Nevenfuncties gedeputeerde staten van Zeeland

Drs. J.M.M. Polman (commissaris van de Koning)
Openen Sluiten

Nevenfuncties (uit hoofde van het ambt):

Nevenfuncties (Qualitate qua)

Voorzitter Roosevelt Foundation
Voorzitter het Cultuurfonds, Zeeland
(Alternerend) Voorzitter Scheldemondraad
(Alternerend) Voorzitter van het Comité van Toezicht van OP Zuid in de periode van 2021 – 2027
Bestuurslid Ruyteriana Stichting
Adviseur van het IPO-bestuur

Qualitate qua betekent vanuit zijn of haar beroep of ambt. 

Nevenfuncties (niet zijnde QQ)

Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur (Den Haag)

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. Doel is het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid. De Rob besteedt in het bijzonder aandacht aan de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat.
Het bestuur komt maandelijks bijeen. Daarnaast heeft de cvdK als voorzitter tussentijds overleg met de secretaris. De inkomsten uit deze nevenfunctie (€ 24.388,40 per jaar) laat de cvdK rechtstreeks in de Provinciekas storten.

Voorzitter Raad van Toezicht stichting NBTC Holland Marketing

De stichting NBTC Holland Marketing zorgt voor een nationale visie op toerisme. Zij verbindt, faciliteert en ondersteunt steden, regio’s, ondernemers en andere partijen. Zij doen dit voor “bestemming Nederland”: een leefbare, geliefde en waardevolle bestemming, voor bezoekers, bedrijven en bewoners. De Raad van Toezicht komt circa 5 keer per jaar bijeen en tussentijds vindt afstemming met de directie plaats. De inkomsten uit deze nevenfunctie (€ 7.200,00 per jaar) laat de cvdK rechtstreeks in de Provinciekas storten.

Voorzitter Waarderingskamer (Den Haag)

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Dit is inclusief het toezicht op de kwaliteit van de WOZ-taxaties die gemeenten doen.
De cvdK is voorzitter van de Waarderingskamer en het bestuur komt 4 à 5 keer per jaar bijeen.
Uit de inkomsten van deze nevenfunctie (ca. € 6.000,00 per jaar) betaalt de cvdK de voortvloeiende onkosten, die de cvdK maakt voor de drie bezoldigde nevenfuncties (te denken valt daarbij aan abonnementen, verblijf, etc.).

Voorzitter van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

De NAK is een zelfstandig bestuursorgaan met een wettelijke taak in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gespecialiseerde keurmeesters van de NAK voeren tijdens het seizoen alle keuringen uit die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. Het bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast heeft de voorzitter tussendoor contact met de directeur van de NAK en het ministerie LNV. De NAK is een uitvoeringsorganisatie en raakt in die zin niet het ontwikkelen van landbouwbeleid. De inkomsten uit deze nevenfunctie ( € 21.511,00 ) laat de cvdK rechtstreeks in de Provinciekas storten.

Op persoonlijke titel

Lid Adviesraad van Idee, het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, wetenschappelijk bureau voor het sociaalliberalisme

De adviesraad komt twee keer per jaar bijeen. Deze nevenfunctie is onbetaald.

Beschermheerschappen, comités van aanbeveling en ambassadeurschappen:

(betreft alleen naamsvermelding, geen tijdsbesteding en geen bezoldiging)

Ambassadeur hoogstamfruitboomgaarden in Zeeland
Ambassadeur NK Atletiek 2023, georganiseerd door Atletiekvereniging SPADO
Ambassadeur Porthos, Manteling Walcheren
Ambassadeur ‘Prinses voor een Dag’
Honorary member International Raoul Wallenberg Foundation
Beschermheer Stichting Behoud Hoogaars
Beschermheer Stichting Het Zeeuws Orkest
Beschermheer Stichting Zeeuwse Klipper ‘AVONTUUR’
Beschermheer Walchers Contact
Beschermheer Stichting Maurits Kerk i.o. te IJzendijke
Beschermheer Philharmonie Zuid-Nederland
Lid Comité Oostkerk
Lid Comité van Aanbeveling Begraafplaats van Landgoed Vrederust
Lid Comité van Aanbeveling Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom
Lid Comité van Aanbeveling Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Lid Comité van Aanbeveling Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
Lid Comité van Aanbeveling Musical-Vrienden
Lid Comité van Aanbeveling Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden NiNsee
Lid Comité van Aanbeveling van Poppodium Gebouw-T
Lid comité van Aanbeveling Oprichting monument ter nagedachtenis van begraven patiënten op Vrederust (Halsteren)
Lid Comité van Aanbeveling Prinsjesfestival
Lid Comité van Aanbeveling Royal Canadian Legion Branch
Lid Comité van Aanbeveling van Stichting Aardenburg Kunstenfestival
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Porgy en Bess Programma
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Promotie Oosterscheldekreeft
Lid Comité van Aanbeveling Stichtingen Sawasdee en Don Bosco Kinderfonds
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Struikelstenen Zeeland
Lid Comité van Aanbeveling Watersnoodmuseum
Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting De Rijckere-orgel 1776
Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief
Drs. J. de Bat (gedeputeerde)
Openen Sluiten

Nevenfuncties (uit hoofde van het ambt):

Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Waterschapsbank
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders North Sea Port SE
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders NV Economische Impuls Zeeland
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders BV Zeeuws Participatiefonds
Bestuurslid, vicevoorzitter Economic Board Zeeland
Voorzitter Raad van Toezicht Biobased Delta
Bestuurslid Smart Delta Resources
Voorzitter Accreditatiecommissie Zeker Zeeuws
Lid Comité van Toezicht EFMZV (EU Fonds maritieme zaken en visserij)
Lid Comité van Aanbevelingen Ride for the Roses
Lid Comité van Aanbevelingen Zeeuws Jeugdfonds Sport en Cultuur
Dhr. B.L.L. van der Velde (gedeputeerde)
Openen Sluiten

Nevenfuncties (uit hoofde van het ambt):

Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders PZEM
Bestuurslid Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
Bestuurslid algemeen bestuur/ dagelijks bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Op persoonlijke titel:

Algemeen directeur Van der Velde-Wouts BV. Actief op organisatieadvies en ondersteuning.

 

Dhr. A.J. van der Maas (gedeputeerde)
Openen Sluiten

Nevenfuncties (uit hoofde van het ambt):

Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders NV Westerscheldetunnel
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV
Voorzitter Regionaal orgaan verkeersveiligheid Zeeland
Voorzitter Stuurgroep Campus Zeeland
Algemeen lid IPO Bestuur, bijzondere portefeuille: voorzitter kopgroep Openbaar Bestuur IPO
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Zanddijk BV

Op persoonlijke titel:

Lid Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Aagtekerke
Quaestor Classis Middelburg Gereformeerde gemeenten
Voorzitter commissie van Advies Cedrah
Lid Deputaatschap Kerk en Overheid Gereformeerde Gemeenten

 

Dhr. A. Vael (gedeputeerde)
Openen Sluiten

Nevenfuncties (uit hoofde van het ambt)

Voorzitter Kennisnetwerk Deltawateren 
Bestuurslid Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland
Bestuurslid Linieraad Europese Groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) Linieland van Waes en Hulst
Bestuurslid Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
Bestuurslid (namens Zuid Nederland) Landelijk Bestuur POP
Bestuurslid Getij Grevelingen

Nevenfuncties (anders dan uit hoofde van het ambt)

Bestuurder Cereshoeve

 

Dhr. W.R.L. Nielen MBA (gedeputeerde)
Openen Sluiten

Nevenfuncties (uit hoofde van het ambt)

Bestuurslid Schelderaad
Voorzitter Regionaal bestuurlijk overleg Schelde
Bestuurslid Scheldemondraad
Bestuurslid Huis van de Nederlandse Provincies Brussel (HNP)
Bestuurslid Comité van de Regio’s
Bestuurslid comité van toezicht Interreg Vlaanderen- Nederland
Bestuurslid van comité van toezicht Operationeel Programma Zuid (OP-Zuid)
Bestuurslid Toezichthoudend Orgaan  (TZO) North Sea Ports SE (Societas Europaea)
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Stikstof

Nevenfuncties (anders dan uit hoofde van het ambt)

Voorzitter VVE Midi Centrum, Terneuzen
Aandeelhouder Agathos Daimon Beheer BV