Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Provincie Zeeland weegt de maatschappelijke gevolgen mee in de bedrijfsvoering, inkoop van projecten en services. Samen met andere overheden heeft de Provincie Zeeland op 24 november 2022 het Manifest Maatschappelijk Verwantwoord Inkopen (MVI) 2022-2025 ondertekend. 

Dit manifest biedt handvatten om duurzame ambities te realiseren waarin oog is voor vernieuwing en de lokale economie. Bijvoorbeeld het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie, het voorkomen van schendingen van de mensenrechten in de productieketen en ‘social return’ (het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Plan Maatschappelijk Verantwoord inkopen 2021- 2024

Samen met marktpartijen, inkopers en beleidsmedewerkers uit eigen huis en van de gemeentes en Rijkswaterstaat zijn er gesprekken gevoerd om een plan MVI op te stellen. Dit plan is op 6 april 2021 door het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld.

De basis voor het plan zijn de sustainable development goals, oftewel de SDG’s. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld als nieuwe wereldwijde ontwikkelagenda voor 2030. Aan de hand van deze doelen maakt Provincie Zeeland de gevolgen van haar inkopen zichtbaar.

Voor meer informatie over deze ontwikkelingsdoelen kijk op de website van SDG Nederland.

Dashboard

Welke prestaties Provincie Zeeland gerealiseerd heeft met haar inkopen zijn terug te vinden op het dashboard op het MVI Platform.
Door de resultaten openbaar te delen kunnen andere inkopers hiervan leren.
Op dit dashboard zijn ook projecten te vinden die Provincie Zeeland in de jaren 2016- 2020 heeft gerealiseerd.

Biobased inkopen
Tonen Verbergen

Provincie Zeeland heeft een voorkeur voor het inkopen van producten die bestaan uit materialen die geheel of gedeeltelijk natuurlijk zijn. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen, gewonnen uit rest- en afvalstromen, zijn de grondstoffen her te gebruiken en komt de voedselproductie niet in gevaar. Het inkopen van biobased producten is niet alleen beter voor het milieu, maar biedt ook ruimte voor vernieuwing binnen de lokale economie. Provincie Zeeland creëert op deze manier kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw door producten van biobased (hernieuwbare) materialen in te kopen.

In onderstaande animatiefilm wordt kort uitgelegd wat een biobased product precies is.

Circulair inkopen
Tonen Verbergen

Dit is de inkoop waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke bronnen als uitgangspunt wordt genomen. Circulariteit richt zich op het  behouden van de waarde in het totale systeem en streeft ernaar  om juist waarde toe te voegen aan producten of grondstoffen. Het komt er op neer dat de grondstoffen en materialen die voor een product gebruikt worden, na gebruik weer maximaal kunnen worden ingezet voor nieuw gebruik. Op deze manier wordt een grote hoeveelheid afval voorkomen en kan zekerstelling van grondstoffen gegarandeerd worden.

Bijzonder project uitgelicht

Provincie Zeeland heeft mooie stappen gezet op gebied van circulair bouwen. De bouw van een kinder- en jeugdkliniek voor Emergis heeft een unieke bijdrage geleverd en wordt daarom kort toegelicht. Door de aanleg van een nieuwe sluis moest het Rijkswaterstaat gebouw in Terneuzen wijken. Het gebouw bestond voor een groot gedeelte uit hout en bleek zeer geschikt voor hergebruik. Bruikbare materialen uit het ontmantelde Rijkswaterstaat gebouw (ca. 40% van de totale materialen) zijn gebruikt voor het ontwerp van een kinder- en jeugdkliniek van Emergis. Zo behouden de materialen hun waarde en wordt er zelfs meerwaarde gecreëerd. In het ontwerp zijn onder andere de buitenkozijnen, binnendeuren, gevelbekleding, de houten vloerdelen en straatklinkers verwerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een gebouw één-op-één wordt ingezet als donorgebouw voor de creatie van een ‘nieuw’ gebouw en materialen op grote schaal worden hergebruikt.

Om vergelijkbare projecten in de toekomst te stimuleren en lering te trekken uit het proces van circulair bouwen, zijn in 2017 en 2019 twee leerbundels ontwikkelt. Beide leerbundels geven een goed inzicht in het verloop van het project.

Public procurement circular economy

Artikel circulariteit installaties Zeeland

Circulair bouwen van districtskantoor in Terneuzen naar kinder- en jeugdkliniek in Kloetinge; Deel 2 (12.58 MB)

Internationaal
Tonen Verbergen

Provincie Zeeland is ook internationaal actief in het ontwikkelen van duurzaam inkopen. Zo nemen wij deel in Europese projecten en zijn we lid van Europese netwerk Procura+. Dit netwerk bestaat uit Europese koplopers in het ontwikkelen van duurzame inkoopoplossingen. 

Het Europees gesubsidieerde project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) is onderzoek gedaan naar hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. Dit Europese project heeft plaatsgevonden van 2019 tot september 2022 en is succesvol afgerond. In de laatste nieuwsbrief van het project (november 2022) zijn alle opgeleverde producten weergegeven.

Project Circular Biobased Construction Industry

Contact

Voor meer informatie over het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen binnen de Provincie Zeeland kunt u contact opnemen met:

Martin Scherpenisse
+31 118 631286
mc.scherpenisse@zeeland.nl

Chelsea Douwes
+31 118 631743
cm.douwes@zeeland.nl

kopenmetimpact@zeeland.nl