Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Memo commissievoorzitter/ -griffier 8 september 2016 met overzicht commissie-activiteiten
  2. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  3. Mededelingen van gedeputeerden
  4. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  5. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 15 september a.s. om 9.30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel 13e wijziging begroting provincie Zeeland 2016 - DIO-080
  1. Statenvoorstel 13e wijziging begroting provincie Zeeland 2016 - DIO-080
  1. Statenvoorstel uitwerking aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel - DIO-081
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) uitwerking aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel - DIO-081
   2. Statenvoorstel uitwerking aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel - DIO-081
  2. Brief GS van 19 juli 2016 over voortgang uitwerking aandeelhoudersstrategie Westerscheldetunnel - 16011213
 6. Statenvoorstel twee aandeelhoudersbesluiten N.V. Westerscheldetunnel - SERV-077
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) twee aandeelhoudersbesluiten N.V. Westerscheldetunnel - SERV-077
  2. Statenvoorstel twee aandeelhoudersbesluiten N.V. Westerscheldetunnel - SERV-077
 7. Brief GS van 19 juli 2016 met bestuurlijke kaders risicomanagementbeleid - 16010751
  1. Brief GS van 19 juli 2016 met bestuurlijke kaders risicomanagementbeleid - 16010751
  1. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportages tweede kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland 2e kwartaal - 16011364
  2. Brief GS van 19 juli 2016 over voortgang sanering terrein Thermphos - 16010787
 8. Verslag (concept) commissie Bestuur van 24 juni 2016 met bijlage
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur van 24 juni 2016 met bijlage
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 5 juli 2016 met afhandeling Provinciale Staten-toezegging 52 over grondverkoop Nolletjesdijk - 16010121
  2. Brief GS van 19 juli 2016 met afschrift brief aan Kabinet en leden Tweede Kamer met toezenden motie 'Herstructureringsplan DELTA NV' - 16010749
  1. Toezeggingenlijst
 10. Volgende vergadering: vrijdag 14 oktober 2016, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier
 13. Verslag commissie Integriteit van 16 december 2015
  1. Verslag commissie Integriteit 16 december 2015
 14. Brief voorzitter commissie Integriteit van 7 juli 2016 met jaarrapportage 2015 - 16009723
  1. Brief voorzitter commissie Integriteit van 7 juli 2016 met jaarrapportage 2015 - 16009723
 15. Brief voorzitter commissie voor bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland van 19 juli 2016 met jaarverslag 2015 - 16011172
  1. Brief voorzitter commissie voor bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland van 19 juli 2016 met jaarverslag 2015 - 16011172
 16. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportage doorontwikkeling Provinciale Organisatie 2015-2017 - 16011212
  1. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportage doorontwikkeling Provinciale Organisatie 2015-2017 - 16011212
 17. Brief EPZ van juni 2016 met jaarverslag 2015 - 16001980
  1. Brief EPZ van juni 2016 met jaarverslag 2015 - 16001980

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:16