Rekenkamer

De Provincie Zeeland heeft een Rekenkamer Zeeland. De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de Provincie Zeeland gevoerde beleid. Anders gezegd, de Rekenkamer beoordeelt het doen en laten van de Provincie Zeeland. Daarmee versterkt zij de kaderstellende en controlerende rol van . De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut en geen onderdeel van de provinciale organisatie.

Regels

De Rekenkamer bestaat uit een bestuur, een ambtelijk secretaris en medewerkers. Ieder jaar stuurt de Rekenkamer ter kennisneming een verslag naar . In dit verslag geeft zij een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De Rekenkamer gaat na of de Provincie de afgesproken doelen heeft behaald, of dit binnen het afgesproken budget en volgens de regels is gebeurd. De bevoegdheden van de Rekenkamer zijn afgestemd op haar onafhankelijke positie en bieden voldoende garanties om over alle relevante informatie te beschikken.

Wilt u meer weten over de rekenkamer kijk dan op www.rekenkamerzeeland.nl.