Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Wat is Creative City Boost?

Wanneer cultuursector en middenstand de krachten bundelen, kunnen daar ideeën en projecten uit voortkomen die én de Zeeuwse binnensteden een boost geven én voor beide sectoren nieuwe kansen creëren. Dat was heel in het kort het uitgangspunt van Creative City Boost: creëren en ondernemen in Zeeland. De vijf deelnemende steden waren: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Hulst. Provincie Zeeland en CBK Zeeland waren de samenwerkende partners. 

schreeuwende vrouw met rood masker

Een boost voor Zeeuwse binnensteden

Cultuurprofessionals en ondernemers uit de Zeeuwse binnensteden werkten nauw samen aan sprankelende innovaties om de binnenstad te verlevendigen en nog aantrekkelijker te maken. Samen maakten zij plannen voor nieuwe projecten, broedplaatsen, nieuwe verdienmodellen en een nog sterkere identiteit van de stad. Thema’s zoals digitalisering, verduurzaming en vergroening waren hierbij belangrijk. 

Wat kwam eruit voort?

Het project is in de zomer van 2021 gestart en in het najaar van 2023 afgelopen. Wat er precies uit de samenwerking tussen de cultuurprofessionals en ondernemers zou voortkomen, stond niet van tevoren vast. Wel zijn er afspraken gemaakt over het aantal op te leveren producten aan het einde van het project. Het was de bedoeling dat er minimaal vijftien plannen uit het project voortkwamen die de Zeeuwse binnensteden een creatieve boost zouden geven. Als voorproefje vindt u hier een essay over toekomstbestendige Zeeuwse binnensteden. 

Samenwerking

Provincie Zeeland en CBK Zeeland waren de samenwerkende partners in dit project. Deze twee partijen hebben samen de plannen opgesteld en een subsidieaanvraag ingediend bij de EU. Na de toekenning van de hebben CBK Zeeland en de Provincie allebei apart een uitvoeringsprogramma geschreven. Deze programma's liepen parallel en kruisten elkaar hier en daar. De betrokken gemeenten waren een onmisbare partij bij het van de uitvoering van de bedachte activiteiten en pilots. Externe specialisten vanuit vele domeinen hebben hun kennis op vele manieren ingebracht. 

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland was penvoerder van het project en had een coördinerende rol in de afstemming tussen de betrokkenen en de cofinanciering. Twee projectcoördinatoren organiseerden het werkproces. Karin Stroo coördineerde het onderdeel cultuur. Digna Kosse coördineerde het onderdeel mkb. Belangrijke onderdelen van het programma van de Provincie waren de werkgroepen en de open ideeën desk, met daaruit voortkomend de stedelijke projecten. Daarnaast werkten de coördinatoren aan een aantal bovenstedelijke projecten. 

CBK Zeeland

Christiaan Weiler coördineerde de projectactiviteiten van CBK Zeeland. Een onderdeel van het programma waren de stadssafari's, waarbij ondernemers en cultuurprofessionals bij elkaar werden gebracht om gezamenlijke planvorming te . Daarnaast verzorgde het CBK een programma voor talentontwikkeling (genaamd het Talentteam) met onder andere de Zeeuwse Vernieuwers Challenge en een aantal events die daarmee samenhingen. Ter ondersteuning van het werk van het Talentteam heeft CBK Zeeland tot slot verschillende lezingen georganiseerd. Tijdens deze lezingen werden specifieke thema's uitgediept om te verwerken in het project. Bekijk hieronder de verschillende lezingen terug. 

CBK Zeeland werkte twee keer samen met de HZ University of Applied Sciences. In september 2022 ontwierpen studenten een paviljoen op het Walplein in Middelburg. In het voorjaar van 2023 deden studenten een onderzoek naar storytelling in Middelburg. Bekijk hier het duurzame paviljoen en het onderzoek naar storytelling

Europese steun

Onder de noemer REACT-EU stelde de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld economisch herstel van regio’s na de coronacrisis. De nadruk lag op investeringen in innovatieve projecten die moesten zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. Creative City Boost was een van de dertien Zeeuwse projecten die mogelijk werd gemaakt vanuit dit programma. Het project ontving € 625.000 van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk. De provincie verdubbelde dit bedrag. Creative City Boost is een eerste cultureel project dat binnen OP Zuid werd gehonoreerd.

Europese Unie; Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling | OpZuid | CBK | Provincie Zeeland