Monitoring scheiding zoet en zout grondwater

Voor de aanleg van Waterdunen zijn verschillende metingen uitgevoerd. Zo zijn de woningen en wegen rond Waterdunen voor, tijdens en na de werkzaamheden gecontroleerd op schade als gevolg van de werkzaamheden. En wordt de zoet en zout scheiding van het grondwater in en rond water gemeten.

Waterdunen wind doet water klotsen in de geulen van Waterdunen

Rond Waterdunen zijn in 2011 peilbuizen in de grond aangebracht om waterstanden en gegevens over het voorkomen van zout grondwater te monitoren. In het kader van de MER Waterdunen is onderzoek gedaan naar de hydrologische impact van Waterdunen op de waterbeheersing. De conclusie was dat het risico op verandering van de hydrologie, met name de scheiding van zoet en zout grondwater, zeer beperkt is. De provincie heeft ook een nadeelcompensatieregeling opgesteld voor het vergoeden van aantoonbare schade, als gevolg van de werken of de veranderende hydrologie van Waterdunen. In overleg met omwonenden en vertegenwoordigers van de landbouw is een monitoringsprogramma ontwikkeld. De provincie heeft afspraken met de grondeigenaren over de monitoring gemaakt en zal tot eind 2024 de monitoring uitvoeren.

Collage met twee foto's, links aanbrengen sonderingen  en rechts monitoring uitleesapparatuur