Veelgestelde vragen Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Algemeen

Wat is het Zeeuws Deltaplan Zoet Water?

Provincie Zeeland streeft een balans na tussen vraag en aanbod van zoet water om Zeeland in 2050 weerbaar te maken tegen watertekorten. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moet daarbij helpen. Het Deltaplan dat in de zomer van 2021 zal worden afgerond, wil een overzicht geven van mogelijke maatregelen, met de bijbehorende randvoorwaarden, effecten en kosten. 

Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is een overkoepelend plan, waarbij gekeken wordt naar mogelijke oplossingen die per gebied toe te passen zijn. Het ene gebied is het andere niet, zodat maatregelen per gebied maatwerk vergen. 

Kadernotitie

Wat houdt de kadernotitie in?

De kadernotitie brengt de tot op heden verkregen informatie, kansen, opgaven en inzichten bij elkaar.  De kadernotitie trekt geen conclusies over de wenselijkheid of haalbaarheid van maatregelen. Dat volgt in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waarin later keuzes gemaakt moeten worden. In de kadernotitie wordt waar mogelijk al aangegeven waar die keuzes op gebaseerd kunnen zijn. 

Wie geven er een reactie op de kadernotitie?

De kadernotitie is tot stand in gekomen in nauwe samenwerking met Waterschap Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, ZAJK, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Deze organisaties zullen de kadernotitie bespreken met hun achterban en vervolgens aangeven of zij het overzicht compleet vinden en de te maken keuzes herkennen. Daarnaast geven we ook anderen de gelegenheid om ontbrekende informatie aan te leveren. 

Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft geen wettelijke status. Daarom is er geen formeel inspraaktraject. Datzelfde geldt voor de kadernotitie. Gezien de vele stakeholders en verschillende belangen is de kadernotitie wel publiek beschikbaar gesteld in april. Reageren kon tot en met 12 april 2021.

Subsidies

Ik wil een bassin aanleggen, is daar subsidie voor beschikbaar?

Er zijn op dit moment geen regionale subsidieregelingen voor de aanleg van bassins. De komende maanden bekijken we of dit wenselijk is. Ook komt de landschappelijke inpassing van bassins aan de orde in het Deltaplan. 

Ik wil stuwtjes plaatsen, is er subsidie beschikbaar? 

Wilt u een stuw plaatsen, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van Waterschap Scheldestromen. De voorwaarden hiervoor kunt u vinden op: Waterbeheer in eigen hand.

Externe wateraanvoer

Wordt er extra externe wateraanvoer naar Zeeland aangelegd? 

De mogelijkheden hiertoe worden verkend in het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. 

Waarom is onttrekking soms niet mogelijk als er wel zoet water in de ondergrond zit? 

De aanwezigheid van zoet grondwater garandeert niet dat het ook onttrokken kan worden. De ondergrond moet voldoende doordringbaar zijn om het water te kunnen laten stromen. Klei doet dat niet, zand wel. Informatie hierover is te vinden op het Dino Loket, (selecteer BRO GeoTOP). Ook wanneer de ondergrond voldoende doordringbaar is om water doorheen te laten stromen, gelden er regels voor de onttrekking. Deze staan beschreven in de Nota Grondwaterbeheer van waterschap Scheldestromen

Is het niet mogelijk om regenwater beter te benutten?

Het beter benutten van regenwater is een belangrijk thema in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waaraan we met veel partijen momenteel werken. Er zijn verschillende manieren denkbaar om dat water vast te houden: in de ondergrond, in het watersysteem en/of in (groot- of kleinschaliger) opslagtanks of bassins. In het Deltaplan komen diverse mogelijkheden aan de orde. 

Er stroomt veel gezuiverd water uit zuiveringsinstallaties de Westerschelde in. Kunnen we dat afvalwater niet opnieuw gebruiken? 

Het benutten van effluent uit zuiveringsinstallaties staat op dit moment sterk in de belangstelling. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van reststoffen op de bodemkwaliteit en de voedselveiligheid. In onze eigen provincie zijn o.a. HZ|University of Applied Sciences, Evides en Dow daar actief mee bezig. Zij hebben ook aandacht voor het verwijderen van zout (ontzilting). 

Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water zal zeker aandacht schenken aan de mogelijkheden voor het beter benutten van effluent, maar wel is al duidelijk dat conclusies over het veilig toepassen van effluent nog niet getrokken kunnen worden. Daarover zullen de lopende onderzoeken uitsluitsel moeten geven. 

Living Lab Schouwen-Duiveland

Wat is de relatie met het Living Lab Schouwen-Duiveland?

Living Lab Schouwen-Duiveland is een samenwerkingsverband van regionale overheden en opleidings- en kennisinstellingen onder leiding van gemeente Schouwen-Duiveland. Het Living Lab richt zich op het ontwikkelen van innovatieve aanpakken voor (zoet)waterproblematiek en ecologisch verantwoorde voedselproductie. Eén specifiek spoor (Broedplaats Zoet Water) verkent de mogelijkheden voor het bergen van zoet water in de ondergrond en op het matchen van verschillende watervragers en waterhouders binnen een gebied. U kunt veel informatie vinden op de website van Living Lab Schouwen-Duiveland. Het Living Lab is een langjarige samenwerking die kennis levert waar het Zeeuws Deltaplan dankbaar gebruik van maakt.