Overzicht Besluiten reguliere procedure

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn de regels rondom publicaties van besluiten veranderd. 
Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Dit zijn besluiten die gevolgen kunnen hebben voor meer partijen dan alleen de aanvrager. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen met betrekking tot deze besluiten.

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet langer gepubliceerd. Het gaat hier om besluiten die enkel gevolgen hebben voor de aanvrager. Als provincie willen wij wel transparant blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Scheldestromen met het kenmerk ZK19000081

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 april 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Scheldestromen voor het herstellen van de steenbekleding in Noord-Beveland op de locaties Westnol, Noordhoeksnol en Havendam Kats, gelegen in of grenzend aan Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, met het kenmerk ZK19000078 / 19010144

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 april 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan  Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk 16016421 / NB.16.047) voor het uitvoeren van bestortingswerkzaamheden aan de vooroevers op acht locaties in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. met het kenmerk ZK19000068

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 april 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan North Sea Port Netherlands N.V., voor het verspreiden van baggerspecie, afkomstig uit de buitenhaven in Vlissingen in een aangewezen verspreidingsvak wat is gelegen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan ASR Dutch Prime Retail Projects B.V. met het kenmerk ZK19000069

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 april 2019 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan ASR Dutch Prime Retail Projects B.V. voor het verstoren van gewone dwergvleermuis en laatvlieger, en voor het beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen van deze soorten ter plaatse van de Pottenbakkerssingel te Middelburg.

Vergunning Wet natuurbescherming aan World of Oysters B.V met het kenmerk ZK19000058

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 maart 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan World of Oysters B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren op de locatie Krab 16 in Yerseke, in de nabijheid van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Stichting d’Onte, met het kenmerk ZK18000224

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 maart 2019 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting d’Onte voor het winnen van zand in de Schaar van Waarde en het in gelijke hoeveelheid terugstorten van gewonnen Noordzeezand op de Suikerplaat, de zogeheten “Zandruilproef Westerschelde” in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Sluis met het kenmerk ZK19000002

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 maart 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen van verblijfplaatsen en verstoren van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en de baardvleermuis voor het openstellen van de Stenen Beer te Sluis.

Wijziging ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan Stichting Anemoon met kenmerk 19006557

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 maart 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 de ontheffing van 4 februari 2019 met kenmerk 19001529 hebben gewijzigd door voorschrift 6 in te trekken en voorschrift 6a aan dit besluit te verbinden.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Scheldestromen, met het kenmerk ZK19000050 / 19003355

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 19 februari 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Scheldestromen voor het project bodembescherming ’t Killetje te Breskens in/nabij het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK19000007

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op18 februari 2019 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van knobbelzwanen met het geweer ter plaatse van enkele percelen aan de Oostdijk, Hogeweg, Slaakweg en Noorddijk op Sint Philipsland.

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan de heer drs. L.G. Robberecht met kenmerk 19002951

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 februari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend aan de heer drs. L.G. Robberecht voor het verzamelen en vervoeren van zeeorganismen uit de Oosterschelde, Westerschelde, het Veerse Meer en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan Stichting Anemoon met het kenmerk 19001529

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 februari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend aan Stichting Anemoon voor het verzamelen en vervoeren van zeeorganismen in de Oosterschelde, Westerschelde, het Veerse Meer en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan woongoed Zeeuws-Vlaanderen met kenmerk ZK18000227

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 januari 2019, ontheffing hebben verleend aan woongoed Zeeuws-Vlaanderen van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming nesten, rustplaatsen en eieren van huismus en gierzwaluw opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen. Tegelijkertijd is ontheffing verleend in het kader van artikel 3.5, vierde lid, om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.
Deze activiteiten vinden plaats tijdens de sloop van 155 woningen verspreid over 19 locaties in Zeeuws-Vlaanderen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000230

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 januari 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van een vakantiewoning aan de Nehalenniaweg 18 in Domburg, gemeente Veere. 

