Vergadering Gedeputeerde Staten 14 mei 2024

Datum: 14 mei 2024
Starttijd: 09:15
Locatie: IJzendijke

Het college van (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering van 14 mei: bijgewerkt 16 mei 2024

GS informeren PS over langetermijnperspectief Schelde-estuarium

De laatste decennia is de Westerschelde schoner geworden en ook voor de natuur zijn er verbeteringen. Tegelijkertijd gaat het niet met alle natuur in de Westerschelde even goed en blijkt uit verschillende rapporten dat de natuur in het Schelde-estuarium onvoldoende ‘robuust en veerkrachtig’ is. Dat betekent dat er niet voldaan wordt aan de beleidsdoelstellingen zoals in regelgeving is geformuleerd. Voor de zomer komt er een rapport beschikbaar waar potentiële maatregelen in beschreven worden, zodat in de toekomst wel aan de doelstellingen voldaan kan worden die gelden voor het Schelde-estuarium. informeren over dit rapport, hoe en waar besluitvorming plaatsvindt en wat de inzet van de Provincie zal zijn.

Small Modular Reactors

Regelmatig wordt de Provincie Zeeland door externe (buitenlandse) partijen gevraagd naar haar standpunt over zogenoemde Small Modular Reactors (SMR’s). In het Nederlands worden SMR’s ‘kleine modulaire reactoren’ genoemd. Het zijn innovatieve ontwerpen van kerncentrales die mogelijk in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in de CO2-vrije energiemix. Er zijn meerdere types in ontwikkeling. Een SMR kan klein zijn (omvang van een zeecontainer) tot relatief groot (omvang vergelijkbaar met de kerncentrale in Borssele). Ook de hoeveelheid elektriciteit die opgewerkt wordt, is erg verschillend. Het Rijk maakt geld vrij om de ontwikkeling van SMR’s in Nederland te versnellen. De Provincie volgt de ontwikkelingen rondom SMR’s met interesse en staat positief tegenover onderzoeken die de mogelijkheden ervan in kaart brengen. Dit schrijven in een brief aan .

Op de bres voor mkb en maatschappelijke organisaties

(GS) geven de huidige stand van zaken rond het uitvoeren van een motie waarin GS opgeroepen worden op de bres te springen voor het mkb en maatschappelijke organisaties.

Evaluatie Project Cultuurbus 2019-2023

De Cultuurbus is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een effectief middel om kinderen in het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Sinds de start in 2019 zijn zo’n 30.000 leerlingen van 164 scholen van en naar meer dan honderd culturele bestemmingen vervoerd. Gedeputeerden Staten informeren daar schriftelijk over.

Zeeland werkt aan nieuw afwegingskader voor logiesaccommodaties

De Zeeuwse overheden werken samen met de toeristisch-recreatieve sector, en landbouw- en natuurorganisaties aan een nieuw afwegingskader voor logiesaccommodaties. Dit past binnen het toekomstbeeld ‘Bestemming Zeeland 2030’, waarin wordt gestreefd naar een bloeiende vrijetijdssector, die zich in harmonie met de samenleving en de omgeving ontwikkelt. Zo’n gezamenlijk afwegingskader moet bijdragen aan een vitaal en goed aanbod van logiesaccommodaties in Zeeland: ondernemers moeten een ontwikkelperspectief behouden, maar met duidelijke aandacht voor de draagkracht en DNA van een specifiek gebied en het draagvlak onder inwoners.

Monitoring Milieuprogramma 2023 en VTH-Beleid 2023

stelden het Milieuprogramma 2023-2027 op 3 februari 2023 vast. De (sub)doelen en targets uit het Milieuprogramma 2023-2027 dragen bij aan het behalen van het hoofddoel uit de Omgevingsvisie van de Provincie Zeeland. Het hoofddoel voor 2030 is een gezond, schoon en veilig Zeeland: de milieukwaliteit van de fysieke leefomgeving is beschermd en versterkt. Jaarlijks rapporteert de Provincie Zeeland over de stand van zaken van deze doelen uit het Milieuprogramma. Nu heeft de Provincie de monitoringsrapportage Milieuprogramma 2023 en de monitoringsrapportage VTH-beleid vastgesteld.

Milieuprogramma 2023-2027 bijgesteld

stelden het Milieuprogramma 2023-2027 op 3 februari 2023 vast. Het is van belang om jaarlijks te bekijken of het programma aanpassing nodig heeft. hebben ingestemd met enkele aanpassingen. Het gaat hierbij vooral om bijstellingen in de jaartallen of van de doelen en de indicatoren. Ook heeft de Provincie bij het thema ‘externe veiligheid’ een extra target toegevoegd. Dit in verband met de grote ontwikkelingen die op Zeeland afkomen met betrekking tot waterstof en waterstofdragers. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland en jaarresultaat 2023

De RUD Zeeland heeft haar ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling (GR) en haar jaarresultaat 2023 verstuurd aan (PS). PS kunnen hier met een op reageren. hebben PS hierover geadviseerd.

Nieuwsbrief over voortgang uitvoeringsagenda Kanaalzone

hebben geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda Kanaalzone en over de nieuwsbrief voor inwoners.

Onderzoeksrapport waterkwaliteit Veerse Meer ter informatie naar PS

In maart 2024 heeft Rijkswaterstaat het onderzoeksrapport over de waterkwaliteit van het Veerse Meer afgerond. Het college van heeft kennisgenomen van de inhoud van het rapport en de informatie aangeboden aan .

GS informeren PS over stand van zaken damhertenbeheer Zeeland

In worden regelmatig vragen gesteld over damhertenbeheer in Zeeland. informeren Provinciale Staten schriftelijk over de stand van zaken rondom het damhertenbeheer in Zeeland.

Dinsdag 14 mei 2024

Subsidie voor deelname van Impuls Zeeland aan programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland

Impuls Zeeland krijgt een van de Provincie Zeeland van € 200.000 voor 2024 en 2025 om actief deel te nemen aan het programma Bouwend Zuid-Nederland. Met de rol van Impuls in dit programma versterkt de Provincie Zeeland de slagkracht van de Zeeuwse innovatieve bouwsector, haalt het de Zuid-Nederlandse kennis naar Zeeland én vergroot het de kans op het binnenhalen van Europese en Nationale subsidies. Het netwerk van Impuls zorgt voor het versneld toepassen van circulaire kennis waardoor de Provincie uitdagingen op het gebied van (klimaat, energie en grondstoffen) tegemoet treedt en de opschaling van circulaire bouwinitiatieven wordt versneld.

Subsidieregeling Kwaliteitsversterking broedplaatsen voor cultuur

hebben de subsidieregeling Kwaliteitsversterking in het kader van broedplaatsen voor cultuur vastgesteld. Voor deze regeling is een bedrag van € 600.000 beschikbaar. Deze regeling vloeit voort uit het convenant Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht & kwetsbaarheid’. Eén van de initiatieven binnen deze Regio Deal is het inhuren van menskracht met culturele expertise voor het ontwikkelen en realiseren van broedplaatsen door de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele. De genoemde gemeenten kunnen hiervoor subsidieaanvragen indienen.

Centrum voor Beeldende Kunsten ontvangt subsidie voor kwartiermaker 2024

Het Centrum voor Beeldende Kunsten (CBK) wil aan de slag met de resultaten van het zogenoemde BMC-rapport. Ze staan voor twee grote opgaven: 1. het beeldende kunsten veld moet weer vertrouwen krijgen en 2. een helder profiel van het CBK opstellen. Hiervoor verstrekt de Provincie een van € 49.421 aan het CBK Zeeland, zodat het een kwartiermaker kan inzetten.

Jaarstukken 2023 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Zeeland

hebben de jaarrekening van 2023 van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Zeeland vastgesteld. Door een gunstige koersontwikkeling van het belegde vermogen van het Nazorgfonds wordt voorgesteld een bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan de egalisatiereserve beleggingsresultaten binnen het fonds.

GS informeren PS over Erfgoed Zeeland en het Archeologisch Depot

informeren over de van de integrale kostensubsidie die voor 2024 rond is en het genomen om het depotbeheer Erfgoed Zeeland per 1 januari 2025 in te trekken.

GS stemmen in met overzetting VTH-dossiers naar nieuw systeem

De Provincie Zeeland heeft sinds de oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland in januari 2014 net als de andere deelnemers de , toezicht en handhaving (VTH)-taken aan de RUD gemandateerd. Dit geldt niet voor de archivering: hiervoor zijn alle deelnemers verantwoordelijk. Voor het ondersteunen van de VTH-processen is de RUD Zeeland per maart 2023 overgestapt naar een nieuw systeem. Onderdeel van de implementatie is de overzetting (migratie) van de VTH-dossiers uit het oude systeem naar het nieuwe systeem. Met deze overzetting worden de digitale archieven van alle deelnemers, waaronder die van de Provincie Zeeland, verplaatst. (GS) stemmen in met het verwijderen van de ruim 43.000 dossiers van de Provincie Zeeland. Met de ondertekening van de migratieverklaring is de overzetting voltooid.
 

Huisvesting statushouders

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten statushouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig en goed te huisvesten. Dat is belangrijk om statushouders zo snel mogelijk in de gemeente te laten integreren. Vier gemeenten is het gelukt om de taakstelling volledig te halen. Zes andere gemeenten konden de taakstelling niet halen, omdat zij minder statushouders aan zich gekoppeld kregen dan de hoogte van de taakstelling. Drie gemeenten is het niet gelukt om voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Subsidie voor hergebruik leegstaande panden voor wonen

Met de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen wil de Provincie het hergebruik van leegstaande panden in het bebouwde gebied . Van juli tot en met september 2023 kon hiervoor worden aangevraagd. De regeling stond alleen open voor hergebruik in de vorm van woningen. Hiervoor was een budget van €1.422.000 beschikbaar. Voor de regeling zijn drieëntwintig aanvragen ingediend voor het hergebruik van leegstaande panden. Zeven aanvragen zijn al eerder toegekend. Met deze achtste worden 38 zorgwoningen gerealiseerd.

Nieuwe natuurinformatie voor rekenprogramma Aerius

Vanuit de monitoring van de natuur komen er nieuwe gegevens beschikbaar over de beschermde habitattypen en soorten. Deze gegevens worden onder andere gebruikt bij het verlenen van vergunningen. Wanneer er sprake is van mogelijke stikstofuitstoot wordt er met behulp van het rekenprogramma Aerius berekeningen gemaakt. Onderdeel van de gegevens in dit programma zijn de habitatkaarten. De nieuw beschikbare kaarten worden aangeleverd, zodat deze gebruikt kunnen worden in de volgende versie van het rekenmodel. Ter bescherming van de natuurwaarden is er een vergelijking gemaakt van de oude en nieuwe kaarten en worden rekenpunten behouden voor het habitattype waar er sprake is van een achteruitgang. De habitattypenkaarten zijn openbaar beschikbaar via ons dataportaal: dataportaal.zeeland.nl.

Derde openstelling subsidieregeling Realisatie mobiliteitshubs Zeeland

besluiten om de regeling voor de ontwikkeling van mobiliteitshubs in Zeeland voor een derde ronde open te stellen en stellen hiermee beschikbaar voor de realisatie van haltes en hubs. Deze te realiseren locaties dragen bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Zeeuwse dorpen, steden, landelijk en industrieel gebied. Hiermee legt de Provincie Zeeland de basis voor het Zeeuwse publieke vervoerssysteem zoals vastgesteld in de Regionale Mobiliteitsstrategie. De van de subsidieregeling is van 20 mei tot en met 15 oktober 2024 en heeft een subsidieplafond van € 1 miljoen.

Toezending rapportage bemonstering gronddepot Panoramaheuvel

Op 22 maart is in de commissie Ruimte de toezegging gedaan een rapportage toe te zenden aan . Het gaat om het rapport partijkeuring conform Bodemkwaliteit van de her te gebruiken grond voor de ophoging van de Panoramaheuvel uit het gronddepot in de nabij gelegen Prosperpolder. hebben de rapportage aangeboden aan Provinciale Staten.

Vragen van PS aan GS

(GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 mei 2024.

Een greep uit de agenda van: 

14 mei

Het college vergadert in IJzendijke en brengt op uitnodiging van ZLTO en ZAJK werkbezoeken aan verschillende agrarische ondernemers in de regio.

15 mei

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan RMA-techniek BV in 's Heer Arendskerke en aan Wolf Online Marketing in Goes.

Harry van der Maas is aanwezig bij het werkbezoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Zeeuws-Vlaanderen.

Wilfried Nielen spreekt bij het jaarlijkse wandelevenement van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland in Sint Jansteen.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan camping De Wachtsluis in Retranchement.

16 mei

Jo-Annes de Bat neemt een kijkje bij de waterstofgenerator van DGV BV in Goes. Ook legt hij namens het college van Gedeputeerde Staten een krans bij de herdenking van de Franse gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in Kapelle.

Wilfried Nielen is aanwezig bij het Roosevelt Debat in Oud-Vossemeer.

Han Polman geeft een inleiding bij het Roosevelt Debat in Oud-Vossemeer.

Arno Vael gaat op werkbezoek bij Kaasboerderij Schellach in Middelburg.

17 mei 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Internationale junioren driedaagse Axel 2024.

Harry van der Maas is aanwezig bij de opening van de Doortraproute bij infopunt Zwaakse Weel in Kwadendamme.

18 mei 

Jo-Annes reikt de legpenning uit bij het ringrijden in Grijpskerke.

Harry van der Maas verzorgt de opening bij de jaarvergadering van de Vereniging van Amateurarcheologen AWN in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

19 mei

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Sinfonietta String Festival Zeeland 2024 in de Grote Kerk in Veere.