Najaarsnota 2022

7 oktober 2022
|
Publicatie

Werken aan oplossingen die recht doen aan de zorgen van onze inwoners. Zo omschrijft het dagelijks provinciebestuur zijn hoogste doel, dat het vooral samen met anderen wil realiseren. En dat is voortdurend zoeken naar de juiste balans bij het maken van afwegingen. 

Een overblijfsel van de dijkdoorbraak in 1953, nu een natuurreservaat. Twee fietsers fietsen over het fietspad.

Voldoende passende woningen voor de eigen inwoners maar ook onderdak voor vluchtelingen. Werken aan natuur en biodiversiteit én aan de landbouwsector. Zorgen voor voldoende energie én een goed functionerend energienet. Als provincie waar mogelijk het Zeeuwse mkb, dat het moeilijk heeft vanwege de hoge energieprijzen, ondersteunen met de instrumenten van Impuls en Dockwize. Niet in alle gevallen zit de Provincie aan de knoppen, vandaar die grote nadruk op de gezamenlijkheid. Die gezamenlijkheid komt ook ten uiting in de grote opgaven waaraan de Provincie werkt, samen met ondernemers, het onderwijs, maatschappelijke organisaties én inwoners.

Geld reserveren

Uit de najaarsnota blijkt dat de Provincie vooral veel geld klaar legt voor ontwikkelingen die zij op zich af ziet komen. Als het gemeenten en Provincie lukt later dit jaar tot een Woondeal te komen met het Rijk dan is er extra geld om de Zeeuwse woonambities uit te voeren en te versnellen. Daarnaast is er voor ontwikkelingen rond de energietransitie en het landelijk gebied (ruimte, natuur, stikstof, mobiliteit, uitbreiding Grondbank) de komende jaren veel geld nodig. De Provincie verwacht hiervoor middelen van het Rijk. Om de ontwikkelingen te verbinden met eigen projecten  heeft de Provincie € 15 miljoen gereserveerd, zonder die volledig te oormerken. Bovendien reserveert de Provincie geld om bestaande kleine en grotere infrastructurele projecten als Kapellebrug ondanks prijsstijgingen uit te kunnen voeren. 

Brede welvaart

Afgelopen zomer gaf het Rijk aan dat nieuwe regiodeals kunnen worden aangevraagd. Hierin staat de zogenoemde ‘brede welvaart’ centraal. Doel is de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren voor inwoners en bedrijven. Samen met het Overleg Zeeuwse Overheden, de Economic Board Zeeland en de Cultural Board Zeeland werkt de Provincie aan een voorstel voor een Regiodeal voor het Nederlandse deel van North Sea Port-district (Borsele, Terneuzen en Vlissingen). Versterken van de personenmobiliteit, werken aan een aantrekkelijke woonomgeving en versterken van het innovatie-ecosysteem zijn daarin de speerpunten. Begin 2023 wordt bekend of deze regiodeal met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan worden uitgewerkt. Als voorschot daarop reserveert de Provincie daarvoor € 7,5 miljoen.

Personeel

Voor het overige werken Gedeputeerde Staten in hun laatste jaar hard verder aan het realiseren van de gestelde doelen uit het coalitieakkoord uit 2019. Daarvoor is het afgelopen jaar – vooruitlopend op het verschijnen van deze najaarsnota – overigens al behoorlijk geïnvesteerd in nieuw personeel. 

Gezonde organisatie

Hoewel de Provincie weinig vlees op de botten heeft, draagt het college volgend jaar een financieel gezonde organisatie over aan een mogelijk nieuw politiek bestuur.

Een paar opvallende bedragen uit de najaarsnota

 • Aanleg van nieuwe natuur:  ruim € 2 miljoen
 • Tegemoetkoming faunaschade: € 530.000 per jaar
 • Professionaliseren musea: € 400.000 per jaar
 • Eenmalig € 440.000 voor ‘de Treinenfabriek’ van Stoomtrein Borsele-Goes
 • Eenmalig € 119.000 coronaherstel gesubsidieerde instellingen (Film by the Sea, Zeeuws Museum, Het
 • Zeeuws Orkest, Stoomtrein Goes-Borsele en het Maritiem MuZEEum)
 • Prijsstijging projecten €870.000 en groot project Kapellebrug € 1,45 miljoen
 • Totale prijsstijging instandhouding infrastructuur 13,9 miljoen over 10 jaar
 • Inzet verkeerstellers voor dataverzameling: € 116.000 per jaar
 • Bermverhardingen N62, eenmalig €150.000
 • Coronasteun aan Connexxion € 1,5 miljoen voor 2023
 • € 300.000 extra inzet per jaar, oplopend tot € 875.000 in 2026 voor intensievere inspecties bij bedrijven, uitgevoerd door RUD Zeeland en DCMR.
 • € 2,6 miljoen voor cofinanciering Nationale Woon- en bouwagenda
 • € 215.000 voor de Flexpoolregeling (inhuur van expertise bij de woonopgave)