De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Brochures en rapporten kunt u hier downloaden of opvragen.

De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Bent u geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage in de stukken? Download hier de brochures en rapporten of neem contact op met de Provincie via +31 118 631000 of infocentrum@zeeland.nl.

Han Polman is commissaris van de Koning in Zeeland. Hij staat in zijn jaarverslag stil bij wat er in het afgelopen jaar gebeurde.
In deze begroting geven wij voor 2020 inzicht in de beleidsvoornemens en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Tevens geven we inzicht in het financiële meerjarenperspectief.
Het maakt deel uit van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder de Zwin en Kievittepolder in Zeeuws-Vlaanderen.
Het poldergebied Yerseke en Kapelse Moer is een van de laatste stukken authentiek Zeeuws polderlandschap. Het maakt deel uit van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder de Yerseke en Kapelse Moer in Zuid-Beveland.
Gedeputeerde Staten sluiten 2018 af met een financiële positie die het nieuwe college ruimte biedt om te investeren.
Dit is het drieëntwintigste jaarverslag van de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland.
Om waardevolle natuur te beschermen en te versterken, werkt de Europese Unie aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder een drietal kreken: Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek in Zeeuws-Vlaanderen.
Na drie jaar Zeeuws Ganzenakkoord is de balans opgemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van SOVON, BIJ12 en de Faunabeheereenheid Zeeland om dit rapport op te stellen.
Deze beleidsnota bevat het beleid van de Provincie Zeeland betreffende de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2017 overgegaan is van het Rijk naar de provincies.
In de algemene inkoopvoorwaarden staan regels en voorwaarden die de Provincie standaard hanteert bij het aangaan van een (koop)overeenkomst.

Pagina's