Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Hoe Zeeland om wil gaan met weersextremen

Gemeenten, Rijk, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Daarop letten ze bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen, groenbeheer en wegonderhoud. Hoe de overheden hiervoor gaan zorgen, leggen ze vast in een Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KasZ). Het concept is nu gereed.

Consultatie Zeeuwse besturen

De KasZ is een document van alle Zeeuwse overheden samen. De leden van het bestuurlijk kernteam klimaatadaptatie hebben de KasZ op 16 december 2020 aangeboden aan de Zeeuwse overheden. Tijdens de consultatieronde kunnen alle besturen inhoudelijk reageren op het concept. Dit is hét moment om bij te sturen op de inhoud van de strategie, voordat deze in de tweede helft van 2021 wordt vastgesteld.

Meer weten over de strategie?

Kijk op https://www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/aanpak-klimaatadaptatie