Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
10:45 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur 14 oktober 2016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 13 oktober a.s. om 9.30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Pre-audit door accountant
 6. Statenvoorstel Financiële verordening - DIO-084
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) financiële verordening - DIO-084
  2. Statenvoorstel Financiële verordening - DIO-084
 7. Brief voorzitter commissie voor bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland van 19 juli 2016 met jaarverslag 2015 - 16011172
  1. brief commissie bezwaar, beroep en klachten met jaarverslag 2015 - 16011172
 8. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportage doorontwikkeling Provinciale Organisatie 2015-2017 - 16011212
  1. Brief GS 19 juli 2016 met voortgangsrapportage doorontwikkeling Prov. Organisatie 2015-2017 - 16011212
 9. Brief GS van 13 september 2016 met afschrift brief aan DELTA NV - 16012714
  1. Brief GS met afschrift brief aan DELTA NV - 16012714
 10. Conceptverslag van vergadering van 16 september 2016
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur 16 september 2016
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS met afdoening toezeggingen nr. 3 en 19 cie Bestuur inzake Zeeuwse Lobbyist in Den Haag - 16012671
  3. Afschrift brief CvdK van 23 september 2016 met stand van zaken opvang vluchtelingen - 16014937
 11. Volgende vergadering: vrijdag 2 december 2016, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:23