Veerse Meer gebied

Het Veerse Meer gebied is een uniek stukje Zeeland. De gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 moet ervoor zorgen dat het gebied ook in 2030 en ver daarna aantrekkelijk en toegankelijk blijft voor de verschillende functies en gebruikers.

Veerse Meer

Het Veerse Meer en de randen zijn in 1960 ontworpen als natuur- en recreatiegebied. Deze balans is nog steeds zichtbaar en te ervaren vanaf het land en het water. Overheden en organisaties in Zeeland werken samen om de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken. 

Geschiedenis

Het Veerse Meer is een belangrijk leef-, werk-, natuur- en recreatiegebied. Het Veerse Meer is ontstaan in 1961 toen de voormalige zeearm werd afgesloten door de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam. Het is nu een brak (zout) water meer.

In het Veerse Meer komt nagenoeg de hele geschiedenis van Zeeland samen. Het is de enige plek waar te zien is hoe de vele zeearmen van voor de 16de eeuw eruit zagen, ook al is tegenwoordig het oorspronkelijke getijdeverschil verdwenen.  Het landschap heeft zich in de loop van duizenden jaren opgebouwd onder de invloed van de waterbewegingen van rivier en zee. Vanaf de middeleeuwen heeft de mens de strijd met het water aangebonden om op deze gronden gewassen te gaan verbouwen.

Gebiedsvisie Veerse Meer

Eind 2021 is een nieuwe gebiedsvisie Veerse Meer Gebied 2020-2030 vastgesteld met als doel de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken. Daarbij moeten waterveiligheid, natuur, (verblijfs)recreatie, landbouw, visserij, leefbaarheid en landschap met elkaar in balans zijn. Dit moet zorgt ervoor dat het gebied ook in 2030 en ver daarna toegankelijk en aantrekkelijk blijft voor de verschillende functies en gebruikers.

De gezamenlijke ambitie is om de komende 10 jaar te richten op kwaliteitsbewaking van het gebied waarbij geen nieuwe permanente ontwikkelingen meer worden toegestaan tenzij deze voldoen aan de kaders die in de gebiedsvisie zijn omschreven.

Bezoekersinformatie

Informatie voor een bezoek aan of verblijf in de buurt van het Veerse Meer is te vinden op Veerse Meer | Zeeland.com