Vergadering Gedeputeerde Staten 15 december 2015

Datum: 15 december 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 15 december 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie Zeeland geeft Zeeuws Participatiefonds meer mogelijkheden

Het Zeeuws Participatiefonds verstrekt kapitaal aan (door) startende Zeeuwse ondernemers. Het fonds is voor Provincie Zeeland een belangrijk instrument om de Zeeuwse economie te stimuleren. Ondernemers die hun financiering niet rond krijgen kunnen een beroep doen op dit fonds. Omdat er veel vraag is naar financiering en er weinig middelen beschikbaar meer zijn stelt Provincie Zeeland nu extra geld beschikbaar. Door de provinciale bijdrage van € 250.000,- kan het Zeeuws Participatiefonds weer meer ondernemers helpen. Wellicht zijn ook andere bedrijven bereid om het voorbeeld van de Provincie Zeeland te volgen en gelden beschikbaar te stellen. Na het wegvallen van de Kredietunie in 2015 is het voor Zeeland van groot belang dat de inzet ten aanzien van ondernemersfinanciering op hetzelfde niveau kan blijven.

Twee ton voor project Binnen- en buitendijkse fietsroute Ooster- en Westerschelde

De Provincie Zeeland draagt € 200.000 bij aan het project Binnen- en buitendijkse fietsroute Ooster- en Westerschelde van het waterschap Scheldestromen. Het doel van het project is het realiseren van een logische doorgaande binnen- en buitendijkse fietsverbinding langs de Ooster- en Westerschelde, waarbij zoveel mogelijk buitendijks gefietst kan worden. Bij niet of beperkt toegankelijke dijktrajecten wordt ingezet op maatregelen voor bewustwording en begrip hiervoor bij de gebruikers (fietsers, buitenrecreanten).

Onderzoek naar invoeren Integraal Projectmanagement versterking project Waterdunen

De projecten Sloeweg en Tractaatweg worden aangestuurd door een Integraal ProjectManagement Team (IPM). Hierin zijn vijf kernrollen vertegenwoordigd: Projectmanager, manager projectbeheersing, omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager. Voor  de Sloeweg en de Tractaatweg is deze aansturing inmiddels succesvol gebleken. Er wordt voorgesteld om voor de projecten Waterdunen, Perkpolder en de realisatiefase van Natuur Pakket Westerschelde projecten een IPM-team in te richten om daarmee de aansturing en beheersing van deze projecten te versterken. Gedeputeerde Staten stemmen in met onderzoek om te kijken wat nodig is om een team voor deze projecten in te richten.

Nieuwe aanpak internationale promotie door NBTC Holland Marketing

De Provincie Zeeland sluit aan bij de nieuwe landelijke aanpak voor internationale promotie. Die aanpak is er op gericht om buitenlandse toeristen beter over het land te spreiden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende themalijnen. Provincie Zeeland sluit aan bij de themalijnen Water en Food, omdat we hierin een onderscheidend aanbod hebben met internationale uitstraling. Goede voorbeelden hiervan zijn de Deltawerken en de Zeeuwse mosselen.

Ruim € 1.8 miljoen subsidie beschikbaar gekomen voor MIT Zuid regeling 2015

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland stelden samen met het Rijk de MIT-Zuid regeling op. Deze regeling is er om innovatie in Zuid-Nederland te stimuleren. Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland hebben hiervoor in 2015 subsidie en kennis en kunde beschikbaar gesteld. De MIT-Zuid regeling voor adviesaanvragen en haalbaarheidsonderzoeken werd op 19 mei 2015 in Zuid-Nederland opengesteld en was binnen twee dagen ruim overtekend. Vanuit Zeeland zijn er elf haalbaarheidsonderzoeken ingediend, waarvan er negen zijn goedgekeurd. Voor deze projecten wordt een subsidie van € 435.580 verleend. In september 2015 is ook de call voor de Research en Development samenwerkingsprojecten gesloten.  Een externe deskundigencommissie beoordeelde de projecten. De commissie keurde negen projecten goed. Voor deze projecten wordt een subsidie verleend voor een bedrag van € 1.444.192,77. In totaal is er voor innovatieve projecten van het Zeeuwse MKB € 1.879.772,77 beschikbaar gekomen.

