Vergadering Gedeputeerde Staten 11 april 2023

Datum: 11 april 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 11 april: bijgewerkt 13 april 2023

Tijdelijke aanpassing aansturing afdeling Personeel, Omgeving & Juridische Zaken

De afdeling Personeel, Omgeving & Juridische Zaken is één van de zeven afdelingen in de provinciale organisatie. Binnen de afdeling zijn ongeveer honderd medewerkers werkzaam die, verdeeld over zeven teams, zowel vakinhoudelijke taken als bedrijfsvoeringsfuncties hebben. Gedeputeerde Staten hebben, met inachtneming van het advies van de Ondernemingsraad, het besluit genomen om de aansturingsstructuur binnen de afdeling tijdelijk aan te passen met het oog op een betere balans in de verdeling van bevoegdheden.

Subsidie 2023 Vestrock

Vestrock ontvangt in het kader van de Ontwikkelagenda cultuurveld 2022- 2024 voor de organisatie van het tweedaagse festival op 2 en 3 juni 2023 een provinciale subsidie. Deze bedraagt subsidie
€ 77.500.

Provincie Zeeland stelt € 1,5 miljoen beschikbaar voor subsidiëring van innovatieve projecten

Uit eigen begroting stelt de Provincie Zeeland budget beschikbaar van € 1,5 miljoen voor innovatieve projecten die subsidie krijgen vanuit het EU-subsidieprogramma OPZuid 2021-2027. Subsidie wordt verstrekt voor projecten die één of meerdere transities ondersteunen en/of versnellen (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en/of gezondheid). Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de tweede openstelling van het subsidieprogramma OPZuid vanaf 24 april tot en met 26 mei 2023.

Sociaal Jaarverslag 2022

Met het sociaal jaarverslag geeft de Provincie Zeeland jaarlijks inzage in de personele ontwikkelingen, het gevoerde sociale beleid, de arbeidsomstandigheden en -verhoudingen. Naast kwantitatieve gegevens komen medewerkers aan het woord over hun ervaringen met het werken bij Provincie Zeeland.

Begrotingscirculaire 2024

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de jaarlijkse begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeren GS de raden en de colleges van B&W met het oog op de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2024-2027. In de circulaire zijn aandachtspunten opgenomen voor het financieel toezicht zoals dat door GS wordt uitgeoefend.

Dinsdag 11 april 2023

Openstelling Subsidieregeling apparaatskosten en maatregelen ter regulering van recreatiedruk

De Subsidieregeling Apparaatskosten en maatregelen ter regulering van de recreatiedruk wordt opengesteld. De subsidieregeling past binnen het uitvoeringsprogramma Natuur en is bedoeld om de apparaatskosten van organisaties die kennis inbrengen en delen en de kosten van de maatregelen die organisaties maken ter regulering van recreatiedruk, te subsidiëren. Hiervoor is respectievelijk twee keer ruim € 1,1 miljoen beschikbaar. De openstelling loopt van 14 april tot en met 16 september 2023.

Subsidie voor Zeeuwse soorten en behoud unieke Bakkersweel

GS hebben subsidies (totaal € 178.722) beschikbaar gesteld, onder meer voor voorzieningen ten behoeve van verschillende vogelsoorten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) coördineert een project om in nestgelegenheid te voorzien voor huiszwaluw, huismus, kerkuil, steenuil en torenvalk. Daarnaast gaat SLZ aan de slag met het behouden van de Bakkersweel, een unieke weel vanuit cultuurhistorisch perspectief op Schouwen-Duiveland. Ook worden hier maatregelen genomen ten gunste van de bruine kiekendief. Natuurmonumenten bouwt een vaste oeverzwaluwwand in natuurgebied ‘t Sloe. De wand is een alternatief voor de kolonie op de Kaloot. Tot slot gaat Stichting Het Zeeuwse Landschap aan de slag met een onderzoek naar het belang van “veek”, de aangespoelde wieren langs het strand. Deze zijn van groot belang voor het voedsel van op het strand broedende vogels, zoals plevieren en de ontwikkeling van de duinen met bijbehorende planten.

Subsidie voor K&I-netwerk Circulair Bouwen

Het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland ontvangt € 50.000 subsidie van de Provincie Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk wil de kennisuitwisseling en ontwikkeling van circulair bouwen in Zeeland stimuleren en organiseren. Op dit moment zijn meer dan zestig partijen betrokken bij Circulair Bouwen Zeeland, waaronder grote en kleinere bedrijven (onder andere aannemers, architecten en productiebedrijven), Zeeuwse kennisinstellingen en overheden.

Subsidie voor ontwikkeling aanpak beter gekwalificeerde digitale professionals

Digitaal goed onderlegde professionals en goed gekwalificeerde ICT’ers zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie. Zeeland heeft behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten met digitale vaardigheden om organisaties, zowel publieke als private, gezond en weerbaar te houden in de digitaliserende samenleving. HZ en Scalda gaan met een zogenaamde human capital-aanpak samen met het bedrijfsleven, en vanuit de vraag van het bedrijfsleven, toewerken naar een concrete agenda en uitvoeringsprogramma om gerichte duurzame oplossingen te ontwikkelen die zorgen voor meer en meer adequaat opgeleide professionals. Zij ontvangen daarvoor een subsidie van € 72.790 van de Provincie.

Ontwikkeling financiële positie Zeeuwse gemeenten 2023

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen van de financiële positie van de Zeeuwse gemeenten.

Provincie Zeeland tekent convenant uitvoering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2024

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is het Nederlandse uitvoeringsprogramma van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Het plan is op 1 januari 2023 officieel van start gegaan en loopt tot en met 31 december 2027. Gedeputeerde Staten hebben besloten het convenant en het aansturingsprotocol te tekenen, waarin belangrijke zaken vastgelegd worden voor de uitvoering van het NSP.

Vergunning wet natuurbescherming voor logistiek centrum

Gedeputeerde Staten besluiten om de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de realisatie van een logistiek centrum in de Sloehaven in Vlissingen aan Borghese Logistics Participaties II B.V te verlenen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 april 2023.

Een greep uit de agenda van:

11 april

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Zeeuws Informal Investors Netwerk diner in Middelburg.

12 april

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Meaf Machines B.V. in Yerseke en is aanwezig bij de Inspiratieavond Gewoon Lekker Leven in Goes.

Dick van der Velde onthult de snel te bouwen Modulo modelwoning van Marsaki in Nieuwerkerk.

13 april

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het diner van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo jury in Middelburg.

14 april

Han Polman woont het Eastr Congres in Malmö bij.

Jo-Annes de Bat is namens het college van Gedeputeerde Staten aanwezig bij de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van AMZ de Muynck in Borssele.

15 april

 Han Polman woont het Eastr Congres in Malmö bij.

Jo-Annes de Bat doet met een provinciaal team mee met de Estafette Marathon Zeeuws-Vlaanderen.

Anita Pijpelink opent het symposium ‘90 jaar natuurstudie en natuurbescherming in Zeeland’ in Middelburg.

16 april

Anita Pijpelink opent het Smaek-atelier in Veere in het kader van ‘Samen in Zee’.