Getijdenduiker

De getijdenduiker vormt de verbinding tussen het zilte natuurgebied van Waterdunen en de Westerschelde. Om getijdenwerking en de vorming van nieuwe estuariene natuur mogelijk te maken is door Waterschap Scheldestromen, in opdracht van Provincie Zeeland, een getijdenduiker aangelegd. Dit is een doorlaatmiddel waardoor het water uit de Westerschelde het gebied tweemaal per dag in- en uitstroomt. Dit is voor bezoekers een boeiend schouwspel. Het gebied rond de duiker is een focuspunt voor de verblijfs- en dagrecreatie. Op 26 september 2019 is de getijdenduiker door de 5 partners van Waterdunen gezamenlijk officieel geopend.

 

Waterdunen Getijdenduiker

Hoe werkt de getijdenduiker?

De duiker is 'op staal' gefundeerd. Dit betekent dat er geen betonpalen onder de duiker zitten. De duiker heeft vier kokers met inwendige afmetingen van vier meter breed en drie meter hoog. Drie kokers dienen om het gedempte getij te creëren in Waterdunen. Door deze kokers stroomt  Westerscheldewater in en uit Waterdunen. De vierde koker staat in verbinding met het nieuwe gemaal 'Nieuwe Sluis' en voert polderwater uit het achterliggende gebied van Waterdunen af naar de Westerschelde. Bovenop de kokers in het dijklichaam staat aan landzijde een bedieningsruimte en aan zeezijde een schuivenhuis. De onderstaande infographic verduidelijkt de werking van de getijdenduiker.

Infographic werking getijdenduiker

Zout en zoet water stroomt door Waterdunen sinds 2019

In september is de getijdenduiker in werking getreden. In dezelfde maand stroomde voor het eerst zout water door de getijdenduiker het gebied in en uit. De eerste maanden testte men de stroomsnelheden in de inlaatkreek en 't Killetje en de instelling van de bediening voor het regelen van het gedempt getij. In 2021, nadat de inrichting van het krekengebied in Waterdunen geheel was afgerond en de testperiode van de schuiven was voltooid, zijn de schuiven van de getijdenduiker daadwerkelijk open gegaan en stroomt er twee keer per dag gecontroleerd zout water het gebied in- en uit.

Een gedempt getij

Het getij in Waterdunen zal gedempt zijn, wat betekent dat bij eb en vloed het waterpeil in Waterdunen varieert tussen -55 cm NAP en +55 cm NAP. Het  hoog- en laagwaterpeil in de Westerschelde bedraagt ongeveer +207 cm NAP en -176 cm NAP. Bij springtij zal het getij in Waterdunen variëren van –77 cm NAP tot +77 cm NAP.

Stromend water getijdenduiker Waterdunen

Optimale veiligheid gegarandeerd

De constructie is onderdeel van de waterkering en Waterschap Scheldestromen stelt hoge eisen aan de afsluiting. Indien nodig, zoals bijvoorbeeld bij een extreme stormvloed, kan de constructie hermetisch worden gesloten. Daarom heeft elke koker twee schuiven. Deze schuiven bewegen automatisch mee met het getij. In geval van nood is ook handmatige bediening mogelijk. Daarnaast kan uitstroom van water aan de zeezijde van ‘t Killetje erosie van de bodem veroorzaken. Om dat te voorkomen en de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar te brengen zijn maatregelen genomen om de bodem te beschermen. De nollen aan weerszijden van ‘t Killetje zijn ingekort, zodat het uitstromende water in een rechte lijn vanaf de getijdenduiker zijn weg vindt naar de zee. Aan de zeezijde en de landzijde van de getijdenduiker ligt een gele drijflijn om te voorkomen dat een eventuele drenkeling in de inlaatkreek of ’t Killetje  in één van de kokers terecht komt.

't Killetje getijdenduiker Waterdunen