Bekendmaking intrekking ontheffingen Wet natuurbescherming verleend aan Faunabeheereenheid

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij in week 3, gelet op het in werking treden van de beleidsnota en de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018, op 16 januari 2019 besloten hebben om een aantal aan de FBE verleende ontheffingen in te trekken. In de Beleidsnota Natuurwetgeving is opgenomen dat voor bepaalde soorten vrijstelling wordt verleend in die gevallen dat aan de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) een ontheffing voor meerdere jaren én voor een groot gebied is verleend én die voldoen aan bepaalde criteria. In de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 is vervolgens per soort aangegeven voor welk wettelijk belang, welke middelen en onder welke voorschriften en beperkingen deze vrijstellingen gaan gelden. Dit betekent dat diverse activiteiten waarvoor in het verleden ontheffing aan de FBE is verleend op grond van een vrijstelling, zoals omschreven in de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering van deze activiteiten dient plaats te vinden overeenkomstig het daarvoor goedgekeurd faunabeheerplan. 

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan KMDA - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen met het kenmerk 19001156

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsvergunning Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor het vangen en vervoeren van waterdieren in de Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Wijzigingsbesluit ontheffing Wet natuurbescherming aan Windpark Krammer B.V. met het kenmerk ZK18000229.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2019 op basis van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming een wijzigingsontheffing hebben verleend aan Windpark Krammer B.V. in verband met het aanbrengen van extra stilstandvoorzieningen bij de windturbines wordt de verleende ontheffing van 25 november 2014 (FF/75C/2014/0199), op grond van artikel 75 van de Flora- en Faunawet, gewijzigd.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Investeringsmaatschappij Sluis met kenmerk ZK18000215

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 14 januari 2019 op grond van artikel 3.5 vierde lid van de Wet natuurbescherming een ontheffing hebben verleend aan Investeringsmaatschappij Sluis van het verbod om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis te beschadigen of vernielen tijdens het bouwklaar maken van het woningbouwperceel Groenevelt II te Sluis.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Het Zeeuwse Landschap met kenmerk ZK18000040

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 december 2018 in het kader van artikel artikel 3.10 in samenhang met artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming Ontheffing hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het doden van vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst met behulp van het geweer, ondersteund door een auto, een restlichtversterker en een warmtebeeldkijker in een gebied rondom de Yerseke Moer.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Adviesbureau Wieland met kenmerk ZK18000126

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 december 2018 op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Adviesbureau Wieland voor het vangen van vleermuizen met behulp van mistnetten ten behoeve van onderzoek naar de verspreiding van deze soorten in Zeeland.

Vergunning Wet natuurbecherming aan Lions Club Schouwen-Duiveland met kenmerk ZK18000148

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 november 2018 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan de Lions Club Schouwen-Duiveland voor het North Sea Beach Golf evenement op elke derde zaterdag van september van 2020 t/m 2025 ter plaatse van het strand van Renesse tussen de duinovergangen Watergat en Verklikkerduinen.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de Stichting Natuurstad Rotterdam met kenmerk 18929912

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 november 2018 een ontheffing hebben verleend zoals aangegeven in artikel 3.5.1.1 van de Provinciale Milieuverordening Zeeland aan de Stichting Natuurstad Rotterdam, voorheen gemeente Rotterdam. Dit ten behoeve van het verzamelen en terugplaatsen van organismen uit de Zeeuwse wateren (Grevelingen en Oosterschelde) voor educatieve doeleinden. Deze ontheffing is geldig vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Schouwen-Duiveland met kenmerk ZK18000146

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 47 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de gemeente Schouwen-Duiveland voor het  vernielen van een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis tijdens sloop van een onderwijsgebouw voor de herontwikkeling van Hatfieldpark 1-2 in Zierikzee.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Brouwerseiland B.V., met het kenmerk ZK18000154

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 31 oktober 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming een (tweede) wijzigingsvergunning hebben verleend aan Brouwerseiland B.V. voor het op één onderdeel wijzigen van de op 6 december 2016 verleende vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de aanleg, bouw en het in gebruik hebben van het project Brouwerseiland in en/of in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Voordelta, Oosterschelde, Kop van Schouwen en Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Sluis met kenmerk ZK18000128

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 oktober 2018 op grond van artikel 3.8, van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de Gemeente Sluis voor het opzettelijk verstoren en het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis in het kader van de herontwikkeling van de stadswallen van Sluis.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Vleesveebedrijf de Piemontees met kenmerk ZK18000131

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 september 2018 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Vleesveebedrijf de Piemontees voor het doden van brandganzen ten behoeve van schadebestrijding op een landbouwperceel in de gemeente Sluis.

