De Oosterschelde is één van Zeelands mooiste gebieden. Het is ook een Nationaal Park: een gebied waar de natuur beschermd is en waar mensen kunnen recreëren. Maar de toekomst van het Nationaal Park Oosterschelde staat onder druk. De deltawerken hebben het watersysteem veranderd. Als gevolg daarvan verliezen de natuur, visserij en recreatie terrein.

Oosterscheldevisie 2018-2024 

Op 22 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten de Oosterscheldevisie 2018-2024 vastgesteld. De Oosterscheldevisie is het resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossingen voor het toenemende ruimtegebruik van het Oosterscheldegebied. Uitgangspunt is daarbij een goede balans tussen bescherming en behoud van natuur en ruimte voor het gebruik door de recreatie-, visserij-, landbouw- en scheepvaartsectoren.

Veel partijen 

Provincie Zeeland heeft de visie opgesteld samen met de Oosterscheldegemeenten, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Toeristisch Ondernemend Zeeland, de ZLTO, de Nederlandse Oestervereniging, Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, Vereniging Zeeuwse Hangcultuurkwekers, de Vereniging van Beroepsvissers op de Oosterschelde, Nationaal Park Oosterschelde, NIOZ/IMARES, de Nederlandse Onderwatersportbond, Koninklijke Schuttevaer, Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Veel belangen 

Het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied wordt steeds complexer door de combinatie van de vele verschillende functies: veiligheid, natuur, visserij, recreatie, landbouw en scheepvaart. Functies die elkaar kunnen versterken, maar die elkaar ook in de weg kunnen zitten.

Alle sectoren zijn overtuigd van het belang van het behoud van landschappelijke kwaliteit van de Oosterschelde en van de aantrekkingskracht voor alle gebruikers. Maar omdat economische sectoren zich willen ontwikkelen om levensvatbaar te blijven en natuurorganisaties de natuurwaarden en de landschappelijke kwaliteit willen behouden, is goede afstemming nodig over het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied. Daarbij vragen  ook ontwikkelingen als zandhonger, klimaatverandering en de zeespiegelrijzing en innovatie aandacht. 

Oosterscheldevisie

In de Oosterscheldevisie komen de ‘prangende kwesties’ en maatregelen voor de toekomst aan bod. De ontwikkelingen van de Oosterschelde zijn vanuit de driehoek ‘veiligheid, ecologie en economie’ uitgewerkt. Ook wordt ingegaan op de thema’s duurzaamheid, innovatiekracht en ruimtelijke kwaliteit.

Opgaven en ambities

In het laatste hoofdstuk van de visie staan concrete opgaven en ambities voor de toekomst benoemd.

Om de juiste keuzes te kunnen maken over economische gebruiksruimte en de juiste prioriteiten te kunnen stellen, ontbreekt kennis over de sedimenthuishouding en het watersysteem. Ook is er een voorstel voor kennisonderzoeken naar de mogelijkheden voor een onderwaterreservaat en voor een nieuwe plaat voor oesterkweek, natuurontwikkeling en waterveiligheid. 

In het najaar 2019 gaan de verschillende sectoren aan de slag om deze opgaven en ambities voor de toekomst verder uit te werken op basis van het uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie 2018 - 2024

Wettelijke status  (hoe verder)

De Oosterscheldevisie 2018-2024 heeft geen wettelijke status, tenzij een overheid deze vaststelt als eigen beleid. De Oosterscheldevisie is wel een bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Contact

Ruben Akkermans
+31 118 631088
r.akkermans@zeeland.nl