Getijdenduiker

De getijdenduiker vormt de verbinding tussen het zilte natuurgebied en de Westerschelde. Om getijdenwerking en de vorming van nieuwe natuur mogelijk te maken is door waterschap Scheldestromen, in opdracht van de Provincie Zeeland, een getijdenduiker aangelegd. Dit is een doorlaatmiddel waardoor het water uit de Westerschelde het gebied tweemaal per dag in- en uitstroomt. Dit is voor bezoekers een boeiend schouwspel. Het gebied rond de duiker is een focuspunt voor de verblijfs- en dagrecreatie. Op 26 september 2019 is de getijdenduiker officieel geopend.

 

Waterdunen Getijdenduiker

Hoe werkt de getijdenduiker?

De duiker is 'op staal' gefundeerd. Dit betekent dat er geen betonpalen onder de duiker zitten. De duiker heeft vier kokers met inwendige afmetingen van vier meter breed en drie meter hoog. Drie kokers dienen om het gedempte getij te creëren in Waterdunen. Door deze kokers stroomt zout water in en uit Waterdunen. De vierde koker staat in verbinding met het nieuwe gemaal 'Nieuwe Sluis' en voert polderwater uit het achterliggende gebied van Waterdunen af naar de Westerschelde Op de kokers in het dijklichaam staat aan landzijde een bedieningsruimte en aan zeezijde een schuivenhuis. De onderstaande infographic verduidelijkt de werking van de getijdenduiker.

Infographic werking getijdenduiker

Zout en zoet water stroomt door Waterdunen sinds 2019

Op 26 september 2019 is de getijdenduiker officieel geopend. In dezelfde maand stroomde voor het eerst zout water door de getijdenduiker het gebied in en uit. De eerste maanden test men de stroomsnelheden in de inlaatkreek en 't Killetje en de instelling van het getij. In 2021, nadat de inrichting van het krekengebied in Waterdunen geheel is afgerond en de testperiode van de schuiven is voltooid, gaan de schuiven van de getijdenduiker daadwerkelijk open en zal er twee keer per dag water gecontroleerd het gebied in- en uitstromen.

Een gedempt getij

Het getij zal gedempt zijn, wat betekent dat bij eb en vloed het waterpeil in Waterdunen varieert tussen -55 cm NAP en +55 cm NAP. Het gemiddeld hoog- en laagwaterpeil in de Westerschelde bedraagt respectievelijk +207 cm NAP en -176 cm NAP. Bij springvloed zal het getij in Waterdunen variëren van –77 cm NAP tot +77 cm NAP.

Stromend water getijdenduiker Waterdunen

Optimale veiligheid gegarandeerd

De constructie is onderdeel van de waterkering en het Waterschap stelt hoge eisen aan de afsluiting. Indien nodig, zoals bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de constructie hermetisch worden gesloten. Daarom heeft elke koker twee schuiven. Deze schuiven bewegen automatisch mee met het getij. In geval van nood is ook handmatige bediening mogelijk. Daarnaast kan uitstroom van water aan de zeezijde van ‘t Killetje erosie van de bodem veroorzaken. Om dat te voorkomen en de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar te brengen zijn maatregelen genomen om de bodem te beschermen. De nollen aan weerszijden van ‘t Killetje zijn ingekort, zodat het uitstromende water in een rechte lijn vanaf de getijdenduiker zijn weg vindt naar de zee. Aan de zeezijde en de landzijde van de getijdenduiker ligt een gele drijflijn om te voorkomen dat mensen in de koker terecht komen.

't Killetje getijdenduiker Waterdunen