Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen burger-commissielid
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
  1. E-mail 1 juli 2020 van Landelijk Netwerk Bossen-en Boombescherming met verzoek toezenden opinie stuk Bosbeleid in de Houtgreep - 20021296
   1. E-mail 1 juli 2020 van Landelijk Netwerk Bossen-en Boombescherming met verzoek toezenden opinie stuk Bosbeleid in de Houtgreep - 20021296
   2. Vragen PvdA- aangekondigd inz. email Landelijk Netwerk Bossen-en Boombescherming met verzoek toezenden opinie stuk Bosbeleid in de Houtgreep.pdf
  2. Brief GS van 14 juli 2020 met Programmaplan programma Natuur - 20020770
   1. Brief GS 14 juli 2020 met Programmaplan Programma Natuur - 20020770
   2. Brief GS van 14 juli met Programmaplan Programma Natuur - Bijlage 1 Kamerbrief min. LNV Gezamenlijk Programma Natuur - 2002780
   3. Brief GS 14 juli 2020 met Programmavoorstel Programma Natuur - Bijlage 2 Bijlage bij Kamerbrief hoofdlijnen Programma Natuur - 2002781
  3. E-mail Natuurmonumenten van 25 augustus 2020 Zeeuwse natuur in tijdens van verdroging - 20026568
   1. E-mail Natuurmonumenten 25 augustus 2020 Zeeuwse natuur in tijdens van verdroging - 20026568
   2. Vragen 50PLUS inz. email en brief Natuurmonumenten van 25 augustus 2020 natuur in tijden van verdroging
 6. E-mail Adviesgroep Borm en Huijgens 14 augustus 2020 met toezending artikel Verzoeting van de Grevelingen dringend gewenst - 20025346
   1. E-mail adviesgroep Borm & Huijgens 1 oktober 2020 Droogte en springtij zorgen voor zoute zomer - 20030770
  1. E-mail Adviesgroep Borm en Huijgens 14 augustus 2020 met toezending artikel Verzoeting van de Grevelingen dringend gewenst - 20025346
 7. Brief GS van 22 september 2020 Concept uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) - 20028034
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 september 2020 met Concept uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) (20028034) -20031031
  2. Brief GS 22 september 2020 Concept uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) - 20028034
  3. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Brochure Toelichting op het Schone Lucht Akkoord - 20029474
  4. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) - concept decentraal uitvoeringsplan in kader Schone Lucht Akkoord (SLA) - 20029476
  5. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Steunbetuiging VZG Schone Lucht Akkoord (SLA) - 20029477
  1. Brief GS van 22 september 2020 over Toekomstverkenning RUD Zeeland - 20029541 en Brief GS van 6 oktober 2020 over wensen en bedenkingen Toekomstverkenning samenwerking milieutaken - 20029986
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 september en 6 oktober 2020 over toekomstverkenning samenwerking milieutaken (20029541, 20029986) - 20031384
   2. Brief GS 22 september 2020 Toekomstverkenning RUD Zeeland - 20029541
   3. Brief GS van 6 oktober 2020 over wensen en bedenkingen Toekomstverkenning samenwerking milieutaken - 20029986
 8. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 4 september 2020 - 20029094
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 4 september 2020 - 20029094
 9. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte 9 oktober 2020 - 20030115
  1. Brief GS van 15 september 2020 Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2 - 20027988
   1. Brief GS 15 september 2020 Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2 - 20027988
   2. Brief GS 15 september 2020 - (Bijlage) Procesaanpak Fase 2 gebiedsvisie Veerse Meer - 20028555
   3. Brief GS 15 septemter 2020 - (Bijlage) Status projecten en initiatieven in en rond het Veerse Meer - 20028556
  2. Brief GS van 8 september 2020 afdoening toezegging tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten - 20026202
  3. Brief GS van 22 september 2020 Afdoening moties en toezeggingen Regeling Zonnepanelen en asbestsanering - 20028030
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte 9 oktober 2020 - 20030115
 10. Volgende vergadering: 27 november 2020, aanvang 09:00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
 13. Brief GS van 25 augstus 2020 Stand van zaken overdragen BRIKS-taken provinciale bedrijven aan omgevingsdiensten - 20024181
  1. Brief GS 25 augstus 2020 Stand van zaken overdragen BRIKS-taken provinciale bedrijven aan omgevingsdiensten - 20024181
 14. Brief GS van 25 augustus 2020 Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2019 - 20024191
  1. Brief GS 25 augustus 2020 Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2019 - 20024191
  2. Brief GS 25 augustus 2020 (Bijlage) bij de monitor Naleving en Handhaving BRZO bedrijven - 20026537
  3. Brief GS 25 augustus 2020 (bijlage) monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2019 - 20026535
  4. Brief GS 25 augustus 2020 (bijlage) IPO reactie op monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2019 - 20026536
 15. Brief GS van 15 september 2020 met begrotingswijzigingen RUD Zeeland - 20027986
  1. Brief GS 15 september 2020 begrotingswijzigingen RUD Zeeland - 20027986
  2. Brief GS 15 september 2020 (bijlage) 3e begrotingswijziging 2020 AB-voorstel - 20028539
  3. Brief GS 15 september 2020 (bijlage) Ontwerp 3e Begrotingswijziging 2020 - 20028540
  4. Brief GS 15 september 2020 (bijlage) 4e begrotingswijziging AB-voorstel 1e bestuursrapportage 2020 - 20028541
  5. Brief GS 15 september 2020 (bijlage) 4e begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2020 - 20028542
  6. Brief GS 15 sepember 2020 (bijlage) 5e begrotingswijziging-bestemming resultaat 2019 AB-voorstel - 20028543
 16. Brief GS van 15 september 2020 over benoeming onafhankelijk voorzitter Faunabeheereenheid Zeeland - 20028431
  1. Brief GS 15 september 2020 Benoeming onafhankelijk voorzitter Faunabeheereenheid Zeeland - 20028431
 17. Brief GS 22 september 2020 Ecologisch bermbeheer - Groenbeheerplan (met bijlagen) - 20028053
  1. Brief GS 22 september 2020 Ecologisch bermbeheer - Groenbeheerplan (met bijlagen) - 20028053
  2. Brief 22 september 2020 (bijlage) Groenbeheerplan Provinciale wegen Zeeland - 20029823
  3. Brief GS 22 september 2020 (bijlage I) bij groenbeheerplan - lijst aandachtssoorten - 20029824
  4. Brief GS 22 september 2020 (bijlage II) bij groenbeheerplan - overzicht faunavoorzieningen - 20029825
  5. Brief GS 22 september 2020 (bijlage) Atlas bermbeheer Groenbeheerplan Provinciale wegen Zeeland - 20029826
  6. Brief GS 22 september 2020 (bijlage I) bij Atlas bermbeheer - overzicht kansrijke locaties - 20029827
  7. Brief GS 22 september 2020 (bijlage II) bij Atlas bermbeheer - kostenraming - 20029828
 18. Brief GS 22 september 2020 Planwijziging 2020 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 5e wijziging Omgevingsverordening - 20028033
  1. Brief GS 22 september 2020 Planwijziging 2020 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 5e wijziging Omgevingsverordening - 20028033
  2. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging 2020 - 20029472
  3. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Antwoordnota Natuurbeheerplan 2020 - 20029473
  4. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) 5e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 20029494
  1. Brief GS van 29 september 2020 over Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050
  1. Brief GS 29 september 2020 Opstelling tiende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20029976
  1. Brief GS van 6 oktober 2020 over Thermisch gereinigde grond Perkpolder - 20029988
   1. Brief GS van 6 oktober 2020 over Thermisch gereinigde grond Perkpolder - 20029988
   2. Brief GS (bijlage) van 6 oktober 2020 over Thermisch gereinigde grond Perkpolder - 20031238

Laatste wijziging 23-10-2020 19:17:33