Aanleg gebied

Nadat de voorbereidende werkzaamheden waren afgerond, is er veel grond verzet. Met het uitgraven van de kreken en geulen en de aanleg van de vogelbroedeilanden ontstonden de contouren van Waterdunen.

Aanleg natuurgebied Waterdunen

Krekenstelsel

In 2014, 2015 en 2016 zijn het krekenstelsel en de eilanden aangelegd. Zo ontstonden de eerste contouren van Waterdunen.

Waterdunen geul ontgraven

Verbinding met Westerschelde

Waterschap Scheldestromen heeft in 2014-2015 in opdracht van de provincie Zeeland de getijdenduiker aangelegd. In de tweede helft van 2018 is gestart met het uitgraven van het inlaatkreek.

Bouw getijdenduiker Waterdunen

Vogelbroedeilanden

Naast de kreken in combinatie met de kustversterking, zijn nog andere kreken en eilanden in Waterdunen aangelegd.

Afronding schelpenlaag vogeleilanden Waterdunen

Wandelpaden

Vanaf het voorjaar van 2019 is aan het middenpad gewerkt. Nadat het middenpad is aangelegd, is begonnen met de aanleg van de rest van het wandelpad dat de mogelijkheid biedt om helemaal rondom Waterdunen te lopen.

Laatste werkzaamheden Waterdunen

Hutten en voorzieningen

In Waterdunen zijn verschillende kijkhutten aangelegd. Elke hut heeft zijn eigen thema.

Vogelkijkhut Waterdunen