Maatschappelijke opgaven en programma’s

We veranderen mee met de wereld om ons heen en willen toegevoegde waarde blijven leveren voor het beste voor Zeeland. Daarom werken we als organisatie met maatschappelijke opgaven en programma’s. Dat doen we samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen, maar ook met inwoners van Zeeland. Hier leest u meer over wat wij doen.

Luchtfoto walcheren kustlijn zuid

Opgave Ruimtelijke kwaliteit

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in en moet elke Provincie een visie op het gebruik van de ruimte hebben: een Omgevingsvisie met bijbehorende Omgevingsverordening. De visie is een politiek strategisch instrument voor de koersbepaling van de Provincie tot 2050. Daarnaast biedt de visie een duidelijk kader voor iedereen die iets doet waarbij van de omgeving gebruik wordt gemaakt.

Tegelijk met de Omgevingswet wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) met bijbehorende uitvoeringsagenda opgesteld. De NOVI geeft een antwoord op de grote vragen over de fysieke leefomgeving. Hierbij werken overheden nauw samen en worden maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners actief betrokken.

Kwaliteit is het uitgangspunt bij het opstellen van de visie, zowel voor het eindresultaat als voor het interne en externe proces. Dat kunnen én willen we niet uitsluitend binnen de Provincie Zeeland oppakken. Alle Zeeuwse (semi-)overheden, bedrijven, stichtingen en verenigingen konden zich aanmelden om mee te denken of te schrijven. Zo komen we tot een Zeeuwse Omgevingsvisie die van ons allemaal is.

De netwerkorganisatie en werkwijze die in deze strategische opgave worden opgezet, blijven na afronding van de opgave in gebruik om de Omgevingsvisie en –verordening dynamisch en flexibel te houden. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Alexandra Scherbeijn.

Opgave Stikstof

Nadat de Raad van State in mei 2019 uitsprak dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden in de vergunningverlening Wet Natuurbescherming, werd duidelijk dat de stikstofuitstoot in Nederland omlaag moet.

In de Opgave Stikstof werken we aan het terugdringen van de stikstof depositie in Natura 2000 gebieden. We maken de Zeeuwse natuur robuust en zetten een monitoringsprogramma op. Dit heeft als doel de Natura 2000 gebieden in een goede staat van instandhouding te krijgen en daarmee economische ontwikkelingen weer mogelijk te maken. De Provincies werken hierbij zoveel mogelijk samen met elkaar en met het Rijk. In een gebiedsgerichte aanpak worden samen met het terugdringen van de depositie en het robuuster maken van de natuur ook koppelingen met andere opgaven gemaakt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Durk-Jan Lagendijk.

Programma Balans in het landelijk gebied (Landelijk gebied, landbouw en natuur)

Provincie Zeeland zorgt voor het landelijk gebied, landbouw en natuur met alle wisselwerkingen daartussen. Er zijn grote uitdagingen in dit samenhangende programma:

  • de toenemende (wereldwijde) zorgen om de achteruitgang van de biodiversiteit
  • de forse uitdaging voor het realiseren van een ‘volhoudbare landbouw’. Er zijn zorgen om de afname van bodemvruchtbaarheid, klimaatadaptatie en beschikbaarheid van zoet water, (bodem)biodiversiteit, voedselkwaliteit, verslechtering van de agrarische structuur en het verdienmodel
  • de noodzaak om ook vanuit het landelijk gebied bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatbeleid

Deze deelopgaven raken elkaar. Landelijk en Europees staat Vitaal Platteland steeds nadrukkelijker op de agenda. Met de lange termijn stikstofaanpak gaan we investeren in gebieden en natuurherstel. Op Europees niveau is een nieuwe periode Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in voorbereiding. De Nederlandse inzet is gekoppeld aan de landbouwvisie “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden” van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Kees van Rabenswaaij.

Programma Energie en Klimaat

Energietransitie is een van de belangrijkste opgaven van deze generatie. Energietransitie vindt plaats in een netwerk, waarin de Provincie Zeeland één van de vele spelers is. Wij verbinden, zijn aanjager, regisseur, kennismakelaar en sturen op resultaat. Alleen door intensieve samenwerking binnen de regio kunnen we de klimaatdoelen halen en vasthouden.

De Zeeuwse partners (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partners, coöperaties en kennisinstellingen) hebben samen een Regionale Energiestrategie (RES} voor Zeeland opgesteld. In deze RES staat beschreven hoe we toe werken naar schone elektriciteit, elektrisch rijden, duurzame verwarming en een CO2-vrije industrie. In het Programma Energie en Klimaat gaan we deze doelen uitvoeren. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedere Zeeuw de mogelijkheid moet hebben om mee te doen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mathieu van Woerkom

Programma Iedereen telt! (Leefbaarheid, Cultuur en Sport)  

Met dit programma streven we naar een energieke en verbonden Zeeuwse samenleving. Het richt zich op leefbaarheid in zeer brede zin. Leefbaarheid is een basisvoorwaarde voor een economisch vitaal Zeeland. Werken aan leefbaarheid gaat over het benoemen van de concrete vraagstukken en die samen met de regionale partners oppakken.

