Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
   1. Agendapunt 3, aangekondigde vragen PvdA over 'plasticvrije' Natuur2000-gebieden
   2. Agendapunt 3, aangekondigde vragen CDA over Faunabeheerplan Vos
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. E-mail 22 juni 2020 van burger met aanvullende informatie nav inspreken commissievergadering Ruimte d.d. 19-06-2020 - 20019917
 5. Statenvoorstel t.b.v. vaststelling van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 20016425
  1. Brief GS (mede namens andere bestuurders) van 15 april 2020 Planning en werkwijze rondom de Gebiedsvisie Veerse Meer - 20013340
  2. Brief GS van 11 februari 2020 over informatie proces gebiedsvisie Veerse Meer, met bijlage - 20004977
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Fase 1 - 20018459 (20016779)
  2. Brief GS van 26 mei 2020 over Statenvoorstel t.b.v. vaststelling van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 20016425
  3. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Fase 1 - 20016779
  4. Statenvoorstel (bijlage) - Besluitvormingsnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Fase 1 - 20016780
  5. Statenvoorstel (bijlage) - Verwerking resultaten internetconsultatie BBO Gebiedsvisie Veerse Meer, Fase 1 - 20016781
  6. Statenvoorstel (bijlage) - Verwerking resultaten internetconsultatie Raden, Staten, Commissie BEZ Waterschap, Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030, Fase 1 - 20016782
 6. Brief fractie GroenLinks met Initiatiefvoorstel Groenlinks - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009542
  1. Brief GS van 21 april 2020 met reactie op initiatief voorstel Voedselbossen GroenLinks - 20014065
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Initiatiefvoorstel GroenLinks op weg naar rendabele voedselbossen - 20016278 (20009541)
  2. Brief fractie GroenLinks met Initiatiefvoorstel Groenlinks - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009542
  3. Brief GroenLinks fractie van 23 maart 2020 aan voorzitter PS inzake initiatiefvoorstel - 20009540
  4. Statenvoorstel (initiatiefvoorstel) - op weg naar rendabele voedselbossen - 20009541
 7. Lunchpauze
 8. Brief GS 2 juni 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
  1. Brief GS (oplegnotitie) 2 juni 2020 met voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20018814 (20016492)
  2. Brief GS 2 juni 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
  3. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr rapportage NPW incl bijlage - 20017444
  4. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Waterdunen - 20017442
  5. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage sanering Thermphos - 20017441
  6. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage N673 Zanddijk Kruiningen - Yerseke - 20017443
  7. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Markaz - 20017440
  8. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr Risicoparagraaf - 20017445
 9. Statenvoorstel Provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie - 20015107
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) additionele zandsuppletie voor de recreatiefunctie (20015107)
  2. Statenvoorstel provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie - 20016356
  3. Brief GS van 19 mei 2020 met Statenvoorstel Provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie - 20015107
 10. Brief GS 2 juni 2020 met Statenvoorstel ontwerpbesluit wijzigen verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20016489
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) ontwerpbesluit wijzigen verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20018545 (20016489)
  2. Brief GS 2 juni 2020 met Statenvoorstel ontwerpbesluit wijzigen verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20016489
  3. Statenvoorstel ontwerpbesluit verordening wijzigen luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20017418
  4. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) Antwoordnota ontwerp besluit wijziging verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20017420
  5. Brief GS 2 juni (bijlage) Ontwerp besluit wijzigen van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 20017419
  6. Vragen D66 en antwoorden namens GS Cie. Ruimte 19 juni 2020 inzake wijzigen verordening Luchthavenbesluit
 11. Brief GS van 10 maart 2020 (met bijlage) Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20007634 (20008493)
  1. Brief (oplegnotitie) van 10 maart 2020 Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20011361
  2. Brief GS van 10 maart 2020 (met bijlage) Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20007634 (20008493)
  3. Beantwoording vragen namens GS Cie. Ruimte 19 juni brief 10 maart 2020 over nut en noodzaak provinciaal luchtmeetnetwerk - 20018328
  4. Beantwoording vragen namens GS Cie Ruimte 19 juni 2020 over brief GS 10-3-2020 (met bijlage rapport TAUW) - 20018646
 12. Brief GS van 18 februari 2020 over openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20005063
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 februari 2020 over openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20010246
  2. Brief GS van 18 februari 2020 over Openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20005063
  3. Beantwoording vragen Commissie namens GS over brief 18 februari 2020 openstelling negende ronde PIW 2020 - 20018324
 13. Brief GS (afschrift PS) van 5 maart 2020 aan burgers inzake landgoed Kattendijke - 20007592
  1. Brief GS van 5 maart 2020 aan burgers inzake landgoed Kattendijke - 20007592
  2. Brief GS van 24 februari aan burger inzake landgoed Kattendijke - 20006586.pdf
  3. Beantwoording vragen namens GS Cie. Ruimte 19 juni 2020 brief Landgoed Kattendjke - 20018581.pdf
 14. Brief GS van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten - 20000075
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten over stavaza zwerfkatten - 20005079
  2. Brief GS van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten - 20000075
  3. Beantwoording vragen namens GS Cie. Ruimte 19 juni 2020 brief zwerfkatten - 20018258
 15. Brief GS van 3 april 2020 (met bijlagen) met Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en provincies - 20011605
  1. Brief GS van 3 april 2020 (met bijlagen) met Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en provincies - 20011605
  2. Brief GS (oplegnotitie) met Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en provincies - 20018812 (20011605)
  3. Beantwoording vragen namens GS Cie.Ruimte 19 juni 2020 brief bossenstrategie 3 april - 20018260
 16. Brief GS van 12 mei 2020 (met bijlagen) over vaststelling ontwerp planwijziging 2020 Natuurbeheerplan - 20015042
  1. Brief GS van 21 april 2020 Aanvulling Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland - 20011460
   1. Brief GS van 21 april 2020 Aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland - 20011460
   2. Brief GS (bijlage) Aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 - 20013679
   3. Brief GS (bijlage) Antwoordnota - Aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 - 20013680
   4. Beantwoording vragen namens GS Planwijziging Natuurbeheerplan 20018388
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 mei 2020 over vaststelling ontwerp planwijziging 2020 Natuurbeheerplan (20015042) -.pdf
  2. Brief GS van 12 mei 2020 over vaststelling ontwerp planwijziging 2020 Natuurbeheerplan - 20015042
  3. Brief GS (bijlage 1) - Natuurbeheerplan ontwerp wijziging 2020 - 20015580
  4. Brief GS (bijlage 2) - Omgevingsverordening ontwerp 5e wijziging - 20015581
 17. Besluitenlijst (Concept) van commissie Ruimte van 8 mei 2020 - 20016636
  1. Besluitenlijst Commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20016636
 18. Volgende vergadering: 4 september 2020, aanvang 09:00 uur
 19. Sluiting
 20. Ingekomen stukken ter kennisneming
 21. Toezeggingenlijst - 20018658
  1. Toezeggingenlijst - 20018658
 22. Brief GS van 12 mei 2020 over Project Getij Grevelingen - plan van aanpak - 20015045
  1. Brief GS over Project Getij Grevelingen - plan van aanpak - 20015045
 23. Brief GS van 12 mei 2020 (met bijlagen) over Strategisch ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 - 20015043
  1. Brief GS over Strategisch ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 - 20015043
  2. Brief GS (bijlage 1) - Strategisch ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 - 20015612
  3. Brief GS (bijlage 2) - Beoordeling projectvoorstellen Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen - 20015614
  4. Brief GS (bijlage 3) - Financieel kader Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen - 20015615
 24. Brief GS (met bijlage) van 19 mei 2020 Evaluatie Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken, Evaluatie van het instrumentarium - 20015105
  1. Brief GS (met bijlage) van 19 mei 2020 Evaluatie Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken, Evaluatie van het instrumentarium - 20015105
 25. Brief GS van 14 april 2020 met Dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2020 met de RUD Zeeland - 20011420
  1. Brief GS 14 april 2020 Dienstverleningsovereenkomst en jaarplan 2020 met de RUD Zeeland - 20011420
  2. Brief GS 14 april 2020 (bijlage) Aanbiedingsbrief RUD Zeeland ter ondertekening Dienstverleningsovereenkomst 2020 Provincie Zeeland - 20012633
  3. Brief GS 14 april 2020 (bijlage) Dienstverleningsovereenkomst 2020 tussen Provincie Zeeland en RUD Zeeland - 20012634
  4. Brief GS 14 april 2020 (bijlage) bij Dienstverleningsovereenkomst 2020 Jaarplan 2020 RUD Zeeland - 20012637
  5. Brief GS 14 april 2020 (bijlage) Inrichtingenbestand provincie Zeeland d.d. 01-04-2019 - 20012635
  6. Brief GS 14 april 2020 (bijlage) Overzicht wijzigingen inrichtingen provincie Zeeland 2018-2019 - 20012636
 26. Brief GS van 26 mei 2020 over verantwoording RUD Zeeland over 2019 - 20016434
  1. Brief GS van 26 mei 2020 over verantwoording RUD Zeeland over 2019 - 20016434
  2. Brief RUD Zeeland van 9 april 2020 over Jaarrapportage 2019 - 20016806
  3. Brief RUD (bijlage 1) - Jaarrapportage 2019 RUD Zeeland - 20016807
  4. Brief RUD (bijlage 2) - jaarverslag en jaarrekening 2019, incl. verklaring accountant - 20016809
 27. E-mail burger met kennisgeving van petitie dorpsgemeenschap Bath, gemeente Reimerswaal - 20016550
  1. E-mail burger met kennisgeving van petitie dorpsgemeenschap Bath, gemeente Reimerswaal - 20016550
  2. E-mail Haentjens Dekker (met bijlagen) met kennisgeving van petitie dorpsgemeenschap Bath, gemeente Reimerswaal -origineel- 20016550.pdf
 28. Brief GS 12 mei 2020 met beleidsnota Ruimte voor Woonkwaliteit en plan van aanpak Plancapaciteit Terneuzen 2020 - 20015044
  1. Brief GS 12 mei 2020 met beleidsnota Ruimte voor Woonkwaliteit en plan van aanpak Plancapaciteit Terneuzen 2020 - 20015044
  2. Brief GS 12 mei 2020 (bijlage) Beleidsnotitie Ruimte voor Woonkwaliteit - 20015616

Laatste wijziging 03-07-2020 17:27:23