€ 175.000 subsidie voor Kenniswerf/DOK41

De Provincie Zeeland stelt voor de activiteiten van de stichting Kenniswerf/DOK41 2016 € 175.000 beschikbaar. De stichting werkt met haar activiteiten mee aan het versterken van de innovatiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven, het ondersteunen van startende ondernemers en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid. Het doel van de stichting Kenniswerf/DOK41 in 2016 is om onder meer honderd nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren, vijftien nieuwe startende bedrijven binnen DOK 41 te verwelkomen en vijf innovatieve projecten op te zetten. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeente Vlissingen stellen middelen beschikbaar.

Bestedingsplan 2016 bodem en ondergrond

In 2015 is landelijk het Convenant bodem en ondergrond voor de jaren 2016 tot en met 2020 getekend door het rijk, IPO, VNG en de UvW. In dat kader is ook geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. Door het vaststellen van een bestedingsplan voor 2016 wordt het beschikbaar gestelde bodemgeld voor die doeleinden vastgelegd.

Verlenging tijdelijk stelsel subsidie kavelaanvaardingswerken

In afwachting van het beschikbaar komen van de POP3 verordening en het onderbrengen van het Kavelruilbureau Zeeland onder POP3 wordt de huidige tijdelijke regeling voor subsidie voor kavelaanvaardingswerken verlengd. Dit zijn verbetermaatregelen op percelen die door boeren worden verkregen in een kavelruil. Voorbeelden hiervan: aanpassingen van de drainage, egalisatie, op orde brengen van de bemestingstoestand en het aanbrengen van rasters.

Herziening Programma Aanpak Stikstof

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze was al voorzien bij de inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 en is op 15 december in werking getreden. Met de herziening zijn de stikstofdepositiewaarden geactualiseerd in het rekenprogramma AERIUS M15. Dit heeft er in de provincie Zeeland toe geleid dat het Krammer-Volkerak is opgenomen als PAS-gebied. Op het Zeeuwse deel van het Krammer-Volkerak zijn geen herstelmaatregelen nodig. Ook in de andere PAS-gebieden zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de herstelmaatregelen, zodat de gevolgen voor de provincie Zeeland beperkt zijn.

Prestatieovereenkomsten Maatregelen Natura2000 gebieden

In 2015 zijn er in verschillende Natura2000 gebieden werkzaamheden opgestart en uitgevoerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en waterschap Scheldestromen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In verband met de administratieve afhandeling is het nodig dat de eerdere afspraken worden vervangen dan wel bevestigd door nieuwe prestatieovereen-komsten.

Subsidie bodemsaneringskosten spoedlocatie Prins Hendrikweg ongenummerd in Vlissingen

De Provincie Zeeland draagt er zorg voor dat bodemverontreinigingen met actuele risico's zo snel mogelijk worden gesaneerd/beheersbaar worden gemaakt. Hiervan is sprake bij de bodemverontreiniging aan de Prins Hendrikweg ongenummerd in Vlissingen (het voormalige NedPam terrein). In de Jachthaven bevindt zich een lekke stalen damwand. Hierdoor stroomt bodemverontreiniging vanuit de landtong naar het oppervlaktewater. Door het plaatsen van een nieuwe damwand worden deze onaanvaardbare verspreidingsrisico's weggenomen. Daarom wordt in de kosten van het vervangen van de oude door een nieuwe damwand een subsidie verstrekt aan de gemeente Vlissingen.

Subsidie voor de Wetenschappelijke Raad

De Provincie Zeeland ondersteunt de Wetenschappelijke Raad Zeeland met € 10.000. Hiermee wil de Raad Europese middelen  verkrijgen, zodat Zeeuwse partijen voorstellen (proposals) indienen in het kader van het H2020 programma. Dit programma sluit ook aan bij de ambitie van Campus Zeeland om tot innovatietafels en een 'Delta Innovatie- en Onderzoeks-academie' te komen.

Businessplan in de maak voor vestiging tweede college in Middelburg

De stuurgroep Campus Zeeland! wil als onderdeel van Campus Zeeland!, een tweede college in Middelburg vestigen. Met een focus op engineering en ondernemerschap: Bèta College Zeeland). Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn, tot het voorjaar 2015 Rector Magnificus van de TU Eindhoven en momenteel verbonden aan UU, krijgt namens de stuurgroep Campus Zeeland! de opdracht van de Provincie Zeeland om een businessplan voor het Bèta College op te stellen. Het plan waarin de conceptontwikkeling, een sluitende bedrijfsvoering en de implementatie worden uitgewerkt moet in juli 2016 klaar zijn.

