Met subsidies voert de Provincie het provinciaal beleid uit. Met subsidie kunnen ondernemers zich ontplooien en kunnen maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk aan het organiseren van een festival of sportmanifestatie. Subsidie is er ook voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voordat u subsidie aanvraagt is het zinvol meer te weten over de mogelijkheden voor subsidie.


Zoek op onderwerp

Welke subsidieregels zijn er? Wat zijn de beslistermijnen? Wanneer wordt een subsidie vastgesteld? Antwoorden op deze en andere vragen vindt u op deze pagina.

De Provincie Zeeland publiceert maandelijks een overzicht met verleende subsidies. Dit overzicht, het subsidieregister, bevat informatie over wie subsidie ontvangt, het verleende bedrag en waar de subsidie voor bedoeld is.

Europees subsidieprogramma voor projecten van overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 geeft subsidie voor plattelandsontwikkeling, bij voorbeeld via de regeling LEADER. Maar er zijn ook andere regelingen.

LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Subsidies voor kleinschalige, grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties in Euregio Scheldemond.

Gezamenlijk subsidieprogramma van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met technologische thema’s.

Subsidies voor projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland.

Europees Subsidieprogramma voor innovatie en onderzoek waarin wetenschappelijke kennis en techniek toegankelijk gemaakt wordt en praktisch toepasbaar voor derden.

Subsidies voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.

Europese subsidies voor projecten in de visserij en aquacultuur.

over subsidieregeling MIT Zuid, MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland

 

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Draaipremieregeling voor moleneigenaren om de molenwieken te laten draaien.

Subsidie voor restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten: kerken, molens, stadhuizen, fabrieken.

Subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, opknappen of samenvoegen. 

Subsidie voor projecten die bijdragen aan één of meer doelen van Nationaal Park Oosterschelde.

De Provincie Zeeland kent verschillende subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer. Een overzicht van de regelingen vindt u hier.  

Subsidie voor opruimen van drugsafval dat regelmatig in natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden gedumpt wordt.

De subsidieregeling ondersteunt gemeentelijke projecten die tot doel hebben om de aansluiting van vragen uit de markt en het regionaal aanbod te verbeteren.

De Zeeuwse economie moet versterkt worden. Doel is om de concurrentiekracht van de Zeeuwse economie te verhogen, de sterke Zeeuwse economische sectoren staan daarbij centraal. Samenwerkende bedrijven kunnen daarvoor subsidie aanvragen. 

De subsidie Groene Daken is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland.

Subsidie voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Subsidie voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie.

Subsidiemogelijkheden voor particulieren en terreinbeheerders.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor duurzaamheidsscans voor bedrijven en bedrijventerreinen.