Vergadering Gedeputeerde Staten 13 oktober 2015

Datum: 13 oktober 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 13 oktober 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Grote impuls voor innovatie in de Zeeuwse haven

De overheid stelt € 94.000 beschikbaar voor innovatie. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben € 70.000 beschikbaar gesteld voor drie logistieke projecten in Zeeland. De Topsector logistiek heeft € 24.000 ondersteuning verleend. De projecten betreffen corridormanagement ten behoeve van tankvaart, E-date en automatisch innen van havengeld en bundeling van ladingstromen. Deze projecten worden onder de regie van het Zeeuws Kenniscentrum Logistiek uitgevoerd. Bij de projecten zijn grote logistieke bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsorganisaties betrokken.

Een korte beschrijving van de projecten:

  • De doelstelling van het project corridormanagement tankvaart is het beter benutten van de beschikbare vervoerscapaciteit en haveninfrastructuur (steigers, ligplaatsen, sluizen, vaarwegen)
  • De doelstelling van het project E-date en automatisch innen van havengeld is het genereren van laad- en losdocumenten en het efficiënt gebruik van beschikbare data
  • Het project bundeling ladingstromen heeft ten doel de samenwerking tussen de Zeeuwse verladende partijen te vergroten zodat er een aantal bundelingsinitiatieven kunnen worden gestart.

Subsidieregeling ganzenrustgebieden

Agrariërs die rust bieden aan ganzen in de zogenaamde ganzenrustgebieden kunnen hiervoor subsidie krijgen. Hiertoe is een nieuwe regeling toegevoegd aan het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 en zijn de grenzen van de ganzenrustgebieden, waarbinnen grondgebruikers in aanmerking kunnen komen voor subsidie, door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het besluit vloeit voort uit het in 2014 gesloten ganzenakkoord, waarin de afspraken over het ganzenbeleid en –beheer zijn vastgelegd. De regeling wordt uitgevoerd door het Faunafonds, zodat agrariërs maar met één loket voor zowel de schadetegemoetkoming als de subsidie te maken krijgen.

Openstelling Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 2016

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieplafonds voor het natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer in 2016 vastgesteld. Het al in gang gezette natuurbeheer kan in 2016 worden gecontinueerd. Enkele nieuw ingerichte natuurgebieden kunnen in beheer worden genomen. Met het besluit is € 1.015.000 in 2016 gemoeid. Aangezien de begroting 2016 nog niet is vastgesteld door de Provinciale Staten dient hiervoor een voorbehoud te worden gemaakt.

Maintenance gaat circulair

Het bevorderen van circulaire economie is opgenomen in het coalitieakkoord 'Krachten bundelen'. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Maintenance geldt als één van de belangrijkste kansrijke circulaire aandachtsgebieden vanwege de inzet op de verlenging van de levensduur van producten én de innovatiemogelijkheden. Het project 'Maintenance gaat circulair' vertaalt de circulaire theorie naar de praktijk. Dit doet het Kennis- en Informatiecentrum voor de Procesindustrie door samen met onderhoudsbedrijven én de Hogeschool Zeeland een routekaart te maken die thema's en projecten selecteren waar circulaire economie het hoogste rendement biedt. Dit doen ze met steun en subsidie van de Provincie Zeeland van € 32.262 en met specialisten op het gebied van circulaire economie. Deze projecten worden, bij een vervolg, vertaald naar Europese subsidieaanvragen.

Beslissing op bezwaarschrift verleende ontheffing

Door een inwoner uit Borssele is tegen een aantal door Gedeputeerde Staten (GS) verleende ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet een bezwaarschrift ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften adviseert het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. GS zijn het eens met dit advies dat deze inwoner geen belanghebbende is bij de verleende ontheffingen. Het bezwaarschrift is daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Maandelijkse publicatie subsidieregister

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is transparant in zijn besluitvorming door deze te publiceren via de website van de Provincie Zeeland. In aanvulling op de al gepubliceerde informatie hebben GS besloten om vanaf half november 2015 alle door Gedeputeerde Staten uit provinciale middelen verleende subsidies maandelijks te publiceren. Hierdoor is het voor geïnteresseerden eenvoudiger te zien welke provinciale middelen door middel van een subsidie worden ingezet op welke projecten en activiteiten.

Afrondingsdocument project 'Westerschelde Ferry'

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het afrondingsdocument van het project 'Westerschelde Ferry'. Na een niet gelukte aanbesteding is op 1 juli 2014 gestart met het project om de exploitatie van het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens onder te brengen in een aparte BV die 100% dochter is van de Provincie. Met de start van de Westerschelde Ferry BV per 1 januari 2015 is het project succesvol beëindigd. Daarna is overgegaan op het onderbrengen van het toezicht op de Westerschelde Ferry BV in de provinciale organisatie. Het gaat dan om het beheer van de vervoersconcessie en de bestuurlijke en ambtelijke controle op de BV. Het projectverloop, de projectresultaten en de overgang naar de provinciale organisatie zijn beschreven in het afrondingsdocument.

Herbenoeming van Toezicht Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Met ingang van 1 april 2015 herbenoemen Gedeputeerde Staten de heer Mr. drs. G.W. van der Brugge als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland voor een periode van vier jaar.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 oktober.

Een greep uit de agenda:

13 oktober 2015

Het college van Gedeputeerde Staten brengt een werkbezoek aan de gemeente Goes en aan de gemeente Terneuzen.

14 oktober 2015

Harry van der Maas reikt de ROVZ-Pluim uit aan Basisschool Molenbolwerk in IJzendijke. Ook leidt hij Statenleden rond tijdens het werkbezoek aan de Sloeweg in ’s-Heerenhoek.

Carla Schönknecht opent natuurgebied Perkpolder in Perkpolder.

15 oktober 2015

Ben de Reu spreekt tijdens de workshop 'Fundacion Galicia Europa' bij de Europese Commissie in Brussel over de integratie van platteland en stedelijk gebied.

Carla Schönknecht opent de bouw van WVO Zorg op het Scheldeterrein in Vlissingen.

16 oktober 2015

Jo-Annes de Bat woont een gedeelte bij van het Symposium 'De Toekomst van de regionale Journalistiek in Zeeland' van Omroep Zeeland in Oost-Souburg.

Han Polman is aanwezig bij de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in Den Haag. Het is dan precies 200 jaar geleden dat de Eerste en Tweede Kamer voor het eerst in vergadering bijeenkwamen in Den Haag.

17 oktober 2015

Ben de Reu opent de Zeeuwse Dialectdag in Kapelle. Ook onthult hij de herinneringsbank Liberation Route Europe in IJzendijke. Verder is hij aanwezig bij het Apres Concert door Brandenburger Symphoniker voor de afsluiting van het 27e Festival van Zeeuws-Vlaanderen in de basiliek in Hulst.

18 oktober 2015

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij de Strandcross op de boulevard in Vlissingen.

19 oktober 2015

Carla Schönknecht ondertekent het convenant Agrarische Adviescommissie Zeeland. Zij is aanwezig bij het afscheid van Jan Ramondt als voorzitter van FBE Zeeland.