Vergunningen & ontheffingen 1 januari t/m 31 augustus 2018

Ontheffing Wet natuurbescherming ZK18000136

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 34 in het kader van artikel 3.5 soorten Habitatrichtlijn van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. voor het vernielen van een paarverblijf van de gewone dwergvleermuis tijdens werkzaamheden bij de transformatie van het havengebied te Breskens.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000127

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 augustus 2018 op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Adviesbureau Wieland B.V. voor het vangen van (spits)muizen met behulp van lifetraps ten behoeve van onderzoek naar de verspreiding van deze soorten in Zeeland.

Ontheffing Wet natuurbescherming ZK18000137

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 augustus 2018 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Naturistenvereniging Zeelandia voor het wegnemen van een nest van een Buizerd op de locatie “De Schone Waardin” nabij Ritthem.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000065

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 23 juli 2018 in het kader van artikel 3.5 en 3.34 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de Gemeente Middelburg voor het verzamelen en uitzetten van eieren en larven van rugstreeppadden en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen van rugstreeppadden in verband met de herinrichting van het Molenwaterpark te Middelburg.

Ontheffing Wet natuurbescherming ZK18000125

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 31 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Rialto Zierikzee B.V. voor het vernielen van paarverblijven van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop en herontwikkeling op een nieuwbouwlocatie aan het Haringvlietplein in Zierikzee.

Vergunning Wet natuurbescherming ZK18000122

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 23 juli 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) voor het uitvoeren van archeologisch veldwerk op de slikken bij het verdronken dorp Tolsende nabij Yerseke en voor het organiseren van excursies naar dit verdronken dorp.

WIJZIGING vergunning Natuurbeschermingswet 1998 aan Brouwerseiland B.V. met het kenmerk ZK18000107 / 18016017

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 26 van 2018 op grond van artikel 2.7, jo. Artikel 5.4, eerste lid sub d van de Wet natuurbescherming besloten hebben om de aan Brouwerseiland B.V. verleende vergunning voor de aanleg, bouw en het in gebruik hebben van het project Brouwerseiland in en/of in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Voordelta, Oosterschelde, Kop van Schouwen en Duinen Goeree & Kwade Hoek te wijzigen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000099

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 juli 2018 in het kader van artikel 3.34 derde lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Zwerfkatten Nederland voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten, nadat ze zijn gevangen en gesteriliseerd volgens de TNRC methode (binnen in de ontheffing aangewezen gebieden) in de Provincie Zeeland.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000110

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mee dat zij op 2 juli 2018 in het kader van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan VOF Van Loon Rilland voor het vangen van kauwen met behulp van een vangkooi ter voorkoming van schade aan fruitboomgaarden peren op percelen aan de Hoofdweg en Bathseweg te Rilland in de gemeente Reimersweil

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000113

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 juni 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Roompot Marina Yacht Service voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haventoegang van de Sophiahaven in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000086

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 juni 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Jan Vette B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

WIJZIGING ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000074

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 juni 2018 de ontheffing van 19 april 2018 op grond van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming voor het doden van brandganzen met het geweer van 1 mei 2018 tot en met 15 september 2018 op een perceel gelegen aan de Rijksweg en Mosselweg in de gemeente Tholen hebben gewijzigd, zodat deze tevens gebruikt mag worden op een aangrenzend perceel.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000070

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 juni 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming de vergunning aan North Sea Port voor het verspreiden van baggerspecie in verspreidingsvak W14_alt2 ter plaatse van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe hebben gewijzigd, zodat deze verlengd van kracht tot van 23 april tot 31 december 2018.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000093

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 juni 2018 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van Ree met geweer ter plaatse van een perceel druiven gelegen aan de Nieuweweg te Dreischor in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000088