Soms gaat onze inzet over onderwerpen waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij andere partijen ligt, maar waar we door het verbinden van partijen en vanuit onze kerntaken wel een positieve rol kunnen spelen. Denk aan de gezondheidszorg. Daarbij besteden we extra aandacht aan de deelname van de Zeeuwse samenleving en de manier waarop we vanuit de Provincie bij maatschappelijke initiatieven kunnen aansluiten. Binnen het programma gaan we door met de lijnen die al eerder zijn uitgezet: cultuur, leefbaarheid, sport, Gezond in Zeeland, gezondheidszorg, jongerenparticipatie, detailhandel en de uitvoering van evenementen. We brengen deze onderwerpen onder de paraplu van brede welvaart.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Annelise Bosscha

Programma Mobiliteit op maat (Regionale bereikbaarheid)

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een optimale bereikbaarheid. Het perspectief van het programma is zowel economisch (vestigingsklimaat) als maatschappelijk (leefbaarheid). Een wisselwerking is er met de ruimtelijke dynamiek in Zeeland. Duurzaamheid is een randvoorwaarde. De uitwerking vindt plaats in een vijftal thema’s:

  1. Investeringen in wegen: het netwerk op orde met het oog op doorstroming en verkeersveiligheid. We hebben een grote (wettelijke) verantwoordelijkheid voor de aanleg en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen.
  2. Verbetering verkeersgedrag: op weg naar 0 verkeersslachtoffers. Via het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) stimuleren we veilig gedrag. Het uitgangspunt is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 .
  3. Regionaal openbaar vervoer: we zijn opdrachtgever voor het busvervoer en de Westerschelde Ferry en bepalen via marktwerking welke bedrijven het vervoer verzorgen.
  4. Bereikbaarheid voor bedrijven: voor het goederenvervoer zijn doorstroming en betrouwbaarheid belangrijk. We optimaliseren de netwerken via weg, water, spoor en buisleiding
  5. Uitvoering slimme mobiliteit: via de opgave Slimme Mobiliteit denken we na over de toekomst van de mobiliteit in Zeeland. In dit programma doen we via pilots ervaring op met nieuwe oplossingen, waaronder deelsystemen voor auto en fiets, autonoom vervoer en knooppuntontwikkeling.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Remco Ottervanger

Programma Ondernemend Zeeland (Regionale economie)

Een belangrijke uitdaging voor Zeeland is om de economische structuur op korte en langere termijn te behouden en te versterken. Zo blijven we een provincie met een sterke regionale economie en duurzame economische ontwikkeling.

De Zeeuwse economie steunt op verschillende pijlers: sterke havens, een veelzijdige toeristisch-recreatieve sector, gevarieerde detailhandel, traditioneel sterke en innovatieve landbouw- en visserijsector en een stevig industriecluster. Al deze sectoren worden beïnvloed door digitalisering en de gevolgen van energie- en klimaatdoelstellingen. Voor de komende jaren lopen innovatie, digitalisering en biobased en circular economy als rode draden door het hele economische beleid. Met de huidige en nieuwe Europese programma’s dragen we bij aan het realiseren van de kansen en uitdagingen van maatschappelijke transities op gebied van klimaat, energie, voedsel, gezondheid et cetera.

Zeeland is één van de vier Nederlandse provincies die als gevolg van de coronacrisis het zwaarst wordt getroffen in de economische groei. De oorzaak hiervan ligt onder andere in het relatief grote aandeel van de internationaal georiënteerde industrie. Andere sectoren die in Zeeland zwaar worden getroffen zijn het midden- en kleinbedrijf (mkb), detailhandel, toerisme (vrijetijdssector) en cultuur. Om inzicht te krijgen in de effecten van de crisis en tot maatregelen te komen is een MKB crisisberaad ingesteld. In het MKB crisisberaad nemen wij samen met gemeenten, VNO NCW, Economic Board, Impuls Zeeland, Arbeidsmarkt Regio en ZLTO deel. Verder heeft de Provincie Zeeland, aanvullend op de steun van het Rijk, twee miljoen euro uitgetrokken voor noodmaatregelen voor het mkb. Deze maatregelen zijn onder andere bedoeld voor voucherregelingen, begeleiding in doorontwikkeling en specifieke maatregelen voor toerisme, detailhandel, cultuur et cetera. Daarnaast vindt in het licht van de crisis een verkenning plaats over een heroriëntatie van het Arbeidsmarktbeleid in samenwerking met Arbeidsmarkregio en andere betrokken partijen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mathieu van Woerkom

Programma Woonplaats: Zeeland (Fysieke Leefomgeving)

De Provincie heeft (wettelijke) taken en ambities op het gebied van kustontwikkeling en vrijetijdseconomie, wonen en bedrijventerreinen, water en deltawateren. Binnen het programma Fysieke Leefomgeving werken we samen met onze medeoverheden en stakeholders aan de realisatie van de doelen en ambities. Belangrijke richtinggevende inhoudelijke kaders voor het programma zijn de Kustvisie, het huidige Omgevingsplan, de Deltaprogramma’s, de Kaderrichtlijn Water, Zwemwaterrichtlijn, Richtlijn Overstromingsrisico, Water(schaps)wet en de uitgangspunten en principes van de nieuwe Omgevingswet.

Het programma Fysieke Leefomgeving hangt inhoudelijk sterk samen met de Strategische Opgaven Ruimtelijke Kwaliteit, Zichtbaar Zeeland, Klimaatadaptatie en het grote project Deltaplan Zoet Water, Milieu en Regionale Samenwerking. Vanuit het programma wordt een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan deze strategische opgaven. Daarnaast zijn er inhoudelijk sterke linken met bodem(beleid), landelijk gebied, natuur, stedenbeleid, mobiliteit, energie en klimaat.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Renske de Jong.

Grote projecten

Naast de strategische opgaven en programma’s werken we ook aan het realiseren van grote projecten: compensatie Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen, Zanddijk, Natuurpakket Westerschelde en Deltaplan Zoetwater.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maurice Buuron