Vergadering Gedeputeerde Staten 10 november 2015

Datum: 10 november 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 10 november 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

€ 7.500 subsidie voor NK Tegenwindfietsen

De Provincie geeft een subsidie van € 7.500 voor het organiseren van het NK Tegenwindfietsen 2015 en de PR eromheen voor Zeeland. De datum voor dit evenement staat nog niet vast. Windexperts kunnen drie dagen van tevoren voorspellen wanneer de omstandigheden perfect zijn: windkracht 6-8 en de juiste windrichting. Dat is het moment dat het verlossende 'We kriehen sturm!' wordt geroepen en het inschrijven kan beginnen. De provincie draagt bij aan het evenement, omdat het jaarlijks veel landelijke publiciteit oplevert voor Zeeland, waarbij Zeeuwse kwaliteiten als het deltalandschap en de Oosterscheldekering prominent en op originele wijze in beeld zijn.

Subsidie voor aanwakkeren interesse in groene opleidingen met project VETgroen

Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten zijn een voorwaarde voor economische groei. In de zorg, techniek, maar zeker ook in de groene sectoren zien we nu al dat bedrijven moeite hebben om vacatures te vervullen. Instroom van gekwalificeerd personeel begint onder andere bij de interesse van de jeugd in de opleidingen. De campagne VETgroen wil Zeeuwse jongeren op verschillende manieren interesseren voor de "groene opleidingen". Jonge ondernemers staan hierin steeds centraal. Omdat dit past binnen ons beleid stelt de Provincie een bedrag van € 5.000 beschikbaar voor dit initiatief.

Spoedlocatielijst Zeeland 2015

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van het Convenant "Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties" een geactualiseerde lijst vastgesteld van locaties met bodemverontreiniging die verspreidings- of ecologische risico's met zich mee brengen. Deze lijst heet Spoedlocatielijst Zeeland 2015. De risico's voor de volksgezondheid zijn inmiddels gesaneerd of beheersbaar gemaakt. De lijst wordt sinds 2014 gepubliceerd op de website van de RUD Zeeland.

Begeleiding workshops Normering Waterkeringen

Provincie Zeeland staat als bevoegd gezag aan de lat om uiterlijk in 2020 normen voor de regionale waterkeringen vast te stellen Dit komt voort uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en is als actie opgenomen in het Omgevingsplan 2012-2018 en het Coalitieakkoord Krachten Bundelen. De Provincie werkt de normering samen met andere overheden uit in het project Normering Regionale Waterkeringen (NRW). Via workshops wordt met betrokkenen een breed gedragen streefsituatie voor het regionale stelsel gedefinieerd. Hiervoor is onafhankelijke procesbegeleiding noodzakelijk. Houtekamer & Van Kleef begeleidt de workshops.

Advies archeologisch rijksmonument Reimerswaal

Aan de Oesterdam, ter hoogte van de Speelmansplaten, ligt de verdronken stad Reimerswaal. Deze stad kreeg in 1375 stadsrechten en was in de late middeleeuwen, na Middelburg en Zierikzee, de derde stad van Zeeland. Tijdens de stormvloeden van 1530 en 1532 zijn grote delen van Zuid-Beveland verdronken, maar bleef Reimerswaal nog overeind. Door de stormvloeden van 1555 en 1557 gingen echter ook grote delen van Reimerswaal ten onder. Wat nog resteerde is in 1573 door de Geuzen definitief platgebrand. In de 17e eeuw resteerde slechts een klein eiland met ruïnes. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voornemens deze verdronken stad aan te wijzen als archeologisch rijksmonument. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten positief te adviseren over dit voorstel.

Subsidies voor restauratie rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks middelen beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Voor de restauratie van het 'Voormalig Burgerweeshuis' in Aardenburg, het vestingwerk 'Oostbeer' in Vlissingen, de H.H.-kerk in Sint Maartensdijk en de spoorlijn van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele wordt in totaal ruim € 1,6 miljoen subsidie verleend. Hiermee kan waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk worden.

Provincie stelt selectie cultuurhistorische boerderijen vast

De Provincie Zeeland zet zich in voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. De provincie wil zich daarbij gaan richten op de cultuurhistorisch meest waardevolle boerderijcomplexen en heeft daarom een selectie gemaakt. Het betreft een voorlopige selectie van ruim 400 boerderijen. In 2016 en 2017 worden deze boerderijen verder geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zal de provincie in overleg met eigenaren, gemeenten en andere belanghebbenden een definitieve selectie maken. Eigenaren worden in de betreffende periode benaderd om mee te werken aan de inventarisatie.

Indexering instellingen 2016

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het budget in de begroting 2016 voor subsidies aan instellingen met een integrale kostensubsidie 2016 alsnog te indexeren met 2%. De ruimte uit de 2e ronde budgetbewaking samen met de effecten uit de septembercirculaire van het provinciefonds bieden hiertoe ruimte.

Ophoging en wijziging Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- Landschapsbeheer 2015

Gedeputeerde Staten stellen de SKNL, een subsidieregeling voor natuurontwikkeling, open voor enkele projecten die nieuwe natuur ontwikkelen. Hierover is al overeenstemming tussen eigenaren en de Provincie Zeeland. De projecten passen in het provinciale beleidskader betreffende de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland.

Presentatie levenscyclus van de mossel

De stichting Mosseldag Yerseke informeert het publiek over alle ins- en outs van de mosselcultuur.  Met behulp van zogenoemde paviljoens laat ze de levenscyclus van de mossel van zaadje tot consumptie zien. Provincie Zeeland ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 5.000.

Visie op de communicatiefunctie bij de Provincie Zeeland

In de veranderende wereld van nu is alles communicatie. Dan is het belangrijk om een vastgestelde visie en ambitie op de communicatiefunctie te hebben van de Provincie Zeeland en de daarbij behorende rolopvatting van de afdeling Communicatie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 november 2015.

Een greep uit de agenda:

12 november 2015

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de tweede Marktconsultatie Economische Agenda in het Stadskantoor in Goes.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het Huis van de Techniek in Terneuzen.

13 november 2015

Han Polman woont de vergadering van de Scheldemondraad bij in Gent.
Ook woont hij het concert bij  van het Zeeuws Orkest in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

Ben de Reu spreekt een openingswoord uit tijdens de vernissage van een tentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring die wordt georganiseerd in het Centrum voor Jonge Kunst in Gent.

Harry van der Maas gaat naar de Smart Services Boulevard in Vlissingen.

15 november 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de Zeeuwse Herdenking van Verkeersslachtoffers in Middelburg.

16 november 2015

Harry van der Maas gaat naar het symposium 'Samenstromen' in Middelburg.

Han Polman is aanwezig tijdens de presentatie van het Bestuursprogramma Waterschap bij waterschap Scheldestromen in Middelburg.