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 mei 2018 in het kader van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan RaasFruit B.V. voor het vangen van kauwen met behulp van vangkooien ter voorkoming van schade aan fruitboomgaarden op percelen aan de Vroonhoek en de Heinkenszandseweg in de gemeente Borsele.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000087

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 mei 2018 in het kader van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Maatschap A.F.A.M. Rijk en E.M. J. van 't Westende voor het vangen van kauwen met behulp van vangkooien ter voorkoming van schade aan fruitboomgaarden op percelen aan de Kraayertsedijk in de gemeente Borsele.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000079

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 2 mei 2018 in het kader van artikel 3.8 ontheffing hebben verleend aan Ravago voor het vernielen van vaste rustplaatsen en opzettelijk verstoren van de Ruige dwergvleermuis op het Dow terrein in de gemeente Terneuzen.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000180

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 april 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan WildWier voor het beroepsmatig knippen van zeewier ter plaatse van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Veerse meer en Voordelta.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000061

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 april 2018 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van het Ree met geweer ter plaatse van een perceel tulpen aan de Riet- en Wulfsdijkweg in de gemeente Hulst

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000070

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 april 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan North Sea Port voor het verspreiden van baggerspecie in verspreidingsvak W14_alt2 ter plaatse van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe tussen 23 april en 1 september 2018.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000075

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 april 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van brandganzen met het geweer van 1 mei 2018 tot en met 1 september 2018 op een perceel gelegen aan de Rijksweg en Zuidweg in de gemeente Tholen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000074

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 april 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van brandganzen met het geweer van 1 mei 2018 tot en met 15 september 2018 op een perceel gelegen aan de Rijksweg en Mosselweg in de gemeente Tholen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000047

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 april 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van vier woningen (nummers 8, 16-20) aan de Burgemeester Wautersstraat te Sas van Gent in de gemeente Terneuzen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000050

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 april 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van ruige dwergvleermuis en voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van ruige dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van vier woningen (nummers 20-26, even) aan de Reijnaertstraat in Nieuw-Namen in de gemeente Hulst.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000038

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 april in het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van Gierzwaluw en huismus. Tevens wordt deze ontheffing verleend voor het verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de gefaseerde sloop achttien woningen (nummers 20, 24-42 even, 23-33 oneven en 43) aan de Van Peurssensstraat in Aardenburg, gemeente Sluis.

 Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000049

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 april 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van tien woningen (nummers 1-19, oneven) aan de Beatrixstraat te Kloosterzande in de gemeente Hulst.

 Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000048

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 april 2018 in het kader van artikel  3.5 van de Wet natuurbescherming  hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernietigen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van veertien woningen (nummers 13-39, oneven) aan de Puttingstraat te Sint Jansteen in de gemeente Hulst.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000034

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 april 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren voor het verwateren van geïmporteerde schelpdieren uit ‘ecologische verwante gebieden’, zoals Ierse, Engelse en Franse deelgebieden, nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000043

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 april 2018 op grond van artikel 3.1 tweede lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om nesten, rustplaatsen en eieren van de huismus opzettelijk te vernielen of weg te nemen en om gewone dwergvleermuizen opzettelijk te verstoren en om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen bij het slopen van ca. 100 woningen in de wijk Noordwesthoek te Breskens.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000154

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 28 maart 2018 op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Monumenten Bezit voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger ter plaatse van de grote kerk Veere.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000032

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 maart 2018 het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van huismus. Tevens wordt deze ontheffing verleend voor het verstoren en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de sloop van vier woningen (nummers 18 t/m 24) aan het Vermeerplein in Clinge.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000033

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Roem van Yerseke B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000030

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Mosselhandel Tritton B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000193

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Koninklijke Prins & Dingemanse.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000194

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Krijn Verwijs Yerseke.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000195

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Viviers Le Petit Pêcheur.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000209

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Lenger Seafoods Yerseke.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000031
Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 maart 2018 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, vergunning hebben verleend voor de aanleg van een zwembad in een bestaande tuin aan de Duinvlietweg 10 te Oostkapelle, aangrenzend aan het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000001

