Beheer van Waterdunen

In Waterdunen zorgen overheden en particuliere partijen samen voor de aanleg en het beheer van recreatievoorzieningen, natuur en kustversterking. Zowel voor de natuur als voor de mensen die er wonen en recreëren, is goed beheer belangrijk. Zo blijft Waterdunen een bijzonder broed- en foerageergebied voor kustvogels, blijven de recreatievoorzieningen bereikbaar en aantrekkelijk en blijven bewoners betrokken bij het project.

Black Agnus koeien Waterdunen

Beheerders

Sinds de laatste grondoverdracht van de provincie Zeeland, eind 2022, heeft Waterdunen vier beheerders: waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, recreatieondernemer Molecaten en stichting Het Zeeuwse Landschap.

Waterdunen heeft verschillende functies. De belangrijkste zijn kustverdediging, recreatie, kernnatuur, recreatienatuur en het Kustlaboratorium (zilte teelten). De laatste drie vallen onder het beheer van Het Zeeuwse Landschap, waterschap Scheldestromen beheert de waterkering en ondernemer Molecaten beheert de eigen recreatiewoningen en duincamping.

Waterdunen uitzicht vogelkijkhut vogeleilanden

Natuurbeheerplan Zeeland 2021

De provincie Zeeland heeft Waterdunen opgenomen in de Planwijziging van 2021 van het Natuurbeheerplan 2016. Daarmee heeft Waterdunen de status ‘bestaande natuur, beheertype Zee en wad en Duin- en kwelderlandschap’ gekregen. Het gebied is opgenomen in het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en krijgt daardoor planologische bescherming.

Beheerplan Waterdunen

De verschillende partijen in Waterdunen hebben samen een beheerplan opgesteld, om de natuurwaarden van Waterdunen in stand te houden en recreatie mogelijk te maken. Het beheerplan geeft duidelijkheid over het beheer en onderhoud en de bijbehorende kosten. Op basis hiervan hebben de partijen afspraken gemaakt over de kosten van het beheer. 

Waterdunen Killetje buiten Westerschelde

Beheerplatform Waterdunen

Met de ondertekening van het Beheerplatform Waterdunen op 8 juni 2022 is een belangrijke stap gezet. Waterdunen blijft zich de komende jaren ontwikkelen op het gebied van getijdenatuur, waterbeheersing, recreatie en zilte teelten. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen, werken de partners in het gebied verder via dit nieuwe platform. 

In het beheerplatform bespreken de vier partners de ontwikkelingen in het gebied en worden de doelstellingen van Waterdunen en de eigen organisatiedoelen op elkaar afgestemd. Daarnaast worden binnen het platform afspraken gemaakt over de organisatie. De partijen hebben afgesproken dat stichting Het Zeeuwse Landschap het proces begeleidt door het leveren van de voorzitter en secretariële ondersteuning.

Het doel van het platform is:

  • Elkaar informeren over het reilen en zeilen van de verschillende onderdelen van Waterdunen.
  • Het afstemmen van beheer en onderhoud van de verschillende eigendommen in het gebied.
  • Naast het beheer en onderhoud dat de partners doen op hun eigen terrein, kan het beheerplatform zich richten op die delen waar afstemming nodig is.
  • Evaluatie en afstemming over de monitoring van het gebied en het peilbeheer.

Natuur, waterveiligheid, recreatie en zilte teelten zijn in Waterdunen sterk met elkaar verweven. Goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen is dan ook van belang. De partners zien Waterdunen als één gebied, waarin zij vanuit hun eigen doelstellingen werken binnen de gemaakte afspraken.