De Provincie plaatst folders en rapporten zoals documenten over het te voeren beleid, financiële jaarstukken en jaarplannen. Folders en rapporten kunt u via deze pagina downloaden of opvragen.

Heeft u interesse in verschenen rapporten of wilt u stukken inzien? Download op deze pagina de documenten of neem contact op met de Provincie via +31 118 631000 of infocentrum@zeeland.nl.

Elk jaar maken we het sociaal jaarverslag. We blikken daarin terug op het afgelopen jaar, laten zien wat we als organisatie doen en hoe we werken.
Han Polman is commissaris van de Koning in Zeeland. Hij staat in zijn jaarverslag stil bij wat er in het afgelopen jaar gebeurde.
In deze begroting geven wij voor 2020 inzicht in de beleidsvoornemens en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Tevens geven we inzicht in het financiële meerjarenperspectief.
Dit verslag gaat over alle bezwaar- en administratief beroepschriften en klachten die door Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning zijn afgehandeld in 2019.
De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lange tijd merkbaar blijven. De Provincie wil daarom extra investeren in coronaherstel voor de zwaar getroffen sectoren MKB en cultuur. Daarnaast blijft ze investeren in opgaven die samen met Rijk, gemeenten en het waterschap worden opgepakt.
De vraagstukken waar we in Nederland mee geconfronteerd worden zijn groot. De grote overgangen rond bijvoorbeeld energie, klimaat en verplaatsing vragen inzet van alle overheden, en de rol van de provincies daarin neemt toe. Dat vraagt financiële ruimte om invulling te kunnen geven aan die rol.
Het maakt deel uit van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder de Zwin en Kievittepolder in Zeeuws-Vlaanderen.
Het poldergebied Yerseke en Kapelse Moer is een van de laatste stukken authentiek Zeeuws polderlandschap. Het maakt deel uit van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder de Yerseke en Kapelse Moer in Zuid-Beveland.
Om waardevolle natuur te beschermen en te versterken, werkt de Europese Unie aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder een drietal kreken: Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek in Zeeuws-Vlaanderen.
Na drie jaar Zeeuws Ganzenakkoord is de balans opgemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van SOVON, BIJ12 en de Faunabeheereenheid Zeeland om dit rapport op te stellen.

Pagina's