Privacy

De provincie Zeeland hecht er veel waarde aan dat binnen haar organisatie zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Met deze verklaring geeft de provincie Zeeland weer op welke wijze zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

De provincie Zeeland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Veel verwerkingen van persoonsgegevens die door de provincie Zeeland worden gedaan komen voort uit wettelijke en bestuurlijke taken die bij de provincie zijn belegd of een wettelijke verplichting waaraan de provincie moet voldoen. In sommige gevallen is schriftelijke toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van het onderhouden van relaties. De provincie verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van haar interne bedrijfsvoering en beveiliging. De provincie gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. Gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

Zie hiervoor eveneens ons privacybeleid.

Welke gegevens worden verzameld bij bezoek en gebruik van deze website?

U kunt onze website anoniem raadplegen. De provincie Zeeland verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt de provincie Zeeland om haar website te verbeteren. Als u een formulier op onze website invult, worden de door u ingevulde gegevens, uw naam, e-mailadres en eventueel uw adres en telefoonnummer, verstuurd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw inzending te beantwoorden of bijvoorbeeld om aangevraagde informatie te versturen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

De provincie verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

De provincie Zeeland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn conform de geldende ISO27001 beveiligingsnormen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De Provincie Zeeland bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de provincie Zeeland van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).   

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. De provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht om de wijze waarop binnen de provincie Zeeland wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, dan kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:  

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl

Heeft u na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over de wijze waarop de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door provincie Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.zeeland.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.