Goedkeuring Kostentoedelingsverordening 2016 waterschap Scheldestromen

De twee hoofdtaken van het waterschap zijn de zorg voor het watersysteem en het zuiveringsbeheer. De wijze waarop de kosten en opbrengsten van de zorg voor het watersysteem aan de categorieën van heffingsplichtigen (ingezetenen, ongebouwde onroerende zaken, gebouwde onroerende zaken, natuurterreinen) worden toegerekend is vastgelegd in de wettelijk voorgeschreven kostentoedelingsverordening. Deze verordening dient tenminste eenmaal in de vijf jaar door het waterschap te worden herzien en behoeft wettelijk goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Het bestuur van het waterschap heeft bij de vaststelling van de kostentoedeling de bepalingen van de Waterschapswet gevolgd, binnen de kaders van de door de wetgever gegeven bestuurlijke afwegingsruimte. Op grond hiervan besluiten Gedeputeerde Staten de kostentoedelingsverordening goed te keuren.

Evaluatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2015 en planning 2016

In de provinciale cultuurnota 2013-2015 is aangegeven dat in deze periode ieder jaar een uitvoeringsprogramma cultuur wordt opgesteld. In dit programma worden de concrete structurele en incidentele culturele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2016 is door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Beslissing op bezwaar

Twee bezwaarmakers dienden bezwaar in tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland voor het verlenen van een machtiging op grond van de Ontgrondingenwet. Ze ontvangen nu van GS een beslissing op hun bezwaar, waarbij de bezwaren conform het advies van de adviescommissie bezwaarschriften niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit vanwege het ontbreken van procesbelang. Een Inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift vindt daarom niet plaats.

Wijziging in Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Ter uitwerking van de cao provincies 2012-2015 hebben de provincies en de vakbonden in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) overeenstemming bereikt over aanvullende afspraken ten behoeve van de rechtspositie van medewerkers met een arbeidsbeperking die een aanstelling krijgen in provinciale dienst. Als gevolg daarvan moet de Provincie de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wijzigen en deze wijziging formeel vaststellen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 januari 2016.

Een greep uit de agenda:

15 december 2015

Han Polman opent de tentoonstelling 'Vast Eiland' in Zierikzee vanwege het 50-jarig jubileum van de Zeelandbrug.

Harry van der Maas gaat naar het 50-jarig jubileum van de Zeelandbrug in Zierikzee en ontvangt daar de officiële aanwijzing van de Zeelandbrug als Rijksmonument.

Ben de Reu woont het programma van het 50-jarige bestaan van de Zeelandbrug in Zierikzee gedeeltelijk bij. Hij is ook aanwezig bij het afscheid van mevrouw Mansveld in Den Haag.

16 december 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de Zeeuwse Havenreceptie in het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht verzorgt de ontvangst tijdens de Zeeuwse Havenreceptie in het provinciehuis in Middelburg. Dit doet ze samen met de directeur van Zeeland Seaports.

17 december 2015

Han Polman opent de zesde International Human Rights Education Conference in de Kloostergangen in Middelburg. Ben de Reu is ook aanwezig.

18 december 2015

Jo-Annes de Bat sluit de dj's rond 20.00 uur op in het Glazen Huis in Domburg (Serious Request).

19 december 2015

Han Polman woont de kerstbijeenkomst van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) bij.

21 december 2015

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij KG fruit.

Harry van der Maas bezoekt de Jaarvergadering van Schuttevaer in Zeeuws-Vlaanderen.

23 december 2015

Jo-Annes de Bat 'schiet' de lopers van de Serious Request wedstrijd van Domburg naar Zoutelande weg.

Carla Schönknecht ontvangt de mariniers bij het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen.

De mariniers zetten zich in voor Serious Request.

28 december 2015

Harry van der Maas bezoekt de Jaarvergadering Schuttevaer in Tholen.

4 januari 2016

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan de Oestercultuur Pols-Bom.

Carla Schönknecht bezoekt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlissingen.