Bodembescherming

De in- en uitstroom van water kan bodemerosie veroorzaken als de bodem niet is beschermd. Om dat te voorkomen en om de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar te brengen, zijn maatregelen genomen, zowel aan de Westerschelde-kant (Killetje Buiten) als in de inlaatkreek aan de binnenkant van de dijk.

Waterdunen getijdenduiker Inlaatkreek

Killetje Buiten: buitendijks

’t Killetje is de locatie waar de getijdenduiker van Waterdunen is gebouwd. Het zeewater stroomt na opening van de schuiven met grote snelheid het gebied in en uit. Om de uitstroomgeul aan de zeekant te verstevigen, is de bodem van ‘t Killetje verdiept met een uitstroomgeul van 4 meter diep.

killetje buiten 2017 Waterdunen

Het afgegraven deel is vervolgens beschermd met een laag stortsteen op zink- en kraagstukken. In totaal is hiervoor zo’n 12.000 ton stortsteen aangevoerd. Ook boven water is het een en ander aangepast. Nadat eerder de oostelijke nol werd aangepakt, is de westelijke nol een stukje ingekort. Daardoor ligt de uitstroomgeul in één lijn met de getijdenduiker en kan het water makkelijk wegstromen.

Tenslotte zijn de golfbrekende palenrijen verzet. Er is gewerkt van mei tot met september 2017. Door het open karakter van de Westerschelde moest dit gebeuren op het ritme van het tij. Voordeel van de locatie aan zee was dat een groot deel van het benodigde stortsteen per boot kon worden aangevoerd.

Waterdunen Killetje buiten 2017

Inlaatkreek: binnendijks

In de tweede helft van 2018 is in opdracht van de provincie Zeeland begonnen met het uitgraven van de inlaatkreek. Die moet bestand zijn tegen periodiek hoge stroomsnelheden van het Westerscheldewater, dat er bij de wisseling van de getijden doorheen stroomt.

De inlaatkreek is ongeveer 500 meter lang. Vlak bij de getijdenduiker is het kanaal relatief smal, zo’n 12 meter breed. Richting de geulen wordt de inlaatkreek steeds breder, tot 75 meter op het einde. De grond die vrijkwam bij het graven van de inlaatkreek, is gebruikt voor de afwerking van een aantal recreatie-eilanden in Waterdunen.

De inlaatkreek aanleg waterdunen

Omdat het water met grote snelheid door de inlaatkreek stroomt, zijn de oevers en de bodem extra verstevigd met gevlochten matten en afgedekt met stortstenen.

Waterdunen 2019 inlaatkreek

Dicht bij de getijdenduiker zijn deze stortstenen over een lengte van tientallen meters extra verstevigd met colloïdaal beton, een betonspecie die is verdikt met een lijmachtige stof waardoor het geschikt is voor gebruik onder water.

Voor de veiligheid is aan beide kanten van de inlaatkreek een hek geplaatst en wordt gewaarschuwd voor de hoge stroomsnelheden. In juni 2019 was het werk klaar.

Oever inlaatkreek met steenbestorting