De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Brochures en rapporten kunt u hier downloaden of opvragen.

De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Bent u geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage in de stukken? Download hier de brochures en rapporten of neem contact op met de Provincie via +31 118 631000 of infocentrum@zeeland.nl.

Han Polman is commissaris van de Koning in Zeeland. Hij staat in zijn jaarverslag stil bij wat er in het afgelopen jaar gebeurde.
In deze begroting geven wij voor 2020 inzicht in de beleidsvoornemens en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Tevens geven we inzicht in het financiële meerjarenperspectief.
Dit verslag heeft betrekking op alle bezwaar- en administratief beroepschriften en klachten die door gedeputeerde staten, provinciale staten of de commissaris van de Koning zijn afgehandeld in 2019.
Na een periode van grote financiële krapte kan de Provincie komende jaren haar taken weer naar behoren uitvoeren en de nodige investeringen doen.
De vraagstukken waar we in Nederland mee geconfronteerd worden zijn groot. De grote transities rond bijvoorbeeld energie, klimaat en mobiliteit vragen inzet van alle overheden, en de rol van de provincies daarin neemt toe. Dat vraagt financiële ruimte om invulling te kunnen geven aan die rol.
Elk jaar maken we het sociaal jaarverslag. We blikken daarin terug op het afgelopen jaar, laten zien wat we als organisatie doen en hoe we werken.
Het maakt deel uit van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder de Zwin en Kievittepolder in Zeeuws-Vlaanderen.
Het poldergebied Yerseke en Kapelse Moer is een van de laatste stukken authentiek Zeeuws polderlandschap. Het maakt deel uit van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder de Yerseke en Kapelse Moer in Zuid-Beveland.
Om waardevolle natuur te beschermen en te versterken, werkt de Europese Unie aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder een drietal kreken: Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek in Zeeuws-Vlaanderen.
Na drie jaar Zeeuws Ganzenakkoord is de balans opgemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van SOVON, BIJ12 en de Faunabeheereenheid Zeeland om dit rapport op te stellen.

Pagina's