Natura 2000 beheerplan Yerseke en Kapelse Moer

26 juni 2019
|
Publicatie

Het poldergebied Yerseke en Kapelse Moer is een van de laatste stukken authentiek Zeeuws polderlandschap. Het maakt deel uit van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 16 in Zeeland, waaronder de Yerseke en Kapelse Moer in Zuid-Beveland.

Publicatie

Om de bijzondere natuurwaarden van de Yerseke en Kapelse Moer te behouden heeft de Provincie Zeeland een beheerplan opgesteld. Samen met alle betrokkenen in en om het gebied is onderzocht welke beschermende maatregelen nodig en mogelijk zijn. Dit Natura 2000-beheerplan geeft aan hoe het gebied de komende zes jaar beheerd zal worden en welke instandhoudingsmaatregelen, op welke wijze genomen zullen worden.

Kenmerken van het gebied

De Yerseke en Kapelse Moer is een van de oudste stukken origineel Zeeuws polderlandschap. De Yerseke en Kapelse Moer bestaat uit twee gebieden die zich aan weerszijden van het Kanaal door Zuid-Beveland bevinden. De Yerseke Moer ligt aan de oostkant van het kanaal en de Kapelse Moer ligt aan de westkant. De totale oppervlakte van het Natura 2000-gebied is 437 ha.

Het gebied is van oudsher een laag gelegen gebied, waar in het verleden zout is gewonnen uit het veen (zie kader cultuurhistorie). Door dit ‘moeren’ en door de dynamiek van overstromingen droogvallen ontstond een afwisselend gebied met veel verschillende milieuomstandigheden: er is zand, klei en veen en er zijn overgangen van zoet naar zout en van nat naar droog. Deze diversiteit zorgt ervoor dat er veel verschillende soorten planten kunnen groeien. Zo komen op vochtige, zilte plaatsen vegetaties voor die bekend zijn van buitendijkse schorren. Op hoger gelegen plekken, die droger en zoeter zijn, liggen weiden met bijzondere plantensoorten zoals kamgras, veldgerst, behaarde boterbloem en aardbeiklaver. De bijzonder rijke vegetatie maakt de Yerseke en Kapelse Moer een geliefd leefgebied voor dieren. Er broeden veel verschillende soorten weidevogels en vanaf oktober strijken er grote aantallen ganzen neer om te overwinteren.

Natura 2000 beheerplan voor de Yerseke en Kapelse Moer

De basis van het beheerplan zijn de aanwijzingsbesluiten (vastgesteld 30 december 2010). Een aanwijzingsbesluit is een besluit van de Minister van Economische Zaken (voorheen LNV en daarna EL&I) waarin een gebied als Natura 2000-gebied wordt aangewezen, begrensd en waarin de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied zijn geformuleerd.

In het aanwijzingsbesluit zijn de volgende instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied Yerseke en Kapelse Moer geformuleerd:

  • Behoud van oppervlakte en kwaliteit van Zilte Pionierbegroeiingen (zeekraal) en Schorren en Zilte Graslanden (binnendijks).
  • Behoud van omvang en kwaliteit leefgebied van kolgans en smient.
  • Waar nodig behoud van de natuurlijke kenmerken, de samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor genoemde habitattypen en soorten en van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten.

In dit beheerplan staat beschreven hoe de gestelde Natura 2000-doelen te bereiken zijn en op welke manier. Het is daarmee een handleiding voor het toekomstige beheer van het gebied.

Beheerorganisaties

Stichting Het Zeeuwse Landschap (Yerseke Moer), Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand, +31 113 569110, info@hetzeeuwselandschap.nl

Staatsbosbeheer Zeeland-Zuid (Kapelse Moer), Baaijenhovenseweg 4a, 4364 RH Grijpskerke, +31 88 2848230, info@staatsbosbeheer.nl