Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Veere vanuit de lucht

Waarom een Omgevingswet?

Er worden 26 verschillende wetten gebundeld. Daarnaast komen vier algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande. Ook zullen 120 ministeriële regelingen worden samengevoegd tot ongeveer 10. Kortom, het werken met deze Omgevingswet maakt het voor alle betrokkenen een stuk eenvoudiger.

Volgens planning van het ministerie van IenM treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking.

Wat zijn de voordelen en voor wie?

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Er is meer ruimte voor initiatieven en anticiperen, lokaal maatwerk en participatie voor burgers bij beleidsontwikkeling aan de voorkant.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten op dit gebied willen uitvoeren krijgen te maken met de Omgevingswet.

Wat betekent dat voor de Provincie?

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. De Omgevingswet nodigt uit tot vergaande samenwerking tussen overheden. Nu beslissen de overheden meestal alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied. De Provincie is dus één van de participanten in het hele proces.

Voor de Provincie leidt de invoering tot een veranderopgave binnen de provinciale organisatie. Daarnaast heeft de invoering gevolgen voor het beleid, wet- en regelgeving, digitalisering en samenwerking.

Wat is de Omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een plan dat op hoofdlijnen beschrijft wat de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied van de fysieke leefomgeving zijn. Het is dus een politiek bestuurlijk document dat het beleid integraal omschrijft en daarmee de regels in één gebied dekkende regeling bijeenbrengt. Daarmee wordt de inzichtelijkheid, samenhang en naleving van de regelgeving bevorderd.

Voor wie geldt de Omgevingsverordening  en wat houdt deze in?

Een omgevingsvisie bindt alleen de Provincie zelf. Soms is doorwerking naar derden gewenst. Waar nodig kan de visie vertaald worden naar een verordening die juridisch doorwerkt op anderen. De omgevingsverordening bevat provinciale regels over de fysieke leefomgeving die voor iedereen gelden.
Dit kunnen drie soorten regels zijn:

  • voor burgers en bedrijven over vergunningplichten
  • voor de overheid om vergunningaanvragen te beoordelen
  • instructies over hoe gemeenten en waterschappen hun taken en bevoegdheden moeten uitoefenen.

Deze regels worden door Provinciale Staten vastgesteld en zijn een uitwerking van de omgevingswaarden die de Provincie in de verordening kan opnemen.