Omgevingswet overzicht reguliere besluiten

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet langer gepubliceerd. Wij willen echter wel transparant blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten op grond van de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming).

Hert in bos Schouwen-Duiveland

Overzicht besluiten reguliere procedure

Nadat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 inging, veranderden de regels rond publicaties van besluiten. Met een besluit bedoelen we een schriftelijke beslissing die door een overheidsinstantie genomen wordt en gevolgen heeft voor de verhouding in gezag tussen overheid en burger.

De besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) publiceren wij op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Dit zijn besluiten die gevolgen kunnen hebben voor meer partijen dan alleen de aanvrager. Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen over een besluit.

Besluiten die wij nemen via de reguliere procedure maken wij niet langer bekend. Het gaat hier om besluiten die alleen gevolgen hebben voor de aanvrager. Als Provincie willen wij wel doorzichtig blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Strandpark De Zeeuwse Kust B.V. van diverse verboden van de Wet natuurbescherming voor het uitbreiden en aanpassen van het Strandpark de Zeeuwse Kust. Dit Strandpark is gelegen aan de Helleweg 8 in Noordwelle.
 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 februari 2024 ontheffing hebben verleend van diverse verboden van artikel van de Wet natuurbescherming voor het uitbreiden en aanpassen van het Strandpark de Zeeuwse Kust. Dit Strandpark is gelegen aan de Helleweg 8 in Noordwelle.

De ontheffing heeft betrekking op de volgende artikelen:
Artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn, de haas en de wezel.

Artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming om de boomkikker  opzettelijk te vangen, opzettelijk te verstoren en om verblijfplaatsen van de boomkikker te vernielen.
Artikel 3.34 lid 1 van de Wet natuurbescherming om de boomkikker uit te zetten.
Omdat de aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding (1 januari 2024) van de Omgevingswet, is op grond van artikel 4.3, onder a van de Invoeringswet Omgevingswet de Wet natuurbescherming van toepassing op de aanvraag.
Het zaaknummer van deze ontheffing is 377027.

Omgevingsvergunning voor Flora- en Fauna-activiteit aan stichting faunabeheereenheid Zeeland voor het doden van damhert met behulp van het geweer in het werkgebied van WBE de Gouwe met uitzondering van de daarin gelegen Natura 2000-gebieden.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 februari 2024 een omgevingsvergunning voor een Flora- en Fauna-activiteit in het kader van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet hebben verleend aan stichting faunabeheereenheid Zeeland. De vergunning is verleend voor het doden van damhert met behulp van het geweer in het werkgebied van WBE de Gouwe met uitzondering van de daarin gelegen Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van deze omgevingsvergunning is 395805.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Evides voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de wezel als gevolg van het aanleggen en vernieuwen van de drinkwatertracés nabij de Schroeweg in Oost-Souburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 februari 2024 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de wezel. Deze aanvraag heeft betrekking op het aanleggen en vernieuwen van de drinkwatertracés nabij de Schroeweg in Oost-Souburg.
Omdat de aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding (1 januari 2024) van de Omgevingswet, is op grond van artikel 4.3, onder a van de Invoeringswet Omgevingswet de Wet natuurbescherming van toepassing op de aanvraag.
Het zaaknummer van deze ontheffing is 383235.

Omgevingsvergunning voor Flora- en Fauna-activiteit aan stichting faunabeheereenheid Zeeland voor het doden van knobbelzwaan met behulp van het geweer op een perceel wintertarwe en wintergerst gelegen aan de Rijksweg te Tholen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 januari 2024 een omgevingsvergunning voor een Flora- en Fauna-activiteit in het kader van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet hebben verleend aan stichting faunabeheereenheid Zeeland. De vergunning is verleend voor het doden van knobbelzwaan met behulp van het geweer op een perceel wintertarwe en wintergerst gelegen aan de Rijksweg te Tholen. Het zaaknummer van deze omgevingsvergunning is 395705.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woonstichting Hulst voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, het vernietigen van vijf verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ontheffing voor het opzettelijk vernielen van zeven nesten van de huismus en drie nesten van de gierzwaluw als gevolg van het slopen van de bestaande bebouwing en de realisatie van nieuwbouw aan de Gildenstraat 8, 10, 12, 14, Poorterslaan 36, 38, 40, 42, Rederijkersstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en Van der Leijenlaan 19, 21, 23, 25, 27 te Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 januari 2024 ontheffing hebben verleend aan Woonstichting Hulst van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van zeven nesten van de huismus en drie nesten van de gierzwaluw en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van vijf verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de bestaande bebouwing en de realisatie van nieuwbouw aan de Gildenstraat 8, 10, 12, 14, Poorterslaan 36, 38, 40, 42, Rederijkersstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en Van der Leijenlaan 19, 21, 23, 25, 27 te Hulst.
Omdat de aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding (1 januari 2024) van de Omgevingswet, is op grond van artikel 4.3, onder a van de Invoeringswet Omgevingswet de Wet natuurbescherming van toepassing op de aanvraag.

Het zaaknummer van deze ontheffing is 379398.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren en het vernietigen van één  zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis het opzettelijk vernielen van vijf nesten van de huismus. Deze aanvraag heeft betrekking op de herontwikkeling van de bestaande woning aan de Scheldestraat 8 in Cadzand-Bad.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 12 januari 2024 ontheffing hebben verleend aan Scheldestraat B.V. van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vijf nesten van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de herontwikkeling van de bestaande woning aan de Scheldestraat 8 in Cadzand-Bad. Het zaaknummer van deze ontheffing is 377522.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon verleent voor het doden van bruine rat en zwarte rat met behulp van het luchtdrukgeweer in heel de provincie Zeeland uitgezonderd de bebouwde kom en daar aan grenzende percelen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 januari 2024 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.13, 3.14 en 3.16 lid 1 sub a van het Besluit natuurbescherming in samenhang met artikel 3.26 lid 1 sub a en b en 3.26 lid 2 sub a en c Wnb voor het doden van zwarte- en bruine rat in de nacht met het luchtdrukgeweer uitgerust met een geluiddemper en warmtebeeldcamera in heel de provincie Zeeland met uitzondering van de bebouwde kom en de daar aangrenzende percelen. Ook is de op 19 december 2023 verleende ontheffing met het zelfde kenmerk ingetrokken. Het kenmerk van deze ontheffing is 378450.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon verleent voor het doden van bruine rat en zwarte rat met behulp van het luchtdrukgeweer in heel de provincie Zeeland uitgezonderd de bebouwde kom en daar aangrenzende percelen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend. dat zij op 4 januari 2024 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.13, 3.14 en 3.16 lid 1 sub a van het Besluit natuurbescherming in samenhang met artikel 3.26 lid 1 sub a en b en 3.26 lid 2 sub a en c Wnb voor het doden van zwarte- en bruine rat in de nacht met het luchtdrukgeweer uitgerust met een warmtebeeldcamera in heel de provincie Zeeland met uitzondering van de bebouwde kom en de daar aangrenzende percelen. Het kenmerk van deze ontheffing is 384419