Natura 2000 beheerplan – De Drie Kreken

14 mei 2019
|
Publicatie

Om waardevolle natuur te beschermen en te versterken, werkt de Europese Unie aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder een drietal kreken: Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek in Zeeuws-Vlaanderen.

Publicatie

Om de bijzondere natuurwaarden van Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek te behouden heeft de Provincie Zeeland een beheerplan opgesteld. Samen met alle betrokkenen in en om het gebied is onderzocht welke beschermende maatregelen nodig en mogelijk zijn. De drie kreken hebben veel overeenkomsten. Daarom is er voor de drie gebieden één Natura 2000-beheerplan gemaakt. Dit Natura 2000-beheerplan geeft aan hoe de gebieden de komende zes jaar beheerd zullen worden en welke instandhoudingsmaatregelen, op welke wijze genomen zullen worden.

Kenmerken van de drie gebieden

De kreken waren ooit onderdeel van een zeearm die in contact stond met de Westerschelde. Ontwatering van de polders was één van de belangrijkste van de kreken. Overtollig regenwater stroomde via geultjes en sloten naar het krekenstelsel. Vanaf 1787 is het hele stelsel geleidelijk ingepolderd.

De kreken: Canisvliet, Groote gat en Vogelkreek worden gekenmerkt door uitgestrekte rietlanden en lage graslanden. De rietkragen vormen een belangrijk broedgebied zijn voor veel vogelsoorten. De graslanden rond de kreken zijn een belangrijke vindplaats van het kruipend moerasscherm, een zeer zeldzame plantensoort in Europa.

Canisvliet:

Dit gebied ligt ten zuid-oosten van het Kanaal Terneuzen-Gent. Het is omgeven door oevers met graslanden en rietvelden en struweel, bos, een oude boomgaard en enkele akkers. Het hele natuurgebied is 142 hectare groot.

Groote Gat

Het Groote Gat bestaat ook uit een voormalige kreek met omliggende graslanden en akkers. Het gebied ligt in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, direct ten zuiden van de bebouwde kom van Oostburg. Het gebied is 83 hectare groot.

De Vogelkreek

Aan de oostzijde van Zeeuws-Vlaanderen, in de gemeente Hulst, ligt de Vogelkreek, een gebied van 115 hectare groot. Toen deze kreek nog deel was van de zeearm, strekte zich aan de noordkant een groot schorrengebied uit. De Vogelkreek heeft nu aan de oostzijde een mooie lage oeverzone met veel rietvegetatie. De kreek is omringd door graslanden, akkers en enkele stukken bos. De invloed van de zee is er merkbaar door het licht brakke water en de aanwezigheid van zoute graslanden.

Natura 2000 beheerplan voor de Drie Kreken

De basis van het beheerplan zijn de aanwijzingsbesluiten (vastgesteld 30 december 2010). Een aanwijzingsbesluit is een besluit van de Minister van Economische Zaken (voorheen LNV en daarna EL&I) waarin een gebied als Natura 2000-gebied wordt aangewezen, begrensd en waarin de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied zijn geformuleerd. De drie kreken zijn aangewezen als leefgebied voor kruipend moerasscherm, met als doelstelling het uitbreiden van de populatie door het uitbreiden van de omvang van het leefgebied, en het verbeteren van de kwaliteit van het biotoop. Het Groote Gat is tevens aangewezen voor het behoud van de habitattypen Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) en schorren en zilte graslanden (binnendijks).

In dit beheerplan staat beschreven hoe de gestelde Natura 2000-doelen te bereiken zijn en op welke manier. Het is daarmee een handleiding voor het toekomstige beheer van het gebied.

Beheerorganisaties

  • Stichting Het Zeeuwse Landschap (Groote Gat), Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand, 0113-569110, info@hetzeeuwselandschap.nl
  • Staatsbosbeheer (Canisvliet en Vogelkreek), Postbus 1300, 3970 BH Driebergen, 030-6926111, info@staatsbosbeheer.nl
  • Waterschap Scheldestromen (waterkwaliteit en waterkwantiteit), Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg, 088-2461000, info@scheldestromen.nl