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 maart 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Limagrain Nederland B.V. voor het vangen en doden van zwarte kraai en kauw met behulp van vangkooi en kastval, en voor het opzettelijk doden en storen van holenduif met behulp van het geweer, voor het vernielen, beschadigen en wegnemen van nesten van de holenduif, en voor het vervoeren van holenduiven ter plaatse van diverse percelen in de Fredericapolder, Zimmermanpolder, Reigersbergpolder, Annamariapolder, Bathpolder en Völkerpolder in de gemeente Reimerswaal.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000015

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 maart 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de gemeente Goes voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis tijdens het slopen van het oude scoutinggebouw op sectie AB van het perceel 1073.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000209

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Lenger Seafoods Yerseke B.V. voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000195

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Viviers Le Petit Pêcheur voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000194

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Krijn Verwijs Yerseke B.V. voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.   

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000193

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Koninklijke Prins & Dingemanse B.V. voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.  

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000182

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Vereniging van Importeurs van Schelpdieren voor verwateren van geïmporteerde oesters in de Oesterputten nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000017

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 27 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van de Huismus. Tevens wordt deze ontheffing verleend voor het verstoren en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de Gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de gefaseerde sloop van 52 woningen in de Oranjebuurt te Axel in de gemeente Terneuzen.  

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000008

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 27 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van knobbelzwanen met het geweer ter plaatse van enkele percelen aan de Hogeweg op Sint Philipsland en enkele percelen aan de Broekseweg op Tholen in de gemeente Tholen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000016

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 februari 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de Gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van 6 woningen aan de Koningin Julianastraat 22 t/m 32 (even nummers), te Schoondijke, in de gemeente Sluis. 

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000019

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 en artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van de Huismus en voor het opzettelijk verstoren en het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de Gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van 10 woningen aan de Lindenlaan, betreffende de nummers 5 t/m 23 (oneven nummers), te Westdorpe, in de gemeente Terneuzen. 

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000206

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 februari 2018 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan AM Zeeland B.V. voor het doden van veldspitsmuizen en voor het beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- en verblijfplaatsen van veldspitsmuizen in verband met het bouwen van fasen 4b, 5 en 6 van de woonwijk Othene ter plaatse van de gemeente Terneuzen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000007

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Aannemersbedrijf Van der Poel voor het opzettelijk te vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van gierzwaluw en huismus, en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van fase 3 van het project Lievenspolder in Terneuzen.     

Vergunning aan Sportvisserij Zuidwest-Nederland met kenmerk ZK17000168

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 februari 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Sportvisserij Zuidwest-Nederland voor het handmatig spitten van zeeaas op de slikken ten westen van Sint Annaland in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000003

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 januari 2018 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming een ontheffing hebben verleend voor het doden van Ree met behulp van geweer ter plaatse van een perceel aan de Veerdijk te Zonnemaire.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000190

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 januari 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het plaatsen en gebruiken van een fotohut in de Achterplas van de eendenkooi in de Anna-Jacobapolder on Sint-Philipsland. De eendenkooi maakt deel uit van Natura 2000-gebied Oosterschelde.  

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000191

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 23 januari 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor plaatsen en gebruiken van een fotohut in de Driehoek nabij Natura 2000-gebied  Yerseke en Kapelse Moer.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000167

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de ontheffing hebben gewijzigd die is verleend op 12 december 2017 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing voor het doden van ree met behulp van het geweer ter plaatse van een perceel aan de Langeweg 55 te Sint Philipsland.

 

Vergunningen & ontheffingen 1 september t/m 31 december 2017

Vergunning aan Veiligheidsregio Zeeland met kenmerk ZK17000127

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 september 2017 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Veiligheidsregio Zeeland voor het laten plaatsvinden van een (natuur)brandblusoefening ter plaatse van Kop van Schouwen op 15 september 2017.

Vergunning aan ORR 785 B.V. (Rib Rally 2017) met kenmerk ZK17000130

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 september 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan ORR 785 B.V. voor het laten plaatsvinden van het evenement Rib Rally 2017 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing aan Stichting Vogel- en Zoogdieropvang met kenmerk ZK17000092

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 september 2017 in het kader van artikel 3.1 eerste lid, 3.2 zesde lid, 3.5 eerste lid, 3.6 tweede lid en 3.10 eerste lid 1 onder a van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland voor het opvangen van gewonde, zieke of verweesde dieren, eventueel doden, en uitzetten wanneer de dieren beter zijn in de provincie Zeeland.

