Zonne-energie

Zonne-energie is een duurzame energiebron die veel oplevert. Een op de drie huishoudens in Zeeland heeft al zonnepanelen. Provincie Zeeland stimuleert het plaatsen van zonnepanelen op daken. We zijn terughoudend met zonneparken op de grond. Dit doen we om de kwaliteit van de omgeving in stand te houden en ervoor te zorgen dat de ruimte in Zeeland goed gebruikt wordt.

 
Lucht met wolken en zonreflectie

Doelstelling

In de Regionale Energie Strategie is een doelstelling opgenomen van 1000MW opgesteld vermogen aan zonne-energie. Dat willen we bereiken door zoveel mogelijk zon op dak, maar ook een deel op land, door het aanleggen van zonneparken.

Zonnepanelen op daken

Steeds meer particulieren kopen of huren zonnepanelen en zo neemt de hoeveelheid zonne-energie verder toe. Zij kopen de panelen zelf, of samen via bijvoorbeeld een postcoderoos project.

Zon op Dak

Daarnaast stimuleert de Provincie Zeeland grootverbruikers/dakeigenaren om zonnepanelen te plaatsen. Zon op Dak is een project van de Provincie Zeeland in samenwerking met Stedin en Zeeuwse gemeenten waarin geselecteerde gebouweigenaren een gratis advies kunnen aanvragen voor het gebruik van hun dak voor zonne-energie. Het project ondersteunt gebouweigenaren bij het onderzoeken van de technische en financiële haalbaarheid. Het project wordt gefinancierd door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) en met middelen van de Provincie. De selectie van gebouweigenaren vindt plaats in samenwerking met de netbeheerder. De belangrijkste criteria zijn beschikbare netcapaciteit en de aanwezigheid van grote daken. Eigenaren die voldoen aan de criteria worden uitgenodigd om mee te doen.

Zonneparken

De Provincie Zeeland heeft regels voor locaties waar zonneparken gebouwd mogen worden. Deze regels zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.

Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de omgeving bewaard wordt en de ruimte goed gebruikt wordt. Zuinig gebruik van de ruimte staat voorop. Voor alle plaatsen geldt dat de Provincie het landschap en de plaatselijke cultuur en historie van de gronden beschermt.

Zonneparken kunnen worden aangelegd binnen de grenzen van bestaand bebouwd gebied, zoals bestaande bedrijventerreinen en zeehaventerreinen in Zeeland. Agrariërs hebben de mogelijkheid om plannen te ontwikkelen voor eigen gebruik op agrarisch bouwvlak. Daarnaast moet er sprake zijn van een combinatie van functies, met bijvoorbeeld infrastructuur of (oude) stortplaatsen.