Milieu

Op milieugebied heeft de Provincie een beperkt aantal taken. Voor veel milieuzaken zijn de gemeenten verantwoordelijk en geven we alleen de kaders aan. Tot onze taken behoren het toezicht houden op de grote en risicovolle bedrijven in Zeeland. Deze taak voert de DCMR Milieudienst Rijnmond voor de provincie Zeeland uit. Ook letten we erop dat bedrijven die veel geluid produceren of verontreinigingen uitstoten voldoende zijn afgescheiden van woongebieden. We controleren het oppervlaktewater en grondwater en bewaken de bodemkwaliteit. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert namens de provincie veel milieu- en veiligheidstaken uit. De RUD is een gezamenlijke dienst van de gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de Provincie. De dienst voert het provinciale milieubeleid uit: de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving.

Industrie