Vergunning aan InPRoAd B.V. met kenmerk ZK17000107

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 september 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan InProAd B.V. voor het handmatig vernieuwen van een recreatiewoning aan de Strandweg te Burgh-Haamstede in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Ontheffing aan Windpark Noord-Beveland B.V. met kenmerk ZK17000141

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 september 2017 in het kader van artikel 3.1, eerste lid en 3.5, eerste lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Windpark Noord-Beveland B.V. voor het verwijderen van vijf windmolens en het plaatsen en exploiteren van vier hogere windmolens ter plaatse van de Jacoba Rippolder in de gemeente Noord-Beveland.

Ontheffing aan Ravago Logistic Terneuzen B.V. met kenmerk ZK17000157

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 oktober 2017 in het kader van artikel 3.10 en 3.34 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Ravago Logistic Terneuzen B.V. voor het vangen van de veldspitsmuis op bedrijventerrein Dow te Terneuzen, het uitzetten van de veldspitsmuis in natuurgebied Braakman-Noord, en het vernietigen van leefgebied op de vanglocatie.

Vergunning aan Sportvisserij Zuidwest-Nederland met kenmerk ZK17000168

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 oktober 2017 in het kader van artikel 2.7 tweede lid, van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben verlengd aan Sportvisserij Zuidwest Nederland voor het handmatig spitten van zeeaas bij Sint Annaland in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning aan Stichting Dorpsraad Hoofdplaat met kenmerk ZK17000143

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 november 2017 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Dorpsraad Hoofdplaat voor het ophogen met zand van een buitendijks strandje nabij Hoofdplaat in de gemeente Sluis in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning aan Stichting Het Zeeuwse Landschap met kenmerk ZK17000152

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 november 2017 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het plaatsen van een vogelkijkhut in de Zuidwesthoek van de Bruintjeskreek. Dit gebied maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning aan Stichting d’Onte met kenmerk ZK17000184

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 december 2017 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting d'Onte voor het winnen en in gelijke hoeveelheid terugstorten van zand in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning aan Sovon Vogelonderzoek Nederland met kenmerk ZK17000170

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 december 2017 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Sovon Vogelonderzoek Nederland voor het vangen, (kleur)ringen, meten, wegen, bloedprikken en staartpen-trekken van Scholeksters in het  Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000135

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 december 2017 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Dow Benelux B.V., Trinseo Netherlands B.V. en Blue Cube Netherlands B.V. voor het continueren van de bestaande, in kader van de Natuurbeschermingswet 1998 eerder vergunde activiteiten binnen de gezamenlijke inrichting.
De inrichting is gelegen aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000167

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 12 december 2017 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van ree met behulp van het geweer ter plaatse van een perceel aan de Langeweg 55 te Sint Philipsland.

Vergunningen & ontheffingen 1 januari t/m 31 augustus 2017

Ontheffing aan Zeeland Refinery met kenmerk FF.16.027

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 6 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Zeeland Refinery NV voor het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw op het terrein van Zeeland Refinery NV in gemeente Borssele.

Vergunning aan Mosselhangcultuur Landa B.V. met kenmerk NB.16.059 

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 6 op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Mosselhangcultuur Landa B.V. voor het aanleggen van een zeewierkweekinstallatie en het jaarrond kweken en oogsten van verschillende zeewieren op de huidige hangcultuurlocatie Bergsediepsluis in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing aan WBE De Gouwe met kenmerk ZK17000036

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 10 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Wildbeheereenheid De Gouwe voor het doden van reeën met behulp van een geweer ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen aan de Hageweg te Bruinisse.

Ontheffing aan Limagrain Nederland B.V. met kenmerk ZK17000033

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 11 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Limagrain Nederland B.V. voor het doden van Holenduiven met behulp van het geweer ter voorkoming van ernstige schade aan diverse gewassen op diverse percelen in de gemeente Reimerswaal.

Ontheffing aan WBE De Gouwe met kenmerk ZK17000042

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 10 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Wildbeheereenheid De Gouwe voor het doden van reeën met behulp van een geweer ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen aan de Verloren Kostweg te Bruinisse.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000046

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 11 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Mts De Schorrebloem, Elenbaas Zeegroenten BV en VPG Zeegroenten voor beroepsmatig zeegroenten snijden op de Plaat van Walsoorden, gelegen in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000061

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 11 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan J.P. Poleij Zeegroenten V.O.F en Maatschap Quaack voor beroepsmatig zeegroenten snijden op diverse locaties in de Westerschelde, gelegen in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000037

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 12 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan De Zeeuwse Zeewierhandel voor het handmatig en machinaal oogsten van zeewier in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000009

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 12 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het organiseren en uitvoeren van Kajakken in Het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit gebied maakt onderdeel uit van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing aan Maatschap Flikweert  met kenmerk ZK17000059

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 12 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Maatschap Flikweert voor het doden van reeën met behulp van een geweer ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen aan het Laurensweegje te Oosterland.

Vergunning aan Stichting Theaterproductiehuis met kenmerk ZK17000060

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 april 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia voor het laten plaatsvinden van een theatervoorstelling op het strandje bij de Oesterdam ter plaatse van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing aan Limagrain Nederland B.V. met kenmerk ZK17000058

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 maart 2017 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Limagrain Nederland B.V. voor het vangen en doden van kauwen en zwarte kraaien met behulp van een vangkooi ter voorkoming van ernstige schade aan diverse gewassen op diverse percelen in de gemeente Reimerswaal.

Vergunning aan Visserijbedrijf Aertssen - de Visser met kenmerk ZK17000038

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 april 2017 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Visserijbedrijf Aertssen-de Visser voor het met schietfuiken, korven, kubben en staand want vissen op kreeften, paling, sepia, strandkrabben, bot, schol en zeebaars in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning aan Rijkswaterstaat Zee en Delta met kenmerk ZK17000072

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 mei 2017 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het aanvullen met granulair materiaal van drie in 2014 bestorte vooroevers in de Westerschelde, bij Borsele, Ellewoutsdijk en Breskens.

Vergunning aan Wubben Chan architecten B.V. met kenmerk ZK17000052

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 mei 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Wubben Chan architecten B.V. voor het laten uitvoeren van werkzaamheden behorende bij de herontwikkeling van een vakantiewoning nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000099

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 juni 2017 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan A.J. Buijck voor het doden van Brandganzen  met behulp van een geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan cichorei te Sint Philipsland.

Vergunning aan Rijkswaterstaat Zee en Delta met kenmerk ZK170000100

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 juni 2017 van 2017 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het aanvullen met granulair materiaal van de in 2014 bestorte vooroever in de Westerschelde, bij Hoedekenskerke.

Vergunning aan Enduris B.V. met het kenmerk ZK17000106/ 17014651

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 29 van 2017 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Enduris B.V. voor het verwijderen van twee olie gevulde 50 kV kabels in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning aan Watersportvereniging Saeftinghe met het kenmerk ZK17000106/ 17014651

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 30 van 2017 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Watersportvereniging Saeftinghe voor het houden van de Saeftinghe-run op 20 augustus 2017 in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe.

Ontheffing aan Rentokil pest control met kenmerk ZK17000133

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 augustus 2017 ontheffing hebben verleend aan Rentokil pest control van het verbod in artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming om gebruik te mogen maken van lijmplaten voor het vangen van bruine rat, zwarte rat en huismuis in de periode van 16 augustus 2017 tot 15 november 2017 in de gebouwen op het fabrieksterrein van Cargill B.V. (Nijverheidsstraat 1, 4551 LA) te Sas van Gent in de gemeente Terneuzen.

Ontheffing aan Stichting Milieu Educatie Centrum de Bevelanden met kenmerk ZK17000103

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 augustus 2017 in het kader van artikel 3.2, zesde lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Milieu Educatie Centrum De Bevelanden voor het in bezit hebben van eieren van diverse vogelsoorten voor educatieve doeleinden.