Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda - 16006342
  1. Agenda commissie Ruimte 22 april 2016 - 16006342
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Rijks inpassingsplan Zuid-West 380kV-west - BLD-050
  1. Presentatie D-Cision met QUICK SCAN mogelijke alternatieven, gehouden op 13 april 2016
  1. Statenvoorstel Rijks inpassingsplan Zuid-West 380kV-west - BLD-050
  2. Brief GS 19 april 2016 met afschrift brief min EZ aan TK 380kV-verbinding - 16006535
 6. Statenvoorstel ontwerp Rijks inpassingsplan Net op Zee Borssele -BLD-051
  1. Statenvoorstel ontwerp Rijks inpassingsplan net op zee Borssele - BLD-051
 7. Brief GS van 12 april 2016 over Begroting 2017 RUD - 16006193
  1. Brief GS van 12 april 2016 over Begroting 2017 RUD - 16006193
 8. Brief GS van 29 maart 2016 met integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland, 2014 en 2015 (beleidscyclus 2010-2015) -16005612
  1. Brief GS van 29 maart 2016 met integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland, 2014 en 2015 (beleidscyclus 2010-2015) -16005612
 9. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 18 maart 2016 - 16005864
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 18 maart 2016 - 16005864
  2. Overige: Advies commissie Ruimte van 18 maart 2016 aan Presidium
 10. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 12 april 2016 met rapport Varend ontgassen in kaart CE Delft - 16005714
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkte versie) behandelen 22-4-2016
 11. Volgende vergadering: 17 juni 2016, aanvang: 09:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 22 maart 2016 over stand van zaken windpark Krammer - 16005115
  2. Brief GS van 12 april 2016 met jaarverslag 2015 Cie Regionaal Overleg Luchthaven Midden-Zeeland - 16005734

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:04