De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Brochures en rapporten kunt u hier downloaden of opvragen.

De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Bent u geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage in de stukken? Download hier de brochures en rapporten of neem contact op met de Provincie via +31 118 631000 of infocentrum@zeeland.nl.

Dit is het drieëntwintigste jaarverslag van de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland.
Om waardevolle natuur te beschermen en te versterken, werkt de Europese Unie aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder een drietal kreken: Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek in Zeeuws-Vlaanderen.
Na drie jaar Zeeuws Ganzenakkoord is de balans opgemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van SOVON, BIJ12 en de Faunabeheereenheid Zeeland om dit rapport op te stellen.
Han Polman is commissaris van de Koning in Zeeland. Hij staat in zijn jaarverslag stil bij wat er in het afgelopen jaar gebeurde.
Deze beleidsnota bevat het beleid van de Provincie Zeeland betreffende de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2017 overgegaan is van het Rijk naar de provincies.
In de algemene inkoopvoorwaarden staan regels en voorwaarden die de Provincie standaard hanteert bij het aangaan van een (koop)overeenkomst.
De visserijsector in Zuidwest Nederland heeft het zwaar. Om het tij te keren gaan de Provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakkee en de vissersbedrijven in Zuidwest Nederland aan de slag met een Innovatieagenda.
Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het definitief vaststellen van het Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023.
Na een periode van grote financiële krapte kan de Provincie komende jaren haar taken weer naar behoren uitvoeren en de nodige investeringen doen.
Uit de jaarstukken 2017 blijkt dat financiële onzekerheden over onder andere Thermphos zijn verminderd. Het saldo van de jaarrekening van de Provincie Zeeland dat aan de Algemene Reserve kan worden toegevoegd bedraagt € 2,25 miljoen.

Pagina's