Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending
 1. Opening en mededelingen
 2. Beëdiging burger-commissieleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling d.w.z.:
  • mededelingen van gedeputeerden
  • vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór dinsdag 12 mei om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS 3 maart 2015 met informatie van Tennet/ministerie EZ over aanpassing tracé nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding - 15003595
 7. Brief GS van 21 april 2015 met begroting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) - 15006333
 8. Brief GS van 14 april 2015 over geactualiseerde grondexploitatie Waterdunen en bijbehorende begrotingswijzigingen - 15006319
 9. Brief GS van 31 maart 2015 over meetpunt fijn stof te Nieuwdorp - 15004925
 10. Brief GS van 14 april 2015 over instemming Programma Aanpak Stikstof en de nader gemaakte afspraken - 15005220
 11. Brief Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland van 28 maart 2015 over misbruik van natuursubsidie voor de Grevelingen, en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied - 15005315 
 12. Stukken die aanvankelijk t.k.n. waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd
 13. Conceptverslag commissie Ruimte, Ecologie en Water van 27 februari 2015
 14. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 10 maart 2015 met beantwoording commissietoezegging van 27-2-2015 over Yara - 15003861
 15. Volgende vergadering: vrijdag 12 juni 2015, aanvang 9.00 uur
 16. Sluiting

 

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 10 maart 2015 over bestuurlijke instemming met het Natura 2000 - ontwerpbeheerplan Deltawateren en ter visie leggen van het beheerplan - 15003852