Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan. Vóór donderdag 8 oktober om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier.
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan 2012-2018, planonderdelen KRW en ROR - BLD-009
 6. Statenvoorstel Startnota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 - BLD-008
 7. Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur 2016 - BLD-012
 8. Brief PvZ van 21 augustus 2015 over veiligheidsrisico's en verrommeling provincie Zeeland door m.n. distels, jacobskruiskruid en reuzenberenklauw - 15012188
  • Deze brief is in de commissievergadering van 4 september 2015 ter behandeling teruggevraagd door de heer Minderhoud (PvZ).
 9. Conceptverslag commissie Ruimte van 4 september 2015
 10. Toezeggingenlijst
 11. Volgende vergadering: 13 november 2015, aanvang 9:00 uur
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief van GS van 23 september 2015 over aangaan samenwerking door Hulst aan Zee - 15013115
 2. Brief GS van 22 september 2015 over actiepunt Omgevingsplan Regionale mestopslag - 15013770
 3. Brief GS van 22 september 2015 met bestuursovereenkomsten Grevelingen/Volkerak Zoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta - 15013714