Financiering

Waterdunen is een omvangrijk project, waaraan alle partners hebben bijgedragen. Het Rijk betaalde het kustversterkingsdeel, Waterschap Scheldestromen is eigenaar en beheerder van de getijdenduiker en Molecaten financiert de verblijfsrecreatie. De provincie Zeeland heeft bij de aanleg van Waterdunen de grondexploitatie beheerd en geïnvesteerd in de natuurontwikkeling en de toegankelijkheid daarvan. Stichting Het Zeeuwse Landschap draagt bij aan de voorzieningen voor vogelkijken en recreatie in Waterdunen, beheert de aangelegde natuur en realiseert het project Kustlaboratorium.

Financiering Waterdunen

Grondexploitatie

Voor Waterdunen is een grondexploitatie opgesteld. Een grondexploitatie is een begroting die de kosten en opbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in kaart brengt. Tegenover de kosten, voor zaken als de grond bouwrijp maken en inrichtingskosten, stonden voldoende inkomsten, voor een belangrijk deel uit Rijksbijdragen. De totale grondexploitatie bedroeg 90 miljoen euro. De kustversterking is betaald uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De recreatieondernemer investeert zelf in de ontwikkeling van het recreatiepark. Voor de onderbouwing van de grondexploitatie is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Die MKBA toonde aan dat heel Nederland ervan profiteert als de overheid investeert in Waterdunen.

Het Rijk heeft uit de Nota Ruimte ongeveer 22 miljoen euro bijgedragen. Omdat Waterdunen meehelpt aan het natuurherstel in de Westerschelde, is voor de financiering van het project ook een beroep gedaan op het Natuurpakket Westerschelde, voor ongeveer 33 miljoen euro. De Rijksoverheid heeft vanuit verschillende budgetten fors geïnvesteerd in Waterdunen. Het Rijk heeft voor ruim 62 procent van de financiering bijgedragen. Daarnaast heeft de provincie Zeeland nog eens 8 miljoen uit eigen middelen bijgedragen wat ongeveer goed is voor 9 procent van het budget. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verkoop van gronden, goed voor ongeveer 23 procent van de financiering. Daarnaast waren er nog aanvullende bijdragen vanuit Europese fondsen, bijdrage voor het ruimen van Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) en andere kleine opbrengsten samen goed voor ongeveer 5,5 miljoen wat ruim 6 procent van de totale financiering is. Op hoofdlijnen ziet de verdeling van financiering van Waterdunen er als volgt uit:

Financiering van Waterdunen op hoofdlijnen

Steun uit Europa

Naast geld uit de Nota Ruimte en het Natuurpakket Westerschelde heeft Waterdunen steun gekregen uit andere regelingen, zoals 300.000 euro uit het project Natura People van de Royal Society for the Protection of Birds, de provincie Zeeland, provincie West-Vlaanderen en Natuur- en recreatieschap de Grevelingen. Natura People werkt aan een internationaal netwerk om de bekendheid van Natura 2000-gebieden te vergroten. Natura People is onderdeel van het Interreg-programma ‘2 Zeeën’.

Het Europese Interreg-programma bevordert de samenwerking tussen regionale gebieden in verschillende landen. Daarnaast heeft de provincie Zeeland 1,8 miljoen euro ontvangen uit het programma OP-Zuid (Operationeel Programma Zuid-Nederland) voor de aanleg van de getijdenduiker in de dijk bij 't Killetje. OP-Zuid is een subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. OP-Zuid bevordert het concurrerend vermogen, duurzame economische groei en de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.

Waterdunen luchtfoto 2022 richting Westerschelde