Partners

Aan Waterdunen werken vijf partijen samen. Dat zijn Provincie Zeeland, de trekker van het project, gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen en twee private partijen: Molecaten en stichting Het Zeeuwse Landschap.

Waterdunen 2021

Rolverdeling

De twee private partijen zijn samen met Provincie Zeeland de initiatiefnemers van het project. De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de dreigende kustversterking 'over zijn camping heen' om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering. Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) was op zoek naar een gebied, waar een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand gebracht kan worden. De beide partijen hebben elkaar gevonden en het eerste concept voor Waterdunen uitgewerkt. Beide dragen ook financieel bij aan de uitvoering. Molecaten financiert uiteraard de verblijfsrecreatie en draagt bij aan de uitvoering van de natuurontwikkeling. HZL zal de aangelegde natuur gaan beheren.

Provincie en gemeente zijn bij het project betrokken geraakt vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening en de projecten Natuurlijk Vitaal en Zwakke Schakels. De provincie vervult ook een belangrijke rol als schakel naar de rijksoverheid. In november 2008 hebben Provinciale Staten besloten, vanwege de provinciale belangen die met Waterdunen zijn gemoeid, een inpassingsplan op te stellen.

De rol van het waterschap bij Waterdunen is tweeledig. In de eerste plaats is het waterschap formeel verantwoordelijk voor de planvorming en de uitvoering van het kustversterkingsdeel. De kosten van de kustversterking zijn voor rekening van het Rijk. Daarnaast is het waterschap betrokken vanuit de verantwoordelijkheid voor de wegen en de waterhuishouding rondom Waterdunen.

5 partners Waterdunen

Taak van de Provincie Zeeland

Tussen de regering in Den Haag en de gemeenten staat de Provincie. De Provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Zeeland. Zo zorgt de Provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij geld (subsidies) aan allerlei instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties. En ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en sport. Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de Provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door gemeenten. De Provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur, zo ook bij het project Waterdunen waar ze de rol van kartrekker op zich heeft genomen.

Partners Waterdunen opening wandelpaden 2021
Bestuurders van de 5 partijen die samenwerken aan Waterdunen (opening wandelpaden 2021).