Zilte teelten

Het Westerscheldewater dat via de getijdenduiker het gebied in- en uitstroomt, maakt Waterdunen een geschikte plek voor het binnendijks kweken van zilte groenten. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft zo’n 30 hectare in het zuidoostelijke deel van het natuurgebied ingericht voor het innovatieve Kustlaboratorium. De gerestaureerde boerderij ’t Hof Waterdunen is het steunpunt voor de zilte teelten, het natuurbeheer en educatieve activiteiten in het gebied.

Zilte teelt Waterdunen

Experimenteren met zilte teelten

In het Kustlaboratorium kunnen zich  een aantal ondernemers vestigen. Stichting Het Zeeuwse Landschap stelt grond en basisvoorzieningen beschikbaar en zorgt voor de landschappelijke kwaliteit. De ondernemers doen waar zij goed in zijn: pionieren, experimenteren en ondernemen, onder voorwaarde dat het om duurzame zilte teelt  gaat. Zo gaan economie en natuur op een verantwoorde manier hand in hand.

Het Kustlaboratorium stelt ondernemers in staat om te experimenteren met zilte teelt. In de oestergeul wordt, in samenwerking met de Hogeschool Zeeland, getest met de teelt van oesters. In de zilte waterpartijen kunnen op termijn ook schelpdieren, vis, algen en zagers worden geteeld. Ook in een deel van de geulen van het krekengebied kunnen schelpdieren gekweekt worden. In de zilte grond rondom de kreken en geulen kunnen zeegroenten zoals zeekraal en lamsoor worden geteeld. Rondom het aquacultuurgebied ligt een landschappelijk en ecologisch waardevolle zone, waar een natuurlijke zilte vegetatie ontstaat. Hier voelen verschillende vogelsoorten zich thuis.

Zo duurzaam mogelijk ondernemen

De ondernemingen in Kustlaboratorium moeten hun teelt zo duurzaam mogelijk inrichten. Een voorbeeld hiervan is dat ze zo zuinig mogelijk moeten omgaan met energie, grondstoffen en water. Een ander voorbeeld is het niet gebruiken van middelen zoals antibiotica om ziekten te voorkomen, maar zorgen voor optimale leefomstandigheden. Daarnaast wordt samenwerken met andere ondernemers op locatie gestimuleerd; immers, het restproduct van de ene kweker (bijv. vismest) kan goed gebruikt worden voor de ontwikkeling van algen, die weer nodig zijn voor de groei van schelpdieren.

Voorbeelden van zilte teelten

Zeekraal, zeevenkel, luzerne, gerst of oesters: het zijn voorbeelden van teelten in Waterdunen. Zoutverdragende planten, dat is eigenlijk de beste naam voor schorplanten als zeekraal, lamsoor, schorrezoutgras en zeekool. Het zijn planten die een manier hebben gevonden om te overleven in een zoute omgeving, zoals Waterdunen, waar andere planten niet kunnen overleven. Daarnaast vinden er proeven plaats met de kweek van oesters. In de oestergeul stroomt dagelijks vers zeewater in- en uit. Schoepenraderen helpen om de doorstroming op voldoende niveau te houden. Op dit moment is een ondernemer proeven aan het nemen om te zien op welke wijze hier oesters geteeld en/of verwaterd kunnen worden. Studenten van de HZ ondersteunen de teelt met onderzoek. De oesters zijn nog niet te koop; de teelt is hier nu nog op proef.