Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Vast terugkerend agendapunt: IPO in relatie tot provinciefinanciën
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 19 november a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  • Vastgestelde besluitenlijsten Commissie Onderzoek Sloeweg
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Eindrapport van Commissie onderzoek project Sloeweg, met statenvoorstel - SGR-14
 6. Verzoek van 50PLUS-fractie om met de andere politieke partijen te bespreken hoe de Zeeuwse politiek betrokken kan worden bij c.q. kan (mee)beslissen over het in bedrijf houden van de kerncentrales in Doel
  • Brief Benegora van 23 oktober 2015 over levensduurverlenging reactoren Doel 1 en 2 – 15015390
  • Brief GS over bepalingen inzake levensduurverlenging kerncentrale Doel 1 en 2 - 15016467
 7. Brief GS van 21 oktober 2015 over noodopvang vluchtelingen en huisvesting asielzoekers - 15015232
 8. Voorbespreking accountantscontrole over jaarrekening provincie 2015
 9. Statenvoorstel Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 provincie Zeeland - SERV-26
 10. Brief GS van 10 november 2015 over Zeeland Seaports: begroting 2016 - 15015650
 11. Brief GS van 20 oktober 2015 over projectorganisatie Tractaatweg N62 - 15015349
 12. Brief GS van 20 oktober 2015 met Personeelsmonitor Provincies 2014 – 15014795
 13. Brief LHBT Netwerk Zeeland van 26 oktober 2015 over oprichting stichting LHBT Netwerk Zeeland - 15015423
 14. Conceptverslag gezamenlijke commissievergadering van 16 oktober 2015, met bijlagen
 15. Conceptverslag commissie Bestuur van 16 oktober 2016
 16. Toezeggingenlijst
 17. Volgende vergadering: vrijdag 22 januari 2016, 9.30 uur
 18. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 • Brief GS van 3 november 2015 met jaarverslag archieftoezicht 2014 - 15014683
 • Brief Raad voor het openbaar bestuur van 2 oktober 2015 met rapport 'Sturen én verbinden, naar een toekomstbestendige Rijksoverheid' - 15015597