Oosterscheldevisie

De Oosterschelde is één van de mooiste gebieden van Zeeland. Het is ook een Nationaal Park: een gebied waar de natuur beschermd is en waar mensen kunnen recreëren. Toch staat de toekomst van het Nationaal Park Oosterschelde onder druk. De deltawerken hebben het watersysteem veranderd. Als gevolg daarvan verliezen de natuur, visserij en recreatie terrein.

Duikers bij strandje Goese Sas

Oosterscheldevisie 2018-2024 

Op 22 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten de Oosterscheldevisie 2018-2024 vastgesteld. De Oosterscheldevisie is het resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossingen voor het toenemende ruimtegebruik van het Oosterscheldegebied. Uitgangspunt is daarbij een goede balans tussen bescherming en behoud van natuur en ruimte voor het gebruik door de recreatie-, visserij-, landbouw- en scheepvaartsectoren.

Betrokken partijen 

Provincie Zeeland heeft de visie opgesteld samen met de Oosterscheldegemeenten, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Toeristisch Ondernemend Zeeland, de ZLTO, de Nederlandse Oestervereniging, Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, Vereniging Zeeuwse Hangcultuurkwekers, de Vereniging van Beroepsvissers op de Oosterschelde, Nationaal Park Oosterschelde, NIOZ/IMARES, de Nederlandse Onderwatersportbond, Koninklijke Schuttevaer, Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Veel belangen 

Het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied wordt steeds complexer. Dit komt door de combinatie van de vele verschillende functies: veiligheid, natuur, visserij, recreatie, landbouw en scheepvaart. Functies die elkaar kunnen versterken, maar die elkaar ook in de weg kunnen zitten.

Alle sectoren zijn overtuigd van het belang om de kwaliteit van het landschap van de Oosterschelde en de aantrekkingskracht daarvan voor alle gebruikers te behouden. Goede afstemming over het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied is hard nodig. Economische sectoren willen zich ontwikkelen om levensvatbaar te blijven en natuurorganisaties willen de natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit behouden. Daarbij vragen ook ontwikkelingen als zandhonger, klimaatverandering, zeespiegelrijzing en innovatie aandacht.

Oosterscheldevisie

In de Oosterscheldevisie komen dringende kwesties en maatregelen voor de toekomst aan bod. De ontwikkelingen van de Oosterschelde zijn vanuit de driehoek ‘veiligheid, ecologie en economie’ uitgewerkt. Verder gaat de visie in op de thema’s duurzaamheid, innovatiekracht en ruimtelijke kwaliteit.

Opgaven en ambities

In het laatste hoofdstuk van de visie staan concrete opgaven en ambities voor de toekomst benoemd. Er liggen voorstellen voor kennisonderzoeken naar de mogelijkheden voor een onderwaterreservaat, een nieuwe plaat voor oesterkweek, natuurontwikkeling en waterveiligheid. In het najaar van 2019 zijn de verschillende sectoren aan de slag gegaan om deze opgaven en ambities voor de toekomst verder uit te werken op basis van het uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie 2018 - 2024. 

Wettelijke status

De Oosterscheldevisie 2018-2024 is een bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. De visie heeft geen wettelijke status, tenzij een overheid deze vaststelt als eigen beleid.

Contact

Anke Marijs
+31 06 52756219
a.marijs@zeeland.nl