Zonne-energie

Zonne-energie is na wind de meest geschikte vorm van duurzame energie op de lange termijn. In Zeeland kiezen we voor een voorzichtige aanpak bij het plaatsen van zonnepanelen, en bij voorkeur op daken. Dit doen we om de kwaliteit van de omgeving in stand te houden en ervoor te zorgen dat het buitengebied niet versnipperd raakt. 

Lucht met wolken en zonreflectie

In de beginjaren van zonne-energie had de Provincie Zeeland hier nog geen afspraken over gemaakt. In 2016 maakten we zes projecten mogelijk om zonne-energie op te wekken buiten bestaand bebouwd gebied. Dit waren de eerste afspraken die we maakten voor zonprojecten in landelijk gebied. Deze afspraken moesten ervoor zorgen dat de hoeveelheid zonnestroom toenam. Ondanks dat de geïnstalleerde hoeveelheid zonne-energie op daken de laatste jaren sterk is toegenomen, is de hoeveelheid zonnestroom die wordt opgewekt nog beperkt.

De Provincie Zeeland koos voor een aanpak waarbij plannen voor zonneparken eerst goed onderzocht werden. Zo krijgen zonneprojecten ruimte, maar staat zuinig gebruik van die ruimte voorop. Voor alle plaatsen geldt dat de Provincie het landschap en de plaatselijke cultuur en historie van de gronden beschermd. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de omgeving bewaard wordt en de ruimte goed gebruikt wordt. Ook gaan we de versnippering en verstening in het buitengebied tegen.

Dit betekent dat we het plaatsen van zonnepanelen op daken ondersteunen. Daarnaast kunnen zonneparken worden aangelegd binnen de grenzen van bestaand bebouwd gebied, bestaande bedrijventerreinen en zeehaventerreinen in Zeeland. Agrariërs hebben de mogelijkheid om plannen te ontwikkelen voor eigen gebruik op agrarisch bouwvlak.

Na het bepalen van deze afspraken zijn de zonne-energieprojecten van dit moment bekeken. Hieruit bleek dat de meeste bestaande projecten pasten binnen de provinciale afspraken. Projecten waarvoor al toestemming gegeven is voordat de nieuwe afspraken gemaakt waren vallen ook onder deze provinciale afspraken.

Doordat steeds meer particulieren zonnepanelen kopen, neemt de hoeveelheid zonne-energie verder toe. Zij kopen de panelen zelf, of samen via bijvoorbeeld een postcoderoos project.

Op dit moment is de Provincie Zeeland bezig om het omgevingsplan te herzien. Dit betekent dat er op een later moment in onze Omgevingsverordening nieuwe regels komen voor het plaatsen van zonnepanelen.