Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie Bestuur

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Vast terugkerend agendapunt: IPO in relatie tot provinciefinanciën
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 18 juni a.s. om 9.30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 2 juni 2015 met Jaarstukken Zeeland Seaports - 15008214
 6. Brief GS van 20 mei 2015 over Planning & control kalender 2015 - 15007618
 7. Statenvoorstel Bestuursrapportage 2015 – FIN-212

8.1 Statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016 - FIN-210

8.2 Brief minister van BZK van 1 mei 2015 met aandachtspunten financieel toezicht 2016 - 15006616

9. Statenvoorstel 6e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 – FIN-213

10.1 Conceptverslag vergadering commissie Bestuur van 11 mei 2015

10.2 Conceptverslag gezamenlijke commissievergadering van 22 mei 2015

10.3 Conceptverslag vergadering commissie Bestuur van 22 mei 2015

11. Toezeggingenlijst

12. Datum volgende vergadering: vrijdag 11 september 2015, 9.30 uur

13. Sluiting