Getijdennatuur

De getijdenatuur die de Westerschelde zo uniek maakt, dreigt te verdwijnen. De schorren en slikken worden steeds kleiner en daarmee verdwijnt ook de unieke vogel- en plantenrijkdom in dit gebied. De innovatieve getijdenduiker zorgt ervoor dat er achter de zeedijk in het krekenstelsel van Waterdunen Westerscheldewater in- en uitstroomt met een gedempt getijderegime.  Waterdunen is met haar slikken, schorren, platen en ondiep water een belangrijk tankstation voor vogels en een kraamkamer voor vis. De estuariene natuur zorgt ook voor andere flora en fauna achter de dijk.

planten Waterdunen

Estuariene natuur

Door de constante wisseling van hoog en laag zout water ontstaat er estuariene natuur. Het landschap van schorren, kreken, zand- en slikplaten ziet er ieder uur weer anders uit.

Estuariene natuur Waterdunen

Getijdenduiker

De getijdenduiker ligt in de dijk bij ‘t Killetje bij Breskens en is onderdeel van de waterkering. Waterschap Scheldestromen is eigenaar en beheerder van de getijdenduiker.

Waterdunen Getijdenduiker

Vogels in Waterdunen

In Waterdunen vinden vogels, zoals de kluut, zwartkopmeeuw, grote stern, dwergstern of visdief, een rustige plek om te foerageren, broeden en hun jongen groot te brengen.

Vogels in Waterdunen