Zonne-energie heeft na wind het grootste potentieel qua duurzame energie op de lange termijn. De afgelopen jaren is het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie op daken flink toegenomen. Op land is het nog een relatief nieuw fenomeen. In Zeeland wordt er voor een voorzichtige benadering gekozen bij de plaatsing van zonnepanelen. Dit om behoud van de omgevingskwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik te waarborgen, en om verstening en versnippering van het buitengebied tegen te gaan.  

In de beginjaren van zonne-energie had de Provincie Zeeland hier nog geen beleid voor. In 2016 heeft de Provincie zes projecten voor opwekking van zonne-energie buiten bestaand bebouwd gebied mogelijk gemaakt. Dit was het eerste beleid dat de Provincie had voor zonprojecten in landelijk gebied en diende om de hoeveelheid zonnestroom te doen toenemen. Want hoewel het geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie op daken sterk is toegenomen de laatste jaren, is de hoeveelheid zonnestroom die wordt opgewerkt nog beperkt.

De Provincie Zeeland heeft in dat beleid gekozen voor een aanpak waarbij initiatieven voor zonneparken selectief gefaciliteerd worden. Zo wordt er ruimte geboden aan zonneprojecten, maar staat zuinig gebruik van ruimte voorop. Voor alle locaties geldt dat de provincie een zorgvuldige inpassing binnen het landschap en de plaatselijke cultuur en historie van de gronden waarborgt. Dit om te zorgen voor een behoud van de omgevingskwaliteit, voor zorgvuldig gebruik van ruimte en om versnippering en verstening van het buitengebied tegen te gaan.

Concreet betekent dit dat zonnepanelen op daken worden gefaciliteerd. Daarnaast kunnen zonneparken worden ontwikkeld op gronden binnen de grenzen van bestaand bebouwd gebied en op bestaande bedrijventerreinen en zeehaventerreinen in Zeeland. Buiten bestaand bebouwd gebied kan een opstelling voor zonne-energie worden toegelaten als het een financieel verlies opvangt omdat planologisch bestemde woningbouwlocaties of bedrijventerreinen niet langer bruikbaar of noodzakelijk zijn. Tot slot bestaat voor agrariërs de mogelijkheid om initiatieven te ontwikkelen op het agrarisch bouwvlak, voor eigen gebruik.  

Na het vaststellen van dit beleid zijn de actuele zonne-energieprojecten geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie bleek dat de meeste bestaande projecten pasten binnen het provinciale beleid of dat de vergunning voor een project al verleend was voor de vaststelling van het nieuwe beleid. Er zijn slechts enkele, relatief kleine projecten die een uitzondering vormen.

Het vermogen aan zonne-energie neemt verder toe doordat steeds meer particulieren zonnepanelen aanschaffen. Dit doen zij individueel, of gezamenlijk via bijvoorbeeld een postcoderoos project.

Momenteel is de Provincie Zeeland bezig met een herziening van het omgevingsplan, wat betekent dat er op termijn nieuwe regels en richtlijnen komen voor het plaatsen van zonnepanelen.