Natura2000-Beheerplan Kop van Schouwen

De Kop van Schouwen is een waardevol natuurgebied waar veel beschermde en bijzondere soorten voorkomen. De Kop van Schouwen is daarom aangewezen als een Natura2000-gebied waarbij het behouden van deze soorten en hun leefomgeving het doel is. Voor elk Natura2000 gebied in Nederland wordt een beheerplan opgesteld waarbij het beheer van het gebied wordt bepaald voor een periode van zes jaar. Op deze pagina kunt u actuele informatie vinden over dit Natura2000-Beheerplan voor de Kop van Schouwen en de activiteiten rondom dit beheerplan.

Duingebied Schouwen-Duiveland

Op 28 november 2023 heeft van Zeeland het Natura 2000-Beheerplan Kop van Schouwen en de publieksversie van het beheerplan Kop van Schouwen vastgesteld.

De Kop van Schouwen is een groot en afwisselend duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-Duiveland. In het gebied wisselen verschillende typen duinen elkaar af: sommigen zijn jong en kalkrijk, anderen oud of stuivend. Daarnaast zijn er (landgoed-)bossen, vroongronden, graslanden en duinheide te vinden. Natte duinvalleien vormen het leefgebied van de Noordse Woelmuis. Voor het behouden van deze landschappen en de bijzondere soorten die er leven zijn doelen opgesteld: de instandhoudingsdoelen. Deze doelen vormen de basis voor het Natura2000-Beheerplan van Kop van Schouwen.

Wat staat er in het beheerplan?

In het beheerplan zijn de instandhoudingsdoelen beschreven. Daarnaast staat in het beheerplan welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te realiseren. Ook wordt beschreven waar en wanneer deze maatregelen worden toegepast. Bij de bescherming van de natuur worden ook andere maatschappelijke en economische belangen meegewogen. Denk daarbij aan recreatie, ondernemen en landbouw. Het is daarmee een handleiding voor het toekomstige beheer van het gebied.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Emailadres: Natura2000KvS@zeeland.nl