Vogels in Waterdunen

In het Natura 2000-gebied Westerschelde, wat grenst aan Waterdunen, is een gebrek aan geschikte broedplaatsen en rustgebieden voor de kale grondbroeders. De natuurontwikkeling in Waterdunen (met onder meer binnendijkse schelpeneilanden) hebben gezorgd voor nieuwe broedplaatsen. Het gebied is daardoor een ideale rustplek voor trekvogels die de kustlijn volgen en de Westerscheldemonding op het smalste punt oversteken.

In Waterdunen vind je een tal van allerlei vogelsoorten, denk aan verschillende sternsoorten, plevieren en steltlopers en diverse soorten duik- en grondeenden. Zo zijn de grote stern, kluut, kleine plevier, strandplevier, bontbekplevier, lepelaar, zilverreiger en de bergeend te zien in Waterdunen.

Vogels in Waterdunen

Vogels in Waterdunen

Waterdunen ligt nabij Breskens, dit is een internationale hotspot voor trekvogels. Vooral in het voorjaar (periode februari tot mei) passeren veel soorten vogels, in soms spectaculaire aantallen. Op de zeedijk is een vogeltelpost aangelegd, in de buurt van de vuurtoren. Hier zijn passerende vogels heel mooi te observeren.

Volop voedsel

Waterdunen is door het afwisselende landschap, de gunstige ligging en het optreden van eb en vloed heel rijk aan voedsel voor passerende vogels. Zwaluwen en graspiepers vangen insecten boven en langs het water. Steltlopers, zoals de scholekster en de kluut, vinden schelpdieren en wormen in het zachte slib. Ganzen en eenden hebben volop mogelijkheden om te grazen.

Vogels eten in Waterdunen

Broedeilanden

Centraal in Waterdunen liggen acht vogeleilanden. Bij elkaar zijn ze ongeveer 6 hectare groot. Door een dikke toplaag van schelpen zijn de eilanden heel geschikt voor kustbroedvogels, zoals kluten, plevieren, sterns en meeuwen. Vanaf de ten zuiden gelegen Puijendijk zijn de eilanden goed te zien. Met een goede verrekijker zijn de verschillende vogelsoorten duidelijk herkenbaar. Op de kalere delen van de eilanden broeden de sterns en de plevieren. Op de al wat meer begroeide delen van de eilanden broeden vooral kok - en zwartkopmeeuwen. Zij vinden hier een rustige plek om eten te zoeken en te broeden. Vossen worden door de brede geulen op afstand gehouden. Boven de geulen zien we visdieven en dwergsterns jagen op visjes voor hun kuikens en langs de oevers scharrelen de jonge gezinnetjes van kluten rond.

Broedeilanden Waterdunen 2