De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Brochures en rapporten kunt u hier downloaden of opvragen.

De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen. Bent u geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage in de stukken? Download hier de brochures en rapporten of neem contact op met de Provincie via 0118-631000 of infocentrum@zeeland.nl.

Han Polman is commissaris van de Koning in Zeeland. Hij staat in zijn jaarverslag stil bij wat er in het afgelopen jaar gebeurde.
De begroting 2017 vormt de financiële en inhoudelijke basis voor de uitvoering in 2017 en is een uitwerking van de zerobased heroverweging, zoals opgenomen in het coalitieakkoord 'Krachten bundelen'.
Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt. Het creëert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is een kernwaarde bij de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Tegelijkertijd is de kracht van cultuur dat zij in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland.
In dit programma zijn de structurele en incidentele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. De activiteiten en acties dragen bij aan de doelstellingen, uitgangspunten en bijbehorende voorwaarden van het nieuwe cultuurbeleid.
Sterke dijken, duinen en dammen beschermen Zeeland tegen overstromingen.
Het Mobiliteitsplan Zeeland bestaat uit de Mobiliteitsvisie 2028, de programma uitwerking verkeer en vervoer 2016 - 2019 alsmede een bijlagenboek.
In deze nota wordt uitleg gegeven over de benodigde omvang van de grondbank die de komende jaren in Zeeland nodig is om alle publieke opgaven te kunnen realiseren.
Zeeland moet - nu en op de lange termijn - worden beschermd tegen overstromingen, zodat de inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast willen we in de waterkeringszone de kansen benutten om veiligheid tegen overstroming te combineren met ruimtelijke opgaven, economische ontwikkelingen, recreatie en toerisme en natuur.
Provinciale Staten van Zeeland hebben op vrijdag 3 juni 2016 de jaarstukken 2015 vastgesteld. Uit deze jaarstukken blijkt dat de Provincie Zeeland over 2015 een bedrag van € 9 miljoen overhoudt.
Dit verslag heeft betrekking op alle bezwaar- en beroepschriften en klachten.

Pagina's