
Onttrekking voor bodemsanering en/of grondwatersanering Waterschap
Openbare drinkwatervoorziening Provincie
Bodemenergiesystemen (warmte-koudeopslag) Provincie
Grote industriële onttrekkingen (meer dan 150.000 m3/jaar) Provincie
Overige onttrekkingen Waterschap

Aanvragen watervergunning

Om voor u het aanvragen van een watervergunning overzichtelijk te houden, vraagt u deze altijd aan bij het Omgevingsloket online. Via deze weg komt de aanvraag automatisch bij het daarvoor bevoegde gezag.

Contact

Informatie over activiteiten waarvoor de Provincie bevoegd gezag is te vinden bij Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Informatie over activiteiten waarvoor het Waterschap bevoegd gezag is
Website Waterschap Scheldestromen