De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Brochures en rapporten kunt u hier downloaden of opvragen.

De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Bent u geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage in de stukken? Download hier de brochures en rapporten of neem contact op met de Provincie via +31 118 631000 of infocentrum@zeeland.nl.

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het definitief vaststellen van het Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023.
Dit is het eenentwintigste jaarverslag van de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland
Na een periode van grote financiële krapte kan de Provincie komende jaren haar taken weer naar behoren uitvoeren en de nodige investeringen doen.
Uit de jaarstukken 2017 blijkt dat financiële onzekerheden over onder andere Thermphos zijn verminderd. Het saldo van de jaarrekening van de Provincie Zeeland dat aan de Algemene Reserve kan worden toegevoegd bedraagt € 2,25 miljoen.
De foodsector is een belangrijke pijler van de Zeeuwse economie. Hoe de sector samenwerkt en wat ze komend jaar gaat doen is verwoord in "Voedselrijk Zeeland, food agenda 2018".
Han Polman is commissaris van de Koning in Zeeland. Hij staat in zijn jaarverslag stil bij wat er in het afgelopen jaar gebeurde.
In het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" heeft het Rijk middelen gereserveerd voor specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio's. Zeeland is één van die regio's: investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op peil te houden.
De begroting 2018 vormt de financiële en inhoudelijke basis voor de uitvoering in 2018 en is een uitwerking van de zerobased heroverweging, zoals opgenomen in het coalitieakkoord 'Krachten bundelen'.
In de Zeeuwse Kustvisie is vastgelegd hoe we omgaan met de ontwikkeling, bescherming en versterking van de Zeeuwse kust.
De bijzondere Zeeuwse natuur en het typisch Zeeuwse landschap hebben een plaats in de Natuurvisie 2017 - 2022